| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.215.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rydułtowy i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.  

1.   Ustala się, iż w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 2.  

2.   W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów:  

1) zmieszane odpady komunalne,  

2) papier,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) opakowania wielomateriałowe,  

5) metale,  

6) szkło,  

7) odpady zielone,  

8) przeterminowane leki i   chemikalia,  

9) zużyte baterie i   akumulatory,  

10) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

11) meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

12) zużyte opony,  

13) odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

3.   Odpady komunalne, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   - 7   odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z   którym Miasto Rydułtowy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§   3.  

1.   W ramach opłaty, o   której mowa w   § 2   odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości z   następującą częstotliwością:  

1) w zabudowie jednorodzinnej:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 2   razy w   miesiącu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - 1   raz w   miesiącu;  

2) w zabudowie wielomieszkaniowej:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 3   razy w   tygodniu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż 1   raz w   tygodniu;  

3) z budynków użyteczności publicznej:  

a)   zmieszane odpady komunalne - zgodnie z   częstotliwością określoną przez właściciela nieruchomości w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - po wypełnieniu poszczególnych pojemników, lecz nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu;  

4) z cmentarzy:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 1   raz w   miesiącu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - 1   raz w   miesiącu;  

5) z ogródków działkowych:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 2   razy w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października i   1 raz w   miesiącu w   pozostałym okresie;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - 1   raz w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października i   1 raz na 2   miesiące w   pozostałym okresie;  

c)   odpady zielone - 1   raz w   miesiącu.  

2.   Niezależnie od ustaleń zawartych w   ust. 1   dopuszcza się w   uzasadnionych przypadkach możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  

§   4.  

1.   Burmistrz Miasta Rydułtowy ustala i   podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w   lokalnej prasie: lokalizację i   godziny urzędowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   którym mowa w   ust. 4   oraz miejsca i   terminy zbiórek odpadów określonych w   ust. 2.  

2.   Zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i   rozbiórkowe oraz odpady zielone właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do miejsc zbiórki zlokalizowanych okresowo na terenie miasta.  

3.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 2   z miejsc okresowych zbiórek:  

1) odpady zielone - w   okresie od 1   marca do 31 października 1   raz w   tygodniu;  

2) zużyte baterie i   akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny - 2   razy w   roku;  

3) meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony:  

a)   z zabudowy jednorodzinnej - 2   razy w   roku;  

b)   z zabudowy wielomieszkaniowej - 1   raz w   miesiącu;  

4) odpady budowlane i   rozbiórkowe - 2   razy w   roku.  

4.   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi przez cały rok z   uwzględnieniem ust. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą oddać następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1) przeterminowane leki i   chemikalia,  

2) zużyte baterie i   akumulatory,  

3) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny.  

5.   Transport odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub miejsc okresowych zbiórek mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

6.   Niezależnie od ustaleń zawartych w   ust. 4   pkt 1   właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do wyznaczonych na terenie miasta aptek lub punktów aptecznych przeterminowane leki. Lista aptek, w   których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki podana jest na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

7.   Odbieranie odpadów komunalnych z   punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   którym mowa w   ust. 4   oraz z   miejsc zbiórek określonych w   ust. 2   odbywa się w   ramach pobieranej opłaty.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   6.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »