| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/217/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta w Myszkowie w terminie:

1) do 15 marca 2013 roku - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych nieruchomości,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik do uchwały Nr XXV/217/12

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL/REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

2. Dzień-Miesiąc-Rok

………- ……..-…………

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:

Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach

Termin składania: Pierwszy termin składania do 15 marca 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania

lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania: Urząd Miasta w Myszkowie

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Miasta w Myszkowie

ul. Kościuszki 26

42-300 Myszków

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? złożenia deklaracji ? korekta deklaracji (data zaistnienia zmian …………..-…………. -…………)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? Właściciel nieruchomości ? Współwłaściciel ? Najemca, dzierżawca

? Użytkownik wieczysty ? Zarząd nieruchomości wspólnej ? Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. Osoba fizyczna

6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Nazwisko rodowe

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Nr telefonu

13. Adres e- mail

D.2. Właściciele nieruchomości zamieszkałej niebędący osobami fizycznymi (np. Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe)

14. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/ Nazwa pełna

15. Nazwa skrócona

16. Nr KRS/NIP

17. Klasa PKD

18. Numer telefonu

19. Adres e-mail

20. Osoby upoważnione do reprezentowania: 2

1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością

2. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł)

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne 3

21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.

27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Ulica

32. Nr domu

33. Nr lokalu

34. Miejscowość

35. Kod pocztowy

36. Poczta

37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje ?osób

38. Jednocześnie oświadczam, że :4,5

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje stawkę wyższą

E. INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona będzie w odrębnej Uchwale Rady Miasta w Myszkowie w sprawie

Ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna kwota opłaty będzie pomnożona przez liczbę osób wskazaną w pkt. 37

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

F . OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

39. Data

40. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

5 Wysokość stawek określa odrębna Uchwała Rady Miasta w Myszkowie..

Opłatę należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Gminy Myszków lub w kasie Urzędu Miasta Myszkowa.

Zapotrzebowanie na pojemniki stanowi Załącznik nr 1 do deklaracji:

Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA NASTĘPUJĄCE POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE:

Zabudowa jednorodzinna

Rodzaj pojemnika

Ilość sztuk

120l

140l

240l

1100 l

Zabudowa wielolokalowa (bloki)

Rodzaj pojemnika

Ilość sztuk

1100 l

…………………………………. ……………………………..

Miejscowość, data czytelny podpis

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie

Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »