| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/77/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Ustala się sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez mieszkańców  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odbierana będzie każda ilość następujących odpadów komunalnych:  

a)   baterii i   akumulatorów, świetlówek;  

b)   przeterminowanych lekarstw i   chemikaliów;  

c)   odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego;  

d)   odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.  

2)   Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Mszana realizuje odbiór odpadów komunalnych,                                    bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:  

a)   zmieszane (nieselektywnie zbierane),  

b)   selektywnie zbierane:  

-   szkło,  

-   tworzywa sztuczne,  

-   metal,  

-   papier i   makulatura,  

-   opakowania wielomateriałowe,  

-   odpady biodegradowalne i   odpady zielone  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.  

3)   Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera każdą ilość odpadów komunalnych z   pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mszana, zwanego dalej "regulaminem".  

4)   Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej dwa razy w   miesiącu, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie oraz harmonogramie wywozów.  

5)   Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie oraz harmonogramie wywozów.  

6)   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady wymienione w   pkt. 1   zebrane w   sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Mszana realizuje odbiór odpadów komunalnych, w   terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.  

7)   Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w   sytuacji określonej w   pkt. 6.  

8)   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady, o   których mowa w   pkt 1   zgodnie z   harmonogramem określonym przez Urząd Gminy w   Mszanie nie rzadziej jednak niż raz w   tygodniu.  

9)   Każda ilość odpadów remontowych, budowlanych i   rozbiórkowych określona jako inny rodzaj usługi podlega odrębnej opłacie i   odbierana będzie na podstawie indywidualnego zgłoszenia mieszkańców.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »