| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/265/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które dotyczą:

1) Prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

4) Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) Przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości bez naruszania nawierzchni – 2,50 zł.

2) Przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości z naruszeniem nawierzchni – 4,00 zł.

3) Przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości z możliwością prowadzenia ruchu wahadłowego – 5,00 zł.

4) Przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości bez możliwości prowadzenia ruchu wahadłowego – 8,00 zł.

2. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, tj. chodników, placów, zatok postojowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) Bez naruszania nawierzchni – 1,00 zł;

2) Z naruszeniem nawierzchni – 2,00 zł.

3. Za zajęcie 1m2powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych nie wymienionych w ust 1 i 2, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, (z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), ustalić stawkę opłaty za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 36,50 zł na rok.

2. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalić stawkę opłaty za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 18,25 zł na rok.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustalić stawki opłat:

1. Za każdy dzień zajęcia 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych przez rzut obiektu budowlanego w wysokości 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia reklam świetlnych w pasie drogowym dróg gminnych, za 1m2powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł.

3. Za umieszczenie reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłat określonych w ust. 1 pkt 2 podwyższa się o 50 %.

§ 5. Za zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 4, na wydzielone miejsca parkingowe (koperty), ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) przy zajęciu jezdni – 0,30 zł.

2) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,20 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »