| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.252.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strumień, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Podmiot, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strumień, wyłoniony w drodze przetargu, jest zobowiązany opracować i dostarczyć właścicielom nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, uwzględniający częstotliwość odbioru określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, bezpośrednio u źródła, odbierane są odpady komunalne określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w każdej ilości, za wyjątkiem odpadów zmieszanych, które będą odbierane w ilości do 100 litrów miesięcznie na osobę.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust.1 następować będzie z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym na terenie gminy Strumień, odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty olej odpadowy, opakowania po farbach i lakierach, opakowania po nawozach sztucznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

5. Ustala się limit odbieranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 200 kg w okresie 5 lat na osobę.

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi przez trzy dni w tygodniu, nie krócej niż cztery godziny dziennie.

7. Odpady w postaci zużytych baterii odbierane będą od właścicieli nieruchomości w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej, do odpowiednio oznakowanych pojemników.

8. Odpady w postaci przeterminowanych leków odbierane będą od właścicieli nieruchomości w wyznaczonych aptekach, do odpowiednio oznakowanych pojemników.

§ 4. Burmistrz Strumienia podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu i terminach zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych baterii oraz lokalizacji i harmonogramie  pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  na stronie internetowej www.strumien.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXIX.252.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »