| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Wodzisławskiego

z dnia 21 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Starosta Wodzisławski zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, której skład, po zmianie dokonanej w 2011 r., na pierwszym posiedzeniu w 2012 r. był następujący:

1. Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu - Przewodniczący Komisji,

2. Mieczysław Kieca – powołany przez Starostę Powiatu,

3. Marek Misiura – powołany przez Starostę Powiatu,

4. Piotr Oślizło – powołany przez Starostę Powiatu,

5. Grzegorz Kamiński – delegowany przez Radę Powiatu,

6. Adam Krzyżak – delegowany przez Radę Powiatu,

7. Krzysztof Justyński – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

8. Adrian Kołodziej – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.

W pracach Komisji uczestniczył także Prokurator Rejonowy Witold Janiec lub jego przedstawiciele – prokurator Ewa Świątkowska-Stec i prokurator Rafał Figura.

W dniu 28 marca 2012 r. na wniosek nowego Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., a dotychczasowego członka Komisji, Krzysztofa Justyńskiego, Starosta Wodzisławski zarządzeniem nr 27/2012 dokonał zmian w składzie Komisji, powołując Łukasza Krebsa i Adama Fiedosiuka w miejsce Krzysztofa Justyńskiego i Adriana Kołodzieja.

W takim składzie osobowym Komisja pracowała przez cały 2012 r., począwszy od drugiego posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2012 r. Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

W 2012 roku Komisja odbyła pięć posiedzeń, podczas których realizowano zadania określone w planie pracy na 2012 rok, obejmującym m.in. następujące zagadnienia:

a) stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń dokonana na podstawie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.,

b) stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa przeprowadzona na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl., Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śl., Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach,

c) kontynuacja realizacji inwestycji o charakterze ponadlokalnym – autostrada A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki – omówienie informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach,

d) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Wodzisławskiego – analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa za 2011 r. i I półrocze 2012 r. dokonana w oparciu o informacje przedstawione przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śl. oraz komendantów straży miejskich i gminnych z terenu powiatu,

e) organizacja konferencji dot. zarządzania kryzysowego,

f) zagrożenie przestępczością narkotykową oraz innymi substancjami mogącymi uzależniać, występujące na terenie powiatu wodzisławskiego – analiza realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, lokalne samorządy oraz podmioty ustawowo zobowiązane do zapobiegania skutkom narkomanii oraz używania innych substancji mogących uzależniać,

g) realizacja inwestycji o charakterze ponadlokalnym – Zbiornik Racibórz Dolny – zapoznanie się z informacjami o stanie inwestycji, przedstawionymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wójta Lubomi,

h) zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Wszystkie zagadnienia wskazane w planie pracy, poza konferencją dot. zarządzania kryzysowego, która ze względów organizacyjnych w 2012 r. nie doszła do skutku, zostały przez Komisję zrealizowane. Dodatkowo Komisja w 2012 r. zajęła się kwestią bezpieczeństwa i zagrożeń dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego związanych z organizacją w Polsce turnieju finałowego XIV Mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej, a także zaopiniowała projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 – 2015.

Poza realizacją planu pracy stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa w powiecie, którą przeprowadzono w oparciu o bieżące informacje Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Starosta jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku odbył wiele spotkań z kierownikami powiatowych służb, straży i inspekcji w tematach dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Na bieżąco też informował włodarzy miast i gmin powiatu podczas Konwentów o statystykach zdarzeń, w których interwencję podejmowała straż pożarna.

Ponadto Komisja na bieżąco analizowała realizowane przez inne podmioty i instytucje przedsięwzięcia wynikające z lub wpisujące się w Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014.

W trakcie pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2012 r., Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2011 r. oraz plan pracy na 2012 r. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu Wodzisławskiego w ustawowym terminie oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się ponadto z informacją starosty Tadeusza Skatuły o problemach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia, a wynikających z konieczności wykupienia przez szpitale bardzo kosztownych polis ubezpieczeniowych. Omówiono także kwestię protestu strażaków i innych służb mundurowych wywołanych zabezpieczeniem w budżecie państwa w 2012 r. środków na podwyżki jedynie w policji z równoczesnym pominięciem innych służb.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 16 kwietnia 2012 roku i w całości zostało poświęcone analizie zagrożeń oraz ocenie stanu bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu wodzisławskiego. Informacje w tym zakresie przedstawił Komisji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim Piotr Zamarski, który przybliżył specyfikę swojej działalności oraz omówił podstawowe zagadnienia, w tym m.in. wyniki kontroli stanu technicznego takich obiektów, jak np. drogi i mosty, szpitale, szkoły, obiekty sportowe itp. Na podstawie przedstawionych przez PINB materiałów Komisja wydała pozytywną opinię co do informacji Inspektora w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Przedmiotem trzeciego posiedzenia Komisji, które miało miejsce w dniu 28 maja 2012 r., było omówienie stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego oraz przeprowadzenie analizy zagrożeń w tym zakresie. Komisja dokonała tego na podstawie:

1) Oceny stanu sanitarno – higienicznego powiatu wodzisławskiego za rok 2011” – przedstawionej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,

2) Sprawozdania z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim w roku 2011”, które sporządził Powiatowy Lekarz Weterynarii,

a także informacji zaprezentowanych przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, jak również Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, a dotyczących funkcjonowania placówek medycznych oraz ich możliwości leczniczych w świetle występujących i przewidywanych zagrożeń chorobowych. W oparciu o te materiały Komisja oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego jako dobry.

Ponadto w trakcie spotkania zapoznano się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na temat stanu zaawansowania prac przy budowie autostrady A-1 na odcinku przebiegającym przez teren powiatu wodzisławskiego, tj. Świerklany – Gorzyczki (granica Państwa), a także z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., dotyczącą potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wynikających z organizacji w Polsce turnieju finałowego UEFA Euro 2012. Wśród najważniejszych kwestii omówionych w tym temacie wymienić należy przede wszystkim problem zwiększonego ruchu kołowego, przemieszczania się grup kibicowskich, a także obciążenia dla lokalnej policji, wynikające z osłaniania transportów kibiców przejeżdżających przez teren powiatu.

Działając na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja zapoznała się też i wyraziła pozytywną opinię o projekcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 – 2015, który został opracowany przez interdyscyplinarny zespół powołany przez starostę.

W dniu 20 sierpnia 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji, które poświęcono analizie zagrożeń oraz ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wodzisławskim za 2011 rok i I półrocze 2012 r., a także nakreśleniu kierunków działań dla jego poprawy w 2013 r.

Oceny bezpieczeństwa Komisja dokonała po zapoznaniu się z:

1) Informacją Komendanta Powiatowego o stanie bezpieczeństwa powiatu wodzisławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok oraz I półrocze 2012 r. ” – przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,

2) Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wodzisławskim w 2011 roku ” – przygotowaną i przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim,

3) „Analizą zagrożeń i oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wodzisławskim w 2011 roku oraz I półroczu 2012 roku ” – przygotowaną i przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim,

4) Informacją o pracy Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. w 2011 roku ” – przedstawioną przez Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim,

5) Informacją na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2011 oraz I półroczu 2012 r. w zakresie działań i kompetencji Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim ” – przygotowaną i przedstawioną przez Komendanta Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim,

6) Sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w Radlinie za 2011 r. ” oraz „ Sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w Radlinie za okres 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r .” – przedstawioną przez pracownika Straży Miejskiej w Radlinie,

7) Sprawozdaniem za 2011 rok ” oraz „ Sprawozdaniem za 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r .” – zaprezentowanym przez komendanta Straży Miejskiej w Rydułtowach,

wydając pozytywną opinię w zakresie przedstawionych informacji, a tym samym w zakresie oceny zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wodzisławskim za 2011 r. i I połowę 2012 roku.

W dalszej części posiedzenia Komisja omówiła propozycje kierunków działań dla poprawy bezpieczeństwa powiatu w 2013 r., ustalając, że będą one stanowiły doprecyzowanie i operacjonalizację celów wskazanych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Uzgodniono, że jednym z podstawowych kierunków powinno być kontynuowanie edukacji młodzieży w zakresie niebezpieczeństw wynikających z użytkowania dróg publicznych, a także opracowanie przez władze oświatowe, policję i we współpracy z WOLOiZOL programu działań profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (przede wszystkim klas pierwszych) w zakresie uzależnień, a także w zakresie przestępczości. Komisja przyjęła również propozycję, aby w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizować dla dziewcząt zajęcia dot. konsekwencji używania alkoholu przez młode kobiety, w szczególności w zakresie FAS.

Kolejnym tematem poruszonym podczas czwartego posiedzenia Komisji była analiza realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, lokalne samorządy oraz podmioty ustawowo zobowiązane do zapobiegania skutkom narkomanii oraz stosowaniu innych substancji mogących uzależniać. Zapoznano się z informacją opracowaną przez starostę na podstawie raportów przesłanych przez osiem z dziewięciu gmin powiatu wodzisławskiego o działaniach podejmowanych w zakresie profilaktyki przeciw uzależnieniom. Ponadto Komisja wysłuchała stanowisk dot. problemu uzależnień zaprezentowanych przez specjalistów w tej dziedzinie: Stanisława Wolnego – zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach, a także Irenę Obiegły – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

W toku dyskusji nad zagadnieniem Komisja uznała za celowe, aby kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 2013 r. w sposób szczególny skoncentrować wokół problemu uzależnień oraz zobowiązała przedstawicieli Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl., a także powiatowych instytucji oświatowych i pomocy społecznej do opracowania projektu programu profilaktyki, który mógłby zostać zrealizowany w 2013 r.

Podczas piątego posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2012 r. zapoznano się z informacjami dot. stopnia zaawansowania prac przy inwestycji o charakterze ponadlokalnym – budowie Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”. O kwestiach związanych z przedsięwzięciem, m.in. o przetargach na prace archeologiczne, wycinkę drzew oraz na badania piezometryczne, o alokacji środków, planowanym terminie zakończenia inwestycji oraz o procedurze wyboru głównego wykonawcy robót budowlanych Komisję poinformował kierownik biura wdrażania projektu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach Stanisław Gałdyś. Z kolei o aktualnej realizacji projektu przesiedleń ludności, zamieszkującej na terenie przyszłego zbiornika w miejscowości Ligota Tworkowska i Nieboczowy, a także o kwestii odtworzenia infrastruktury obiektów użyteczności publicznej oraz o problemach we współpracy z RZGW informacje przedstawił Wójt Lubomi Czesław Burek. W toku dyskusji nad zagadnieniem Komisja poruszyła m.in. problem zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, wynikających z realizacji przedsięwzięcia, np. wskutek wzrostu natężenia ciężkiego transportu na drogach powiatu.

W dalszej części omówiono planowane propozycje przedsięwzięć w zakresie zapobiegania skutkom narkomanii oraz stosowania innych substancji mogących uzależniać. Przyjęto też do realizacji w 2013 r. przygotowany przez policję we współpracy z instytucjami oświatowymi, pomocy społecznej i ochrony zdrowia program profilaktyki „Uzależnienia – złodzieje młodości”, ustalając jednocześnie, że jest to program ramowy, który może być w trakcie jego realizacji poszerzany o nowe zagadnienia oraz o nowych adresatów.

Komisja zapoznała się ponadto z projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli i wydała o nim pozytywną opinię. Złożone też zostały propozycje do planu pracy Komisji na 2013 r.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Powiatu Wodzisławskiego


mgr inż. Tadeusz Skatuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »