| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały                                         nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które dotyczą:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt. 1 – 3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 , ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) Przy zajęciu jezdni do 50% szerokości bez naruszenia nawierzchni – 2,50 zł;

2) Przy zajęciu jezdni do 50% szerokości z naruszeniem nawierzchni – 4,00zł;

3) Przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości z możliwością prowadzenia ruchu wahadłowego – 5,00 zł;

4) Przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości bez możliwości prowadzenia ruchu wahadłowego – 8,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, tj.chodników, placów, zatok postojowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) bez naruszenia nawierzchni – 1,00 zł;

2) z naruszeniem nawierzchni – 2,00 zł.

3. Za zajęcie 1 m2powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych nie wymienionych w ust. 1 i 2, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00 zł.

§ 3.

1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt.2, (z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), ustalić stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 36,50 zł. na rok.

2. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2, dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalić stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 18,25 zł. na rok.

§ 4.

Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustalić stawki opłat:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych przez rzut obiektu budowlanego w wysokości 1,00 zł;

2) za każdy dzień umieszczenia reklam w pasie drogowym dróg gminnych, za 1 m2powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł;

3) za umieszczenie reklam świetlnych i podświetlonych stawkę opłat określoną w ust. 1 pkt. 2 podwyższa się o 50%.

§ 5.

Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych o którym mowa w § 1 pkt. 4, na wydzielone miejsca parkingowe (koperty), ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) przy zajęciu jezdni – 0,30 zł;

2) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,20 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 7.

Traci moc Uchwała NR XXV/161/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 8 grudnia 2004 roku, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »