| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 414/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r

Or .0007.185.2012

2012/096355

UCHWAŁA NR 414/XXIX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą
Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

- art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej


Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Rybniku, utworzony Uchwałą Nr 316/XXI/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie: utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjmuje nazwę "Rodzinny Dom Nr 2 w Rybniku".

§ 2. W statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2
w Rybniku, wprowadzić następujące zmiany:

1. treść § 1 otrzymuje brzmienie:

"Rodzinny Dom Nr 2 w Rybniku, zwany dalej "Rodzinnym Domem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

6) niniejszego statutu.";

2. treść § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Rodzinny Dom jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, realizującą zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

3. Organem prowadzącym Rodzinny Dom jest Miasto Rybnik.

4. Organem sprawującym nadzór nad Rodzinnym Domem jest Wojewoda Śląski.";

3. treść § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują odrębne przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą".

3. Skierowanie do Rodzinnego Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw w wykonaniu orzeczenia Sądu.";

4. treść § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom realizuje cele i zadania określone w ustawie.

2. Rodzinny Dom realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, całodobową, obejmującą opieką, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą Dyrektora Rodzinnego Domu oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

4. Praca z dzieckiem w Rodzinnym Domu prowadzona jest zgodnie z planem pomocy dziecku.

5. Rodzinny Dom:

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

3) współpracuje z Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Rodzinnego Domu, na zasadach określonych w ustawie.

6. Dyrektor Rodzinnego Domu, w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka.

7. Dyrektor Rodzinnego Domu zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

8. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.";

5. treść § 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Rodzinnego Domu, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności placówką kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu.

2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.

4. Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Rodzinnego Domu składa Radzie Miasta Rybnika coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w zakresie jego funkcjonowania.";

6. treść § 7 otrzymuje brzmienie:

"Tryb pracy Rodzinnego Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Rodzinnego Domu, ustalony przez Dyrektora Rodzinnego Domu.";

7. treść § 8 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku, którego działalność koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

2. Koordynacja działalności, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,

2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,

3) opiniowanie i konsultowanie sprawozdań z działalności Rodzinnego Domu,

4) konsultowanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych.

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnemu Domowi zapewnia Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.";

8. § 11 otrzymuje oznaczenie § 10.

§ 3. Ustalić tekst jednolity Statutu Rodzinnego Domu Nr 2 w Rybniku, którego treść stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 414/XXIX/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2012 r.

STATUT RODZINNEGO DOMU NR 2 W RYBNIKU

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Rodzinny Dom Nr 2 w Rybniku, zwany dalej "Rodzinnym Domem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Rodzinny Dom jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, realizującą zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

3. Organem prowadzącym Rodzinny Dom jest Miasto Rybnik.

4. Organem sprawującym nadzór nad Rodzinnym Domem jest Wojewoda Śląski.

§ 3. 1. Siedzibą Rodzinnego Domu jest Miasto Rybnik.

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika, a w miarę posiadanych miejsc teren województwa śląskiego.

§ 4. 1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują odrębne przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą".

3. Skierowanie do Rodzinnego Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw w wykonaniu orzeczenia Sądu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA RODZINNEGO DOMU

§ 5. 1. Rodzinny Dom realizuje cele i zadania określone w ustawie.

2. Rodzinny Dom realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

3. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, całodobową, obejmującą opieką, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą Dyrektora Rodzinnego Domu oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

4. Praca z dzieckiem w Rodzinnym Domu prowadzona jest zgodnie z planem pomocy dziecku.

5. Rodzinny Dom:

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

3) współpracuje z Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Rodzinnego Domu, na zasadach określonych w ustawie.

6. Dyrektor Rodzinnego Domu, w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka.

7. Dyrektor Rodzinnego Domu zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

8. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE RODZINNYM DOMEM

§ 6. 1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Rodzinnego Domu, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności placówką kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu.

2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

3. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.

4. Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Rodzinnego Domu składa Radzie Miasta Rybnika coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w zakresie jego funkcjonowania.

§ 7. Tryb pracy Rodzinnego Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Rodzinnego Domu, ustalony przez Dyrektora Rodzinnego Domu.

§ 8. 1. Rodzinny Dom jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku, którego działalność koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

2. Koordynacja działalności, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,

2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,

3) opiniowanie i konsultowanie sprawozdań z działalności Rodzinnego Domu,

4) konsultowanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych.

3. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnemu Domowi zapewnia Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA RODZINNEGO DOMU

§ 9. Mienie Rodzinnego Domu stanowi własność Miasta Rybnika, powierzone Rodzinnemu Domowi
we władanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Podstawę gospodarki finansowej Rodzinnego Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Rodzinnego Domu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »