| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) przedsiebiorca zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarnoporządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

2) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwę przedsiebiorcy, adres, telefon),

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne,

4) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność,

5) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tj.:miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,

6) w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 5 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy,

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenie terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych a także tras przejazdu pojazdóew asenizacyjnych,

2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych która, powinna się odbywać zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

3) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Traci moc uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »