| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 530/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w odstępach kwartalnych:

- za I kwartał do 31 marca danego roku,

- za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

- za III kwartał do 30 września danego roku,

- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20.

3. W przypadku zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub powstania obowiązku jej złożenia w trakcie danego roku – opłatę lub opłatę w zmienionej wysokości za należny okres - uiszcza się w terminach określonych w ust.1.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 upływa w dniu 30 września 2013 r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) na miejskiej stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl

2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »