| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.253.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 4 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 6 ust. 4 i 6, które obowiązują od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący  Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXIX.253.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalne pojemności pojemników  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

A. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 2. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach, właściciele nieruchomości mają obowiązek poddać segregacji mającej na celu wydzielenie z masy powstających odpadów tych, które nadają się do odzysku i podlegają selektywnej zbiórce oraz oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych.

2. Selektywnej zbiórce podlegają:

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

2) surowce wtórne i odpady opakowaniowe: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

4) odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyte opony;

9) zużyty olej odpadowy;

10) opakowania po farbach i lakierach;

11) opakowania po nawozach sztucznych;

12) żużel i popiół pochodzący z procesów spalania.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania należy lokalizować na terenie własnej nieruchomości.

4. Nie należy umieszczać zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów.

5. Odpady powstające w wyniku remontów należy zbierać oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie powodujący zanieczyszczenia nieruchomości.

6. Dopuszcza się wykorzystanie odpadów remontowo-budowlanych przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).

B. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien zostać wykonany przez odgarnięcie śniegu w miejsca nie powodujące utrudnienia w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

2. Szczegółowe warunki stosowania środków używanych do likwidacji śliskości określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach(Dz. U. Nr 230, poz. 1960).

3. Materiały sypkie neutralne dla środowiska, zużyte do likwidacji śliskości, należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania.

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników  na odpady komunalne i systematycznego ich opróżniania.

5. W przypadku organizowania wszelkiego rodzaju imprez, a w szczególności festynów, jarmarków, na terenach służących do użytku publicznego, właściciel nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem imprezy wyposażyć teren, na którym odbywać się będzie impreza, w toalety przenośne oraz w urządzenia do składowania odpadów komunalnych, w ilości co najmniej jeden pojemnik 50 l na każdych 100 uczestników. Po zakończeniu imprezy, najpóźniej do godz. 8 00 dnia następnego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uporządkowania i wysprzątania terenu udostępnionego do odbycia imprezy.

6. Osoby korzystające z terenów publicznego użytku obowiązane są do umieszczania odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

7. Dopuszcza się  czasowe składowanie materiałów opałowych, budowlanych i innych przedmiotów na terenach stanowiących własność komunalną lub przeznaczonych do użytku publicznego, przy zachowaniu następujących warunków:

- czas składowania nie przekroczy 12 godzin,

- szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie utrudnia im ruchu,

- oczyszczenie zajmowanego chodnika lub terenu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu składowania.

C. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi.

§ 4. 1. Na terenach nieruchomości lub ich częściach takich jak chodnik, podwórko, mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a poza terenem nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, służą następujące pojemniki:

1) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l,

2) pojemniki (kubły) na odpady zmieszane, o pojemności co najmniej 110 l,

3) pojemniki z tworzywa sztucznego,w tym worki z tworzywa sztucznego lub pojemniki metalowe służące do selektywnego zbierania odpadów, o pojemności co najmniej 80 l,

2. Wszystkie pojemniki na odpady komunalne, powinny posiadać identyfikatory dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, zwanego dalej przedsiębiorcą, na podstawie których można określić nieruchomość, z której pochodzą odpady.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinny być opisane w sposób określający rodzaj zbieranych odpadów oraz być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce:

1) szkło: w kolorze zielonym

2) papier: w kolorze niebieskim

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal: w kolorze żółtym

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone: w kolorze brązowym

5) żużel i popiół pochodzący ze źródeł ciepła: w kolorze szarym z czerwonymi pasami

4. Dopuszcza się stosowanie pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w innych kolorach powszechnie występujących na rynku, jeżeli są one oznaczone zgodnie z wymaganiami ust. 3.

5. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przy uwzględnieniu następujących norm:

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalają ilość oraz minimalną pojemność pojemników uwzględniając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów wynoszący 20 l na mieszkańca.

2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie powstają odpady komunalne:

a) w budynkach służących prowadzeniu działalności gospodarczej typu handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego oraz w budynkach użyteczności publicznej, właściciele nieruchomości zobowiązani są do dostosowania ilości i pojemności pojemników do liczby osób z nich korzystających oraz rodzaju prowadzonej działalności, jednakże ichobowiązkiem jest wyposażenie tej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy to również każdego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego zlokalizowanego na terenie tej nieruchomości,

b) właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza poza lokalem w miejscach publicznie dostępnych (typu tzw. ogródki gastronomiczne itp.) są zobowiązani wyposażyć nieruchomość, w obrębie prowadzonej działalności, w pojemniki na odpady komunalne zmieszane, przeznaczone dla klientów, w ilości zapewniającej czystość i porządek.

6. Drogi publiczne, w tym ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacyjne oraz inne miejsca publiczne, jak na przykład parki, są wyposażane w pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, których ilość oraz pojemność jest dostosowana do liczby z nich korzystających oraz częstotliwości odbioru określonej w § 6.

7. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powinny być zamykane i szczelne.

8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na kwartał, a w okresie letnim co najmniej raz w miesiącu, a także ich naprawy lub wymiany.

9. Pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników i pojazdów przedsiębiorcy oraz w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

10. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości, w miejscu wydzielonym jako punkt gromadzenia odpadów komunalnych.

11. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w stałym miejscu z dogodnym dojazdem i dojściem. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojazdu przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości dostarcza pojemniki w miejsce umożliwiające odbiór z drogi publicznej lub do miejsca umówionego z przedsiębiorcą.

12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy dostęp do pojemników w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru ustalonym przez przedsiębiorcę, w sposób umożliwiający sprawne opróżnienie pojemników bez narażenia na szkody ludzi, budynków, pojazdów bądź mienia.

13. Obowiązki określone w ust. 12 dotyczą także dostępu do zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.

14. Pojemniki rozmieszcza się zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Odpady, o których mowa w ust. 2 i 3 w zabudowie jednorodzinnej odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio u źródła, natomiast w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane z punktów gromadzenia odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie tej zabudowy.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych:

a) z zabudowy jednorodzinnej – raz na trzy tygodnie,

b) z zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

c) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2a) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2b) oraz ust. 6 - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. Ponadto ustala się częstotliwość pozbywania się następujących odpadów komunalnych:

a) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe:

1) z zabudowy jednorodzinnej – raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania odpadów z mniejszą częstotliwością, w zależności od zapełnienia pojemnika

2) z zabudowy wielorodzinnej  - raz w tygodniu

3) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2a) - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

1) z zabudowy jednorodzinnej:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 października - dwa razy w miesiącu,

- w pozostałym okresie - raz w miesiącu.

2) z zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu

c) żużel i popiół pochodzący z procesów spalania:

w okresie od 1 października do 30 kwietnia – dwa razy w miesiącu,

- w pozostałym okresie - raz w miesiącu.

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1) z zabudowy jednorodzinnej - raz w roku,

2) z zabudowy wielorodzinnej – raz na kwartał,

e) przeterminowane leki, zbierane do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, o których mowa w ust. 5, należy usuwać w miarę wypełnienia tych pojemników,

f) zużyte baterie, zbierane do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych obiektach, o których mowa w ust. 5, należy usuwać w miarę wypełnienia tych pojemników,

g) zużyte akumulatory, które właściciele nieruchomości przekazują zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), usuwane są z częstotliwością i w sposób określony w tej ustawie,

h) nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych - w odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2-12, również poprzez samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Informację o miejscu i terminach zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych baterii oraz lokalizacji i harmonogramie  pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszcza się na stronie internetowej www.strumien.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

6. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne, utrzymują czystość i porządek przy zachowaniu następujących zasad:

a) dla części zamieszkałej obowiązują postanowienia § 5 i § 6 dotyczące zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej

b) dla części niezamieszkałej właściciele nieruchomości zawierają stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie, przy uwzględnieniu wymagań § 5 i § 6 dotyczących terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

7. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych i przepełnienie pojemników.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji w celu ograniczenia składowania tych odpadów.

2. W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 8. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W szczególności są obowiązani do niepozostawiania tych zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w kojcu, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się.

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (jak np. hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być prowadzone tylko na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy oraz z założonym na pysku kagańcem.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Zabrania się wyprowadzania psów i innych zwierząt na tereny placów gier i zabaw, w szczególności piaskownic dla dzieci.

6. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych w przypadku odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

7. Zabrania się utrzymywania na terenie nieruchomości zwierząt niebezpiecznych, w sposób mogący stanowić zagrożenie życia i zdrowia osób trzecich.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 9. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy spełnieniu następującymi warunków:

1)               zwierzęta gospodarskie na terenie nieruchomości należy utrzymywać w miejscach wygrodzonych, nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów w tym uciążliwości zapachowych oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt;

2)               w przypadku zanieczyszczenia terenów sąsiednich przez zwierzęta przebywające na nich w sposób niekontrolowany, do obowiązku właściciela zwierząt należy uporządkowanie zanieczyszczonego terenu;

3) 3 )               minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły, mierzona w linii prostej od drogi, chodnika, ścieżki lub działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynki mieszkalnego na sąsiedniej działce, winna wynosić 20 metrów, a od granicy działki sąsiedniej 8 metrów, przy czym wylot z ula nie może być nakierowany w stronę najbliższej wobec ula działki sąsiedniej;

4)               gromadzenie i usuwanie odpadów innych niż komunalne związanych z prowadzoną hodowlą zwierząt gospodarskich, musi być prowadzone przez właściciela zwierząt w sposób zgodny z odrębnymi przepisami.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w obrębie nieruchomości przylegających do rynku w Strumieniu.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 10. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy są zobowiązani do przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej dwa razy w roku niezależnie od polecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, powiatowego lekarza weterynarii, wojewody czy ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej:

1) w terminie wiosennym: w miesiącu marcu;

2) w terminie jesiennym: w miesiącu październiku.

3. Deratyzację należy przeprowadzać dodatkowo niezwłocznie w przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »