| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/74/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j., z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj., Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śl. oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Mszana uchwala:  

§   1.   1.   Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana, określający zasady utrzymania czystości i   porządku, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

2.   Regulamin jest aktem prawa miejscowego i   obowiązuje w   granicach administracyjnych Gminy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy Mszana z   dnia 18 kwietnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem § 3   ust. 1   pkt 2, § 4, § 5   ust. 1, § 10 ust. 1, § 14,  § 15, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/74/2012    
Rady Gminy Mszana    
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
 

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana, zgodnie z   art. 4   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391).  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1.   ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

2.   nieruchomości – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 46 § 1   Kodeksu Cywilnego;  

3.   właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 2   ust. 1   pkt. 4   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

4.   harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu;  

5.   przedsiębiorcy – podmiot realizujący zadania w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wybrany w   drodze przetargu oraz prowadzący działalność w   zakresie wymienionym w   art. 7   ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;  

6.   odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 4   Ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2001r., Nr 62, poz. 628 z   późniejszymi zmianami);  

7.   odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 7   Ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2001r., Nr 62, poz. 628 z   późniejszymi zmianami);  

8.   meblach i   odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów, odpadów elektrycznych i   elektronicznych, zużytych opon i   odpadów niebezpiecznych;  

9.   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 1   ustawy z   dnia 11 maja 2001 roku o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz.U. z   2001r., Nr 63, poz. 638);  

10.   odpadach budowlanych i   rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów, budów i   rozbiórek;  

11.   odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   Ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2001r., Nr 62, poz. 628 z   późniejszymi zmianami);  

12.   Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie przygotowany i   wyposażony obiekt, czynny w   określonych dniach i   godzinach, w   których mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne należące do grupy odpadów komunalnych;  

13.   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 2   ust. 1   pkt. 1   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

14.   zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to definicję zgodną z   zapisami art. 2   ust. 1   pkt. 5   Ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391);  

15.   chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób i   cel ich utrzymywania.  

16.   zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć definicję zgodną z   zapisami w   Ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   1997r., Nr 111, poz. 724 z   późniejszymi zmianami);  

17.   zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć definicję zgodną z   zapisami w   Ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   1997r., Nr 111, poz. 724 z   późniejszymi zmianami);  

18.   zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć definicję zgodną z   zapisami w   Ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   1997r., Nr 111, poz. 724 z   późniejszymi zmianami);  

19.   nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć obiekty i   tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, handlową, usługową, produkcyjną, rekreacyjną, biurową, administracyjną, oświatową, zdrowotną, kulturalną, sportową, miejsca kultu religijnego oraz cmentarze;  

20.   Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana”.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości poprzez:  

1)   wyposażenie nieruchomości w   dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym;  

2)   prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości, poprzez segregowanie odpadów powstających w   nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w   tym niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na następujące rodzaje odpadów:  

a)   papier  

b)   metal  

c)   tworzywa sztuczne  

d)   szkło  

e)   opakowania wielomateriałowe  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

g)   odpady zielone  

h)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny  

i)   przeterminowane leki i   chemikalia  

j)   zużyte baterie i   akumulatory  

k)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe  

l)   odpady budowlane i   rozbiórkowe  

m)   zużyte opony  

3)   przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie zgodnie z   częstotliwością określoną w   niniejszym regulaminie.  

§   4.   1.   Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne do posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych z   przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.  

2.   Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a   przedsiębiorcę do odbierania nw. rodzajów odpadów komunalnych na podstawie stosownej umowy:  

a)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

b)   papieru  

c)   metalu  

d)   tworzyw sztucznych  

e)   szkła  

f)   opakowań wielomateriałowych  

g)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji  

h)   odpadów zielonych  

§   5.   1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:  

1)   przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie przedsiębiorcy zgodnie z   częstotliwością ustaloną w   niniejszym regulaminie, lub  

2)   samodzielnego dostarczania do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgromadzonych na nieruchomości, lub  

3)   zagospodarowania odpadów zielonych i   odpadów ulegających biodegradacji w   indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach, lub  

4)   przekazywania zużytych baterii i   akumulatorów do punktów ich zakupu lub wyznaczonych punktów zbiórki, przeterminowanych leków do apteki;  

5)   przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), bądź przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu zbiórkę.  

6)   przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w   terminie 12 miesięcy od dnia:  

a)   wejścia w   życie niniejszego Regulaminu (przy sieci istniejącej),  

b)   przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o   ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w   przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w   przepisach odrębnych.  

2.   Przy braku sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości nieczystości ciekłe gromadzi w   zbiornikach bezodpływowych lub oczyszcza poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone przepisami odrębnymi, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o   warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.  

3.   Właściciel nieruchomości opróżnia zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków z   częstotliwością określoną w   regulaminie na podstawie umowy zawartej z   przedsiębiorcą świadczącym tego typu usługi.  

4.   W przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej należy oddzielnie gromadzić nieczystości ciekłe w   postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i   gnojowicy, którą należy wykorzystywać zgodnie z   zapisami ustawy z   dnia 10 lipca 2007 o   nawozach i   nawożeniu.  

§   6.   1.   Właściciel nieruchomości zapewnia:  

1)   Uprzątanie, z   terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych, na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 20 stycznia 2005 r. o   recyklingu pojazdów wycofanych z   eksploatacji.  

2)   Uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

3)   Usuwanie śliskości nawierzchni chodników i   placów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez posypywanie nie usuniętego lodu piaskiem lub innym dopuszczonym do użycia środkiem.  

4)   Usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z   okapów, rynien i   innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

5)   Usuwanie (na podstawie zgłoszenia do firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej) z   terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i   budowlanych, powstałych w   wyniku budów i   remontów lokali oraz budynków.  

6)   Utrzymywanie nieruchomości w   czystości i   porządku poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi, odchwaszczanie.  

§   7.   1.   Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w   miejscach  dozwolonych, a   więc:  

a)   na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,  

b)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych i   specjalnie oznaczonych.  

2.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:  

a)   wykonywane będą doraźne naprawy nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości,  

b)   czynności te nie będą powodowały zanieczyszczania środowiska, a   sposób postępowania z   powstającymi odpadami będzie zgodny z   ustawą o   odpadach.  

§   8.   1.   Dopuszcza się stosowanie oraz gromadzenie obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z   dnia 26 lipca 2000 r. o   nawozach i   nawożeniu ( Dz. U. z   2000 r. Nr 81, poz. 991 z   późn. zm.).  

Rozdział 3.
Rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników, ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   9.   1.   Rodzaje i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:  

1)   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w   pojemniki, kontenery i   worki o   pojemności uwzględniającej częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów z   nieruchomości, z   uwzględnieniem zasad wymienionych w   niniejszym rozdziale.  

2)   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w   taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w   miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w   sposób gwarantujący uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w   przepisach odrębnych.  

3)   Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

a)   kosze uliczne o   pojemności co najmniej 20 l,  

b)   pojemniki (kubły) na odpady o   pojemności 110 l i   większe w   zależności od zapotrzebowania na danej nieruchomości, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lub przebywających na niej oraz częstotliwość wywozu,  

c)   worki na odpady zbierane selektywnie o   pojemności 80 l i   większe, przy czym worki winny być wykonane są z   tworzywa sztucznego przezroczystego o   odpowiedniej grubości zapobiegającej rozerwaniu lub pęknięciu oraz posiadać trwałe i   widoczne oznakowanie określające rodzaj gromadzonych odpadów  

d)   pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów takich jak: szkło, plastik i   papier o   pojemności 1100 l i   większe  

2.   Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.  

3.   Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów.  

4.   W przypadku nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z   § 7   ust. 2   i ust. 3.  

§   10.   1.   Dopuszcza się następujący sposób gromadzenia odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

1)   odpady z   tworzyw sztucznych i   metalu oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są do worków koloru żółtego oznaczonych napisem Plastik lub Tworzywa Sztuczne,  

2)   odpady opakowaniowe ze szkła białego i   kolorowego zbierane są do worków koloru zielonego oznaczonych napisem Szkło,  

3)   odpady z   papieru i   tektury zbierane są do worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem Papier,  

4)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone zbierane są do worków koloru brązowego oznaczonych napisem Odpady Biodegradowalne,  

5)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawić w   czasie tzw. „akcji wystawka” na chodnik, pobocze drogi lub miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z   którego odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z   ustalonym harmonogramem,  

6)   odpady budowlane i   rozbiórkowe zbierane i   odbierane są w   urządzeniach dostarczanych przez przedsiębiorcę na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,  

7)   przeterminowane leki i   chemikalia zbierane są do pojemników ustawionych w   aptekach, PSZOK lub przez podmiot uprawniony,  

8)   zużyte baterie i   akumulatory zbierane są do pojemników zlokalizowanych w   szkołach, PSZOK lub przez podmiot uprawniony.  

§   11.   1.   Rodzaje i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych w   miejscach publicznych i   na drogach publicznych:  

1)   Prowadzący działalność gospodarczą handlowo – usługową są zobowiązani ustawić w   miejscach publicznie dostępnych, np. przed sklepami, punktami handlowo – usługowymi, gastronomicznymi itp. pojemniki (kosze) na odpady komunalne o   pojemności minimum 30 l, przeznaczone dla klientów w   ilości zapewniającej czystość i   porządek w   sąsiedztwie prowadzonej działalności gospodarczej.  

2)   Miejsca publiczne takie jak: drogi, place, ciągi pieszo – jezdne, przystanki komunikacji publicznej, parki itp. są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w   zamocowane na stałe kosze uliczne przy zachowaniu następujących zasad:  

a)   na chodnikach i   ciągach pieszo – jezdnych kosze należy ustawiać w   miarę potrzeb,  

b)   na przystankach komunikacji publicznej kosze należy zlokalizować w   pobliżu wiaty przystankowej, a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

c)   wielkość koszy ulicznych została określona w   niniejszym regulaminie i   uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.  

§   12.   1.   Warunki rozmieszczania i   utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   Pojemniki i   worki na odpady komunalne należy ustawiać w   miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i   pracowników prowadzących działalność w   zakresie usuwania odpadów, w   sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i   osób trzecich.  

2)   Na cmentarzach i   terenach rekreacyjno - sportowych powinno być wydzielone miejsce ustawienia pojemników na odpady, do którego będzie możliwy dojazd sprzętem obsługującym wywóz odpadów.  

3)   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w   celu ich opróżnienia.  

4)   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym i   w związku z   tym:  

a)   właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w   czystości zarówno zewnętrznej jak i   wewnątrz,  

b)   pojemnik nie powinien być uszkodzony,  

c)   w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne nie należny umieszczać śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, kamieni, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych,  

d)   w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne nie należy umieszczać jakichkolwiek odpadów w   stanie płynnym.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   13.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zgodnie z   harmonogramem w   sposób gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w   odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania polskich norm a   następnie odebrania ich przez przedsiębiorcę. Nie należy dopuszczać do przeciążenia pojemników.  

3.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w   szczególności przez ich wystawienie w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

4.   Odpady zbierane w   ramach zbiórek akcyjnych muszą być wystawione w   terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  

5.   Odpady z   remontów muszą być umieszczone w   udostępnionych przez podmiot uprawniony pojemnikach do gromadzenia odpadów, w   miejscu umożliwiającym dojazd podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z   nieruchomości.  

6.   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy, z   którym podpisał umowę.  

7.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej jednak niż 1   raz na miesiąc, a   w przypadku zbiorników oczyszczalni przydomowych, nie rzadziej niż 1   raz na 1,5 roku  

8.   Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o   których mowa w   ust. 7   poprzez zawarcie umowy z   przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel zobowiązany jest do przechowywania przez okres 1   roku dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.  

9.   Właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne lub nieczystości ciekłe zapewnia wykonanie obowiązków niniejszego regulaminu poprzez zawarcie umowy z   przedsiębiorcą i   przechowuje przez okres 1   roku dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.  

§   14.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

a)   dla nieruchomości zamieszkałych – co najmniej dwa razy w   miesiącu,  

b)   dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej dwa razy w   miesiącu,  

d)   z koszy ulicznych – co najmniej 1   raz w   tygodniu,  

f)   dla punktów selektywnego zbierania – co najmniej 1   raz na miesiąc  

g)   dla nieruchomości niezamieszkałych  – co najmniej dwa razy w   miesiącu.  

§   15.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych:  

1)   odpady komunalne typu: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:  

a)   dla nieruchomości zamieszkałych – co najmniej 1   raz w   miesiącu,  

b)   dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej 1   raz w   miesiącu;  

c)   dla punktów selektywnej zbiórki – co najmniej 1   raz w   miesiącu  

2)   odpady komunalne typu: przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i   remontowe – co najmniej 2   razy w   roku  

3)   odpady biodegradowalne oraz odpady zielone – co najmniej 1   raz w   miesiącu (okres zimowy od listopada do marca) oraz dwa razy w   miesiącu (okres letni od kwietnia do października)  

2.   Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, określonej w   § 15 ust. 1   niniejszego regulaminu, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w   następujący sposób:  

1)   przekazywać do stałych lub mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

2)   zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w   aptekach  

3)   zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w   szkołach lub innych obiektach  

4)   odpady zielone i   odpady ulegające biodegradacji zagospodarować w   indywidualnych kompostownikach przydomowych znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach.  

3.   Odpadów budowlanych i   rozbiórkowych powstałych w   trakcie samodzielnego wykonywania robót przez właścicieli nieruchomości, należy pozbywać się przez indywidualne zlecenie przedsiębiorcy, który w   ramach usługi dostarczy odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia takich odpadów oraz zapewni ich odbiór.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

§   16.   1.   Zgodnie z   wojewódzkim planem gospodarki odpadami zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w   regionalnych i   zastępczych instalacjach przetwarzania odpadów regionu III, w   taki sposób aby:  

1)   Następowało zwiększenie udziału odzysku, w   szczególności recyklingu w   odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i   tektury, zgodnego z   wymogami ochrony środowiska, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

2)   Następowało zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji i   w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, zatem preferuje się aby powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji były w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach.  

3)   Następowało zwiększenie selektywnego zbierania odpadów zielonych do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

4)   Następowało zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

5)   Następował rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

6)   Następowało zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   remontowych, do poziomu wymaganego w   Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   17.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   18.   1.   Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   Sprawowanie stałego i   skutecznego dozoru.  

2)   Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, niedowidzących i   niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z   pomocy psów asystujących.  

3)   Nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci.  

4)   Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, niedowidzących i   niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z   pomocy psów asystujących.  

5)   Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w   tym w   szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z   niego.  

6)   postanowienia ust. 1   dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w   charakterze zwierząt domowych.  

2.   Do osób utrzymujących psy należy ponadto:  

a)   wyposażenie psa w   obrożę, a   w przypadku ras uznawanych za agresywne - w   kaganiec,  

b)   prowadzenie psa na uwięzi  poza terenem własnej nieruchomości, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu także w   nałożonym kagańcu,  

c)   wolne poruszanie się psa na terenie nieruchomości może mieć miejsce w   sytuacji, gdy:  

-   nieruchomość jest ogrodzona w   sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa,  

-   wejście na nieruchomość jest wyposażone w   przycisk dzwonka lub domofonu,  

-   wejście na nieruchomość jest oznakowane tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,  

3.   Zasady postępowania z   bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała  Rady Gminy w   Mszanie.  

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach włączonych z   produkcji rolniczej.  

§   19.   1.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, oznaczonych w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.  

2.   Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

a)   posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi   ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z   2003 r. Nr 207, poz. 2016 z   późn. zm.),  

b)   wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w   tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

3.   Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w   pkt. 2   zobowiązani są przestrzegać nw. zapisów:  

a)   przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,  

b)   składować obornik w   odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,  

c)   przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w   których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i   jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,  

d)   pszczoły trzymać w   ulach, ustawionych w   odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania.  

§   20.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zajęte pod działalność handlową, gastronomiczną, oświatową i   ochrony zdrowia co najmniej 2   razy w   roku tj. raz w   okresie wiosennym i   raz w   okresie jesiennym, na koszt właściciela nieruchomości.  

2.                               Ustala się terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:  

a)   w terminie wiosennym – kwiecień,  

b)   w terminie jesiennym – wrzesień,  

oraz dodatkowo niezwłocznie w   każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni, na koszt właściciela nieruchomości.  

3.                               W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, poprzez zarządzenie określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz jednostkę lub osobę zobowiązaną do poniesienia kosztów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »