| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/77/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Ustala się sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez mieszkańców  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odbierana będzie każda ilość następujących odpadów komunalnych:  

a)   baterii i   akumulatorów, świetlówek;  

b)   przeterminowanych lekarstw i   chemikaliów;  

c)   odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego;  

d)   odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.  

2)   Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Mszana realizuje odbiór odpadów komunalnych,                                    bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:  

a)   zmieszane (nieselektywnie zbierane),  

b)   selektywnie zbierane:  

-   szkło,  

-   tworzywa sztuczne,  

-   metal,  

-   papier i   makulatura,  

-   opakowania wielomateriałowe,  

-   odpady biodegradowalne i   odpady zielone  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.  

3)   Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera każdą ilość odpadów komunalnych z   pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana, zwanego dalej "regulaminem".  

4)   Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej dwa razy w   miesiącu, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie oraz harmonogramie wywozów.  

5)   Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie oraz harmonogramie wywozów.  

6)   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady wymienione w   pkt. 1   zebrane w   sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Mszana realizuje odbiór odpadów komunalnych, w   terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.  

7)   Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w   sytuacji określonej w   pkt. 6.  

8)   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady, o   których mowa w   pkt 1   zgodnie z   harmonogramem określonym przez Urząd Gminy w   Mszanie nie rzadziej jednak niż raz w   tygodniu.  

9)   Każda ilość odpadów remontowych, budowlanych i   rozbiórkowych określona jako inny rodzaj usługi podlega odrębnej opłacie i   odbierana będzie na podstawie indywidualnego zgłoszenia mieszkańców.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »