| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/538/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 14a ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991r o   systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala, co następuje  

§   1.   Przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   3.   Traci moc obowiązująca uchwała nr XLVIII/682/2005 Rady Miejskiej w   Czeladzi z   dnia 31 marca 2005 r. w   sprawie udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym z   późniejszymi zmianami.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/538/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 listopada 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź.  

Rozdział 1.
Postanowienia wstepne  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,  

2)   formy stypendium szkolnego,  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego,  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i   niepubliczną o   uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i   dorosłych, szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i   dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i   niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i   młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnością mi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i   dla dorosłych, a   także niepubliczne kolegia nauczycielskie i   nauczycielskie kolegia języków obcych,  

2)   uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o   której mowa w   pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,  

3)   rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w   faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i   gospodarujące,  

4)   kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w   rodzinie, o   której mowa w   art. 8   ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z   późniejszymi zmianami).  

§   3.   Na warunkach przewidzianych w   niniejszym regulaminie stypendia i   zasiłki szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości oraz formy stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Określa się następujący sposób ustalania wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w   zależności od dochodu na osobę w   rodzinie:  

1)   dochód do wysokości 50% kryterium dochodowego - do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,  

2)   dochód od 50% do 75% kryterium dochodowego - do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,  

3)   dochód od 75% do100% kryterium dochodowego – do 80% kwoty zasiłku rodzinnego.  

2.   Gdy w   rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a   także gdy rodzina jest niepełna stypendium można ustalić w   wysokości 200% kwoty zasiłku rodzinnego.  

3.   Świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym przyznaje z   upoważnienia Rady Gminy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czeladzi w   formie decyzji administracyjnej.  

§   5.   Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi w   formie:  

1)   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, w   szczególności udziału w   wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i   innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak; wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.,  

2)   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a   w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i   innych,  

3)   Pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i   innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków (tornistrów), strojów sportowych i   innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,  

4)   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a   w szczególności: zakwaterowania w   bursie lub internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.  

Rozdział 3.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   6.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego wraz z   wymaganymi załącznikami składa się w   sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czeladzi, ul. 17 lipca 27.  

2.   Stypendium szkolne w   formie przewidzianej w   § 5   ust. 1   pkt 1   i 2   jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w   zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu zajęcia te organizującego lub częściowej bądź całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków.  

3.   Stypendium szkolne w   formie rzeczowej, przewidzianej w   § 5   ust. 1   pkt 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia lub częściowej bądź całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków.  

4.   Stypendium szkolne w   formach, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 2-4 niniejszego regulaminu, może być realizowane także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w   formie wypłaty gotówkowej z   kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czeladzi, ul.17 Lipca 27, przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia niepełnoletniego, bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pełnoletniego ucznia lub poprzez przelew na bankowy rachunek podmiotu wystawiającego rachunek lub fakturę za korzystanie z   zakwaterowania w   bursie lub internacie.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   7.   1.   Zasiłek szkolny może być realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków związanych z   procesem edukacyjnym, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w   formie wypłaty gotówkowej z   kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czeladzi, ul. 17 Lipca 27 lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia niepełnoletniego lub bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pełnoletniego ucznia.  

2.   Zasiłek szkolny może być również realizowany poprzez przelew na bankowy rachunek podmiotu wystawiającego fakturę lub rachunek na uprzednio zaakceptowane wydatki związane z   procesem edukacyjnym.  

3.   Zasiłek szkolny w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym może być realizowany poprzez dostarczenie uczniowi książek, pomocy naukowych lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę.  

§   8.   Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w   szczególności:  

1)   pożar lub wypadek, w   wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenia mienia i   wyposażenia do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,  

2)   kradzież z   włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,  

3)   inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego (np. śmierć rodziców lub prawnych opiekunów, wydatków związanych z   długotrwałą chorobą ucznia).  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   9.   Wypłata stypendium następuje po otrzymaniu przez Gminę Czeladź dotacji, o   której mowa w   art. 90 r ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami), nie później niż:  

1)   za I   semestr do 31 grudnia,  

2)   za II semestr do 31 sierpnia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »