| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.215.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rydułtowy i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.  

1.   Ustala się, iż w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 2.  

2.   W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów:  

1) zmieszane odpady komunalne,  

2) papier,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) opakowania wielomateriałowe,  

5) metale,  

6) szkło,  

7) odpady zielone,  

8) przeterminowane leki i   chemikalia,  

9) zużyte baterie i   akumulatory,  

10) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

11) meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

12) zużyte opony,  

13) odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

3.   Odpady komunalne, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   - 7   odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z   którym Miasto Rydułtowy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§   3.  

1.   W ramach opłaty, o   której mowa w   § 2   odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości z   następującą częstotliwością:  

1) w zabudowie jednorodzinnej:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 2   razy w   miesiącu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - 1   raz w   miesiącu;  

2) w zabudowie wielomieszkaniowej:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 3   razy w   tygodniu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż 1   raz w   tygodniu;  

3) z budynków użyteczności publicznej:  

a)   zmieszane odpady komunalne - zgodnie z   częstotliwością określoną przez właściciela nieruchomości w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - po wypełnieniu poszczególnych pojemników, lecz nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu;  

4) z cmentarzy:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 1   raz w   miesiącu;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone - 1   raz w   miesiącu;  

5) z ogródków działkowych:  

a)   zmieszane odpady komunalne - 2   razy w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października i   1 raz w   miesiącu w   pozostałym okresie;  

b)   papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - 1   raz w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października i   1 raz na 2   miesiące w   pozostałym okresie;  

c)   odpady zielone - 1   raz w   miesiącu.  

2.   Niezależnie od ustaleń zawartych w   ust. 1   dopuszcza się w   uzasadnionych przypadkach możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  

§   4.  

1.   Burmistrz Miasta Rydułtowy ustala i   podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w   lokalnej prasie: lokalizację i   godziny urzędowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   którym mowa w   ust. 4   oraz miejsca i   terminy zbiórek odpadów określonych w   ust. 2.  

2.   Zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i   rozbiórkowe oraz odpady zielone właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do miejsc zbiórki zlokalizowanych okresowo na terenie miasta.  

3.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 2   z miejsc okresowych zbiórek:  

1) odpady zielone - w   okresie od 1   marca do 31 października 1   raz w   tygodniu;  

2) zużyte baterie i   akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny - 2   razy w   roku;  

3) meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony:  

a)   z zabudowy jednorodzinnej - 2   razy w   roku;  

b)   z zabudowy wielomieszkaniowej - 1   raz w   miesiącu;  

4) odpady budowlane i   rozbiórkowe - 2   razy w   roku.  

4.   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi przez cały rok z   uwzględnieniem ust. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą oddać następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1) przeterminowane leki i   chemikalia,  

2) zużyte baterie i   akumulatory,  

3) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny.  

5.   Transport odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub miejsc okresowych zbiórek mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

6.   Niezależnie od ustaleń zawartych w   ust. 4   pkt 1   właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do wyznaczonych na terenie miasta aptek lub punktów aptecznych przeterminowane leki. Lista aptek, w   których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki podana jest na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

7.   Odbieranie odpadów komunalnych z   punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   którym mowa w   ust. 4   oraz z   miejsc zbiórek określonych w   ust. 2   odbywa się w   ramach pobieranej opłaty.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   6.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »