| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 413/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r

Or .0007.184.2012

2012/105554

UCHWAŁA NR 413/XXIX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą
Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

- art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Rybniku, którego obecną nazwę wprowadzono Uchwałą
Nr 393/XXVI/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 października 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały
nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika działających w systemie pomocy społecznej, przyjmuje nazwę "Rodzinny Dom Nr 1 w Rybniku".

§ 2. W statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, wprowadzić następujące zmiany:

1. treść § 1 otrzymuje brzmienie:

"Rodzinny Dom Nr 1 w Rybniku, zwany dalej "Rodzinnym Domem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

6) niniejszego statutu.";

2. treść § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Rodzinny Dom jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, realizującą zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

3. Organem prowadzącym Rodzinny Dom jest Miasto Rybnik.

4. Organem sprawującym nadzór nad Rodzinnym Domem jest Wojewoda Śląski.";

3. treść § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują odrębne przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą".

3. Skierowanie do Rodzinnego Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw w wykonaniu orzeczenia Sądu.";

4. treść § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom realizuje cele i zadania określone w ustawie.

2. Rodzinny Dom realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, całodobową, obejmującą opieką, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą Dyrektora Rodzinnego Domu oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

4. Praca z dzieckiem w Rodzinnym Domu prowadzona jest zgodnie z planem pomocy dziecku.

5. Rodzinny Dom:

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

3) współpracuje z Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Rodzinnego Domu, na zasadach określonych w ustawie.

6. Dyrektor Rodzinnego Domu, w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka.

7. Dyrektor Rodzinnego Domu zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

8. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.";

5. treść § 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Rodzinnego Domu, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności placówką kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu.

2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.

4. Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Rodzinnego Domu składa Radzie Miasta Rybnika coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w zakresie jego funkcjonowania.";

6. treść § 7 otrzymuje brzmienie:

"Tryb pracy Rodzinnego Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Rodzinnego Domu, ustalony przez Dyrektora Rodzinnego Domu.";

7. treść § 8 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku, którego działalność koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

2. Koordynacja działalności, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,

2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,

3) opiniowanie i konsultowanie sprawozdań z działalności Rodzinnego Domu,

4) konsultowanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych.

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnemu Domowi zapewnia Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.".

§ 3. Ustalić tekst jednolity Statutu Rodzinnego Domu Nr 1 w Rybniku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 413/XXIX/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2012 r.

STATUT RODZINNEGO DOMU NR 1 W RYBNIKU

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Rodzinny Dom Nr 1 w Rybniku, zwany dalej "Rodzinnym Domem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Rodzinny Dom jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, realizującą zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

3. Organem prowadzącym Rodzinny Dom jest Miasto Rybnik.

4. Organem sprawującym nadzór nad Rodzinnym Domem jest Wojewoda Śląski.

§ 3. 1. Siedzibą Rodzinnego Domu jest Miasto Rybnik.

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika, a w miarę posiadanych miejsc teren województwa śląskiego.

§ 4. 1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują odrębne przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą".

3. Skierowanie do Rodzinnego Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw w wykonaniu orzeczenia Sądu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA RODZINNEGO DOMU

§ 5. 1. Rodzinny Dom realizuje cele i zadania określone w ustawie.

2. Rodzinny Dom realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, całodobową, obejmującą opieką, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą Dyrektora Rodzinnego Domu oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

4. Praca z dzieckiem w Rodzinnym Domu prowadzona jest zgodnie z planem pomocy dziecku.

5. Rodzinny Dom:

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

3) współpracuje z Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Rodzinnego Domu, na zasadach określonych w ustawie.

6. Dyrektor Rodzinnego Domu, w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka.

7. Dyrektor Rodzinnego Domu zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

8. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE RODZINNYM DOMEM

§ 6. 1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Rodzinnego Domu, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności placówką kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu.

2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.

4. Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Rodzinnego Domu składa Radzie Miasta Rybnika coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w zakresie jego funkcjonowania.

§ 7. Tryb pracy Rodzinnego Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Rodzinnego Domu, ustalony przez Dyrektora Rodzinnego Domu.

§ 8. 1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku, którego działalność koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

2. Koordynacja działalności, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,

2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,

3) opiniowanie i konsultowanie sprawozdań z działalności Rodzinnego Domu,

4) konsultowanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych.

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnemu Domowi zapewnia Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA RODZINNEGO DOMU

§ 9. Mienie Rodzinnego Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Rodzinnemu Domowi we władanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Podstawę gospodarki finansowej Rodzinnego Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Rodzinnego Domu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »