| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 97/XV/2012 Rady Gminy Przyrów

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów

Na podstawie art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.Nr5, poz.12 z 2011r) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów, poprzez wprowadzenie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              U Z A S A D N I E N I E                                                                                                                                                           Wejście w życie ustawy z dniem 01.03.2011r o publicznym transporcie zbiorowym nałożyło na gminy obowiązki związane z organizacja publicznego transportu zbiorowego, w tym również z przystankami. W celu wykonania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w drodze uchwały Rady Gminy przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przyrów, których właścicielem lub zarządca jest Gmina Przyrów oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników. Wejście w życie niniejszej uchwały nie spowoduje skutków społecznych, gospodarczych i finansowych, gdyż dotychczas Gmina Przyrów utrzymuje przystanki we własnym zakresie.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XV/2012
Rady Gminy Przyrów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Lp.

Nazwa przystanku

Lokalizacja

Dostępność

1.

Przyrów – Rynek

Przyrów ul. Rynek

Ogólnodostępny

2.

Przyrów – Cmentarz

Przyrów ul. Cmentarna

j. w.

3.

Przyrów - Piaski

Przyrów ul. Piaski

j. w.

4.

Przyrów – Ośrodek Zdrowia

Przyrów ul. Św. Mikołaja

j. w.

5.

Stanisławów

Stanisławów

j. w.

6.

Zarębice - OSP

Zarębice

j. w.

7.

Zarębice - wieś

Zarębice

j. w.

8.

Zarębice – PGR(górka)

Zarębice

j. w.

9.

Bolesławów

Bolesławów

j. w.

10.

Wiercica I

Wiercica (w kierunku Staropola)

j. w.

11.

Wiercica II

Wiercica

j. w.

12.

Wiercica III

Wiercica

j. w.

13.

Wiercica IV

Wiercica (droga wojewódzka)

j. w.

14.

Staropole OSP

Staropole

j. w.

15.

Sieraków I

Sieraków (koło mostu)

j. w.

16.

Sieraków II

Sieraków

j. w.

17.

Sygontka – pod lasem

Sygontka (krzyżówka z drogą powiatową)

j. w.

18.

Sygontka – kościół

Sygontka ul. Kościelna

j. w.

19.

Julianka – ujęcie

Julianka (krzyżówka na drodze powiatowej i wojewódzkiej)

j. w.

20.

Julianka

Julianka

j. w.

21.

Julianka - stacja

Przy dworcu PKP

j.w.

22.

Zalesice – wieś

Zalesice ul. Długa

j. w.

23.

Zalesice – Koszary

Zalesice (krzyżówka na drodze powiatowej i wojewódzkiej)

j. w.

24.

Knieja

Knieja

j. w.

25.

Smyków

Smyków ul. Kielecka

j. w.

26.

Wola Mokrzeska

Wola Mokrzeska ul. Główna

j. w.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/XV/2012
Rady Gminy Przyrów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządca jest Gmina Przyrów wykonuje Wójt Gminy.

§ 2. 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządca jest Gmina Przyrów uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należ dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

- projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki przyporządkowane dla danej trasy, czas odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,

- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

- wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

- ilość zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie.

4. Wójt Gminy jest uprawniony i zobowiązany do:

- Przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,

- Zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych.

5. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może być pobierana opłata, której stawka ustalana będzie przez radę Gminy w Przyrowie.

6. Opłata za korzystanie z przystanków będzie naliczana pobierana przez Wójta Gminy w cyklach miesięcznych.

7. Odpłatność obliczona będzie w następujący sposób:

a) Ilość wyjazdów na udostępnione przystanku ustalana jest na podstawie załączonego rozkładu jazdy, zaliczona dla określonego miejsca,

b) Odpłatność miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia pozycji a) przez jednostkowa kwotę odpłatności za wjazd na przystanek.

8. Środki pozyskane z udostępnienia przystanków komunikacyjnych przeznacza się w całości na utrzymanie przystanków.

§ 3. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym w sposób nie utrudniający dla innych użytkowników drogi.

3. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

4. Przewoźnik ma obowiązek umieszczenia oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie jazdy. Każdy rozkład jazdy powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo.

5. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania bez zgody właściciela lub zarządcy informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »