| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/329/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz.299)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1. wyposażenia technicznego:

1) pojazdy asenizacyjne

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz sprzęt specjalistyczny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniający wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób czytelny i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwa, adres, nr telefonu.

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) baza transportowa

a)               posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.

b) posiadać urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu bazy

2. zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) zapewnić warunki umożliwiające mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych po zakończonej pracy,

b) zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w miejscu poboru nieczystości oraz na trasie przejazdu samochodów asenizacyjnych,

c) pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy


3. miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej spełniającej wymagania obowiązujących przepisów.

b) stacja zlewna powinna zapewnić gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w pkt 1-3 za pomocą dokumentów:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa,

b) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów wraz z opisem technicznym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »