| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 318/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26   kwietnia 2012 r. w   sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia w   Siemianowicach Śląskich  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1  

Dokonać w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia w   Siemianowicach Śląskich, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012 r. następujących zmian:  

1.   Wykreśla się § nr 5, 6, 7,16 i   17.  

 

2.   Zmienia się § 1   Statutu, który w   całości otrzymuje brzmienie:  

"1. Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia w   Siemianowicach Śląskich, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie:  

- ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. nr 112 poz. 654 z   późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej Ustawy;  

- ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007 r. nr 70 poz. 473 z   późn. zm.);  

- ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z   2012 r. nr 124);  

- przepisów powszechnie obowiązujących;  

- niniejszego Statutu.  

2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w   Katowicach pod numerem 0000041237."  

 

3.   Zmienia się § 2   Statutu, który w   całości otrzymuje brzmienie:  

"1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Miasto Siemianowice Śląskie.  

    2. Zakład nie jest przedsiębiorcą w   rozumieniu przepisów o   swobodzie działalności gospodarczej.  

3. Zakład działa pod firmą „Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia”. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej – „SPZTUiW”."  

 

4.   Przed § 3   wprowadza się tekst "Rozdział II. Siedziba i   obszar działania".  

 

5.   Zmienia się § 3   Statutu, który otrzymuje brzmienie:  

" 1. Siedziba Zakładu mieści się w   Siemianowicach Śląskich, Aleja Młodych 16.  

2. Zakład prowadzi działalność leczniczą w   następującej lokalizacji: - Aleja Młodych 16."  

 

6.   Wprowadza się § 4   Statutu o   następującej treści:  

"1. Obszarem działania Zakładu jest Miasto Siemianowice Śląskie.  

2. Zakład udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszystkim pacjentom uprawnionym do tych świadczeń i   w zakresie wynikającym z   obowiązujących przepisów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.  

3. Zakład prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Zakład może prowadzić działalność poza siedzibą Zakładu."  

 

7.   Zmienia się numeracja rozdziału - dotychczasowy rozdział II staje się rozdziałem III.  

 

8.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 4   staje się § 5   i otrzymuje brzmienie:  

"1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych a   także szerzenie oświaty zdrowotnej i   promocji zdrowia.  

2. Zakład na podstawie umów z   uprawnionymi podmiotami może realizować zadania dydaktyczne badawcze w   powiązaniu z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych i   promocją zdrowia."  

 

9.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 8   staje się § 6   i otrzymuje brzmienie:  

"Do zadań Zakładu należy w   szczególności:  

1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a   w szczególności poprzez realizowanie:  

- programów psychoterapii dla osób uzależnionych i   współuzależnionych;  

- pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych;  

- świadczeń rehabilitacyjnych;  

- konsultacji lekarskich.  

2. Realizację działań konsultacyjno-edukacyjnych.  

3. Wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w   zakresie wczesnej diagnozy i   krótkiej interwencji.  

4. Współpracowanie z   placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi.  

5. Orzekanie o   stopniu uzależnienia i   inne.  

6. Kształtowanie właściwych postaw społecznych u   osób uzależnionych i   współuzależnionych.  

7. Promocja zdrowia."  

 

10.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 9   staje się § 7   oraz otrzymuje brzmienie:  

"W wykonywaniu zadań określonych w   § 6   Zakład współdziała z:  

- podmiotami leczniczymi;  

- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

- instytucjami wykonującymi zadania z   zakresu pomocy społecznej;  

- Siemianowickimi Klubami Abstynentów;  

- organizacjami, stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz administracją zakładów pracy i   instytucji."  

 

11.   Po § 7   dodaje się rozdział IV - „Rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych”, który otrzymuje brzmienie:  

„§ 8  

Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

- terapii uzależnienia od alkoholu;  

- terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych;  

- terapii uzależnienia od hazardu patologicznego;  

- terapii uzależnienia dla osób z   innymi uzależnieniami;  

- terapii uzależnienia od tytoniu;  

- terapii współuzależnienia."  

 

12.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy rozdział IV staje się rozdziałem V.  

 

13.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 11 staje się § 9.  

 

14.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 12 staje się § 10 i   otrzymuje brzmienie:  

"1. Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który pełni funkcję Kierownika podmiotu leczniczego, kieruje jego działalnością i   jest za niego odpowiedzialny.  

2. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie nawiązuje stosunek pracy z   Dyrektorem Zakładu na okres 6   lat na podstawie umowy o   pracę, powołania, lub umowy cywilno – prawnej, po przeprowadzonym konkursie."  

 

15.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 13 staje się § 11 i   otrzymuje brzmienie:  

"1. Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem i   podejmuje samodzielne decyzje.  

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji zadań Zakładu ustalając każdorazowo zakres i   czas udzielonego pełnomocnictwa.  

3. Dyrektor Zakładu reprezentuje SPZTUiW na zewnątrz."  

 

16.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 14 staje się § 12.  

 

17.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 15 staje się § 13.  

 

18.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 18 staje się § 14 i   otrzymuje brzmienie:  

"1. W   Zakładzie działa Rada Społeczna.  

2. Do zadań Rady Społecznej należy:  

1) przedstawianie Radzie Miasta Siemianowice Śląskie wniosków i   opinii w   sprawach:  

a. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego;  

b. związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;  

c. przyznawania dyrektorowi zakładu nagród;  

d. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem.  

 

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a. planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego;  

b. rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego;  

c. kredytów bankowych lub dotacji;  

d. podziału zysku;  

e. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego;  

f. regulaminu organizacyjnego.  

 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

 

4) wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie.  

3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi SPZTUiW przysługuje odwołanie do Rady Miasta Siemianowic Śląskich."  

 

19.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 19 staje się § 15.  

 

20.   Zmienia się numeracja rozdziału - dotychczasowy rozdział III staje się rozdziałem VI i   otrzymuje brzmienie:  

„§ 16  

1. Zakład prowadzi działalność leczniczą w   ramach przedsiębiorstwa „Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia”.  

 

2. W   ramach przedsiębiorstwa „Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia” działają jednostki organizacyjne:  

- Przychodnia Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia;  

- Dzienny Oddział Terapii Uzależnień;  

 

3. W   ramach jednostki organizacyjnej „Przychodnia Terapii Uzależnień i   Współuzależnienia” działają następujące komórki organizacyjne:  

- Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu;  

- Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych;  

- Poradnia dla Osób Uzależnionych od Hazardu Patologicznego;  

- Poradnia dla Osób z   Innymi Uzależnieniami;  

- Poradnia dla Osób Współuzależnionych;  

- Poradnia Antynikotynowa.  

 

4. Szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu określona jest w   schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.”.  

 

21.   Zmienia się numeracja rozdziału - dotychczasowy rozdział V staje się rozdziałem VII.  

 

22.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 20 staje się § 17 i   otrzymuje brzmienie:  

"1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z   przepisami prawa, obowiązującymi w   tym zakresie, tj.:  

- Ustawą z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. nr 112 poz. 654 z   późn. zm.),  

- Ustawą z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. nr 152 poz. 1223 z   późn. zm.),  

- Ustawą z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Uchwałę Rady Miasta Siemianowice Śląskie.  

3. Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w   formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują inną działalność niż działalność lecznicza, wymaga zgody Rady Miasta Siemianowice Śląskie."  

 

23.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 21 staje się § 18 i   otrzymuje brzmienie:  

"1. Wartość majątku Zakładu określają:  

- fundusz założycielski;  

- fundusz Zakładu.  

2. Fundusz założycielski stanowi wartość części mienia Miasta Siemianowice Śląskie, wydzielonego Zakładowi.  

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego."  

 

24.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 22 staje się § 19 i   otrzymuje brzmienie:  

„1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

- z   odpłatnych świadczeń zdrowotnych i   psychologicznych;  

- z   darowizn, zapisów, spadków, oraz ofiarności publicznej, w   tym pochodzenia zagranicznego;  

- z   dotacji;  

- z   prowadzenia działalności gospodarczej, wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i   w granicach określonych odrębnymi przepisami;  

- na cele i   na zasadach określonych w   odrębnych przepisach;  

- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.  

2. Zakład może przyjmować darowizny rzeczowe, z   tym, że przyjęcie to wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu i   zatwierdzenia przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich."  

 

25.   Dodaje się § 20 o   następującym brzmieniu:  

"Zakład może otrzymywać środki publiczne z   przeznaczeniem na:  

- realizację zadań w   zakresie programów zdrowotnych i   promocji zdrowia oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;  

- remonty;  

- realizację projektów finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione, pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w   odrębnych przepisach;  

- realizację programów wieloletnich;  

- pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenia kwalifikacji osób w   zakresie terapii uzależnień i   współuzależnienia."  

 

26.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 23 staje się § 21.  

 

27.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 24 staje się § 22.  

 

28.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 25 staje się § 23 i   otrzymuje brzmienie: "Zmiany w   Statucie wprowadzane są w   takim samym trybie jak jego nadanie."  

 

29.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 26 staje się § 24.  

 

30.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 27 staje się § 25.  

 

31.   Zmienia się numeracja - dotychczasowy § 28 staje się § 26.  

 

§   2  

Traci moc załącznik nr 1   do Statutu uchwalonego Uchwałą nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich, stanowiący schemat organizacyjny Zakładu, a   w jego miejsce wprowadza się schemat, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   3  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 318/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Schemat organizacyjny SPZTUiW 2  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »