| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Wielowieś
uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/264/06 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 października 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/189/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr.391);

2) Ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.z 2010r.Nr 185 poz.1243 z późn. zm.);

3) Odpadach komunalnych – odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;

4) Odpadach zielonych – odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;

5) Odpadach niebezpiecznych – odpady w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach;

6) Odpadach ulegających biodegradacji – odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach;

7) Nieczystościach ciekłych – ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

8) Właścicielu nieruchomości – właściciel w rozumieniu  art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy;

9) Zbieraniu odpadów – działanie w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach;

10) Selektywnym zbieraniu – działanie w rozumieniuart. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy o odpadach.

§ 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych winno odbywać się w następujący sposób:

1) powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady, należy zbierać selektywnie w celu gromadzenia papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) odpady selektywnie zebrane w zabudowie wielorodzinnej należy umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach lub koszach, a w zabudowie jednorodzinnej i na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w pojemnikach, koszach lub w workach z tworzywa sztucznego,

3) pozostałe po wyselekcjonowaniu odpady zmieszane, należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, a w razie okresowego powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się ich gromadzenie w workach z tworzywa sztucznego,

4) odpady zielone ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach specjalistycznych lub w workach w zabudowie jednorodzinnej zaleca się korzystanie z kompostownia przydomowego,

5) w zabudowie jednorodzinnej indywidualne kompostowanie powinno obejmować odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a w przypadku braku kompostownika odpady kuchenne winny być gromadzone razem z odpadami zielonymi ulegającymi biodegradacji,

6) w przypadku zbierania odpadów zielonych w pojemnikach specjalistycznych, celem prawidłowego przetrzymywania odpadów w nich zgromadzonych wymaga się, by zapewniony był dostęp powietrza do tych odpadów, aby podczas ich odbioru nie dochodziło do rozlewania odcieków,

7) odpady poremontowe i budowlane  należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w sposób uniemożliwiający pylenie,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w odrębnych kontenerach z tym, że w dniu zbiórki akcyjnej odpady wielkogabarytowe mogą być wystawione bez umieszczania ich w kontenerach.

§ 3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) uprzątnięcia bez zbędnej zwłoki błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości,

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne poruszanie się pieszych.

§ 4. Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami.

§ 5. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

1. Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane 0,12 m³  na każdą nieruchomość

z zaokrągleniem w górę do pełnej krotności pojemności 0,12 m³ w zależności od ilości mieszkańców tj.

1) 0,12 m³ - 1 osoba

2) 0,24 m³ - 2-3 osoby

3) 0,36 m³ - 4-5 osób

4) 0,48 m³ - 6-7 osób

2. pojemność worków, w których będzie gromadzony nadmiar odpadów zmieszanych – od 0,08 m³,

3. w zabudowie jednorodzinnej, na której wytwarzane są odpady komunalne pojemność worków na odpady z tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe –  minimum 0,12 m³ na 1 mieszkańca, odpady zielone ulegające biodegradacji - jeden worek o pojemności 0,08 m3minimum,

4. Minimalna pojemność pojemników na odpady w zabudowie wielorodzinnej:

a) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3na odpady zmieszane przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,02 m3pojemności pojemnika,

b) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,01 m3 pojemności pojemnika,

c) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady zielone przy czym na jednego mieszkańca powinno przypadać 0,01 m3pojemności pojemnika.

5. W nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają zmieszane odpady komunalne, należy dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady w skali 1 miesiąca, do ilości wytwarzanych odpadów, przy uwzględnieniu tego, że:

1) dla lokali handlowych - na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu, musi przypadać 0,2 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) 0,1 m3pojemnika (lub worka) na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu na miesiąc,

2) dla lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać 0,08 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każde miejsce konsumpcyjne na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każde miejsce konsumpcyjne na miesiąc,

3) dla szkół i przedszkoli – na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać 0,012 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, za zastrzeżeniem iż każda z tych placówek winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) 0,006 m3pojemnika (lub worka) na każde dziecko i pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,006 m3pojemnika (lub worka) na każde dziecko na miesiąc,

4) dla domów pomocy społecznej, moteli, pensjonatów itp. – na jedno łóżko musi przypadać 0,08 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych obiektów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na jedno łóżko na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na jedno łóżko na miesiąc,

5) dla działek rekreacyjnych – na działkę musi przypadać 0,08 m³ pojemności minimalnej wielkości pojemnika na odpady zmieszane, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) minimum 0,08 m³ worka, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,08 m3worka,

6) inne zakłady pracy – na każdego pracownika musi przypadać 0,04 m³ pojemności pojemnika na odpady zmieszane, z zastrzeżeniem iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony w conajmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika na miesiąc, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,04 m3pojemnika (lub worka) na każdego pracownika,

7) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej – muszą być wyposażone w co najmniej 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 0,12 m³, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) minimum 0,08 m³ worka, dla odpadów ulegających biodegradacji 0,08 m3worka,

6. Właściciele, o których mowa w ust. 5 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kosze lub worki na odpady segregowane odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów.

7. Przystanki oraz miejsca o intensywnym ruchu pieszych winny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności od 0,020 m³ do 0,080 m³.

8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki z opisem słownym i graficznym:

- plastik i opakowania wielomateriałowe,

- szkło i metal,

- papier.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wystawić pojemniki, kosze i worki przed nieruchomość lub przy drodze dojazdowej do nieruchomości, w dniach odbioru odpadów, jeżeli dojazd do pojemników jest utrudniony.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o czystość i porządek na terenie lokalizacji pojemników i na terenie bezpośrednio przyległym do niego, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są nie dopuszczać do przepełnienia pojemników, koszy i worków, a nadmiar odpadów umieszczać w workach z tworzywa sztucznego.

4. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane należy szczelnie zamykać po umieszczeniu w nich odpadów, aby nie doszło do wywiewania odpadów oraz wydostawania się fetoru.

5. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, koszach, workach należy dokonać niezbędnych czynności związanych ze zmniejszeniem ich objętości (np. zgniecenie).

6. Kontrola stanu technicznego pojemników służących do zbierania odpadów, obejmująca w szczególności stan pokrywy zamykającej, winna być dokonana co najmniej 2 razy w roku.

7. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, poprzez ich bieżące czyszczenie, co najmniej 2 razy w roku.

§ 7. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych następuje raz na miesiąc – dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2. Odpady zbierane w workach w sposób selektywny: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metal, szkło odbierane będą:

1) raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych i w zabudowie wielorodzinnej,

2) niezwłocznie po wypełnieniu poszczególnych „gniazd” pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej raz na miesiąc.

3. Odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do listopada odbierane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem - raz w miesiącu.

4. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych następuje raz na 2 tygodnie.

5. Nieczystości ciekłe wywożone są w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Odbiór odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, następuje raz w miesiącu.

7. Odpady zmieszane i segregowane pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych będą odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę.

8. Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych następuje w oparciu o umowę zawartą przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielowieś.

9. Selektywne zbierane przeterminowane leki winny być samodzielnie dostarczane do wyznaczonych aptek lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

10. Selektywnie zbierane chemikalia winny być przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

11. Zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do wyznaczonych punktów na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r.o bateriach i akumulatorach lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie wielomieszkaniowej i jednorodzinnej odbierane będą w ramach zbiórki akcyjnej przeprowadzanej zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Ponadto własnym środkiem transportu mogą być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

13. Zużyte opony należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę Wielowieś, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem operatora wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielowieś. Odpady poremontowe i budowlane należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w przeznaczonych na tego typu odpady kontenerach uniemożliwiających pylenie.

15. Selektywnie zbierane odpady komunalne muszą być samodzielnie dostarczane do tzw. „gniazd”, zlokalizowanych w miejscach publicznych, w których znajdują się pojemniki przeznaczone na  szkło, metal i papier lub do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 8. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w zabudowie jednorodzinnej.

2. Wszystkie powstające odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost.

3. Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczeniu ich ilości i negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

§ 9. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zarachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także zapewnienia, aby zwierzęta te nie powodowały uciążliwości dla otoczenia, zwłaszcza typu hałas i odory.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nim właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu donałożenia kagańca,

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

3) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

4) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek,

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. Utrzymujący gady, płazy, ptaki owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem ich z pomieszczenia.

5. Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi bez opieki poprzez interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im opieki i schronienia.

§ 10. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich, a także ptactwa hodowlanego (gołębie) na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej.

2. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w ust.1, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad :

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodniez obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 11. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

1. Wyznacza się następujące obszary gminy podlegające obowiązkowej deratyzacji :

1) obszary zabudowy wielorodzinnej, w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i korytarze piwniczne,

2) obszary zabudowy jednorodzinnej, w obrębie których znajdują się budynki gospodarcze, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub przechowywane są produkty rolne,

3) obszary nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.

2. Deratyzacja winna być przeprowadzona w każdym roku, w następujących terminach: od 5 do 15 kwietnia oraz od 5 do 15 października.

3. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni, deratyzacja powinna być przeprowadzana także od 5 do 15 lipca.


Uzasadnienie

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Rady Gmin do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do zapisów Planu Gospodarki odpadami Województwa Śląskiego. Obowiązująca uchwała Nr XXXVIII/264/06 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w wyniku wprowadzenia zmian w ustawie nie spełnia wszystkich wymogów, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały. Załączony projekt uchwały uwzględnia aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »