| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.193.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawe o finansach publicznych (dz.U.Nr 157,poz.1241) oraz art. 26, ust. 2 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) Rada Gminy uchwala co następuje :


§ 1.

Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2.1.Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości

14 531 133,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a)dochody bieżące w kwocie

13 049 910,00 zł

b)dochody majątkowe w kwocie

1 481 223,30 zł

§ 3.

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości

14 498 103,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a)wydatki bieżące w wysokości

11 673 967,74 zł

w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 792 233,00 zł

-związane z realizacją zadań statutowych

2 614 605,74 zł

-dotacje na zadania bieżące

480 000,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 587 129,00 zł

-wydatki na obsługę długu

200 000,00 zł

b)wydatki majątkowe w wysokości

2 824 135,56 zł

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 245 194,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 5, 7 i 9 .

§ 4.

Ustala się:

a)dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

-dochody

1 208 837,00 zł

-wydatki

1 208 837,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 ,

b)dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie

10 400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości

33 030,00 zł

który zostanie przekazana na spłatę planowanych pożyczek i kredytów.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwocie:

a)przychody

885 000,00 zł

b)rozchody

918 030,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 7.

Ustala się:

a)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

80 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

b)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

80 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 8.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości

2 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 9.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości

2 769 518,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 10.

Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie

1 258 267,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11.

Ustala się plan wydatków w kwocie

146 871,00 zł

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 12.

Ustala się wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

33 341,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 13.

Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu gminy w wysokości

500 000,00 zł

w tym:

a)podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie,

375 000,00 zł

b)podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie

125 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 15.

Tworzy się rezerwy w kwocie łącznej

60 000,00 zł

z tego:

a)ogólną w wysokości

35 000,00 zł

b)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

25 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 16.

1.Ustala się:

a)limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

500 000,00 zł

b)limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

740 000,00 zł

c)limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

918 030,00 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

a)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

b)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

c)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik MirekZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetu gminy w 2013Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy w 2013 rokuZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2013Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne w 2013 r.Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznychZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2013 rokZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych na rok 2013Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 24.193.2012
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »