| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2010r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę nr XLI/398/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry.

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni spełnić następujące wymagania:

1. dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:

1) spełnia standardy techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone wymaganiami przepisów,

2) stanowi własność lub znajduje się w użytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing),

3) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nim nazwy przedsiębiorcy oraz numer telefonu.

2. dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową:

1) wyposażoną w miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów w liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w stanowiska bieżącej obsługi pojazdów, nie stanowiące uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

2) spełniającą wszelkie wymagania określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych niezbędnych w tym zakresie przepisów.

3. przestrzegać wymogi w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych zawiązanych ze świadczonymi usługami odnośnie:

1) mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych i ich części zgodnie z wymaganymi przepisami,

2) wykorzystywania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego wycieków olejów, smarów itp.

4. przekazywać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w Wyrach przy ul. Wagonowej 35 lub do innej stacji zlewnej, z którą przedsiębiorca ma podpisane pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego obszaru.

5. posiadanie wymaganych pojazdów, o których mowa w ust. 1 należy udokumentować:

1) kserokopiami dowodów rejestracyjnych, które posiadają aktualne badania techniczne,

2) kserokopiami aktualnych umów leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów, w przypadku gdy nie jest własnością przedsiębiorcy.

6. dysponowanie bazą transportową należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu, użytkowania lub tym podobne.

7. dysponować zapleczem biurowym umożliwiającym:

1) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) prowadzenie ewidencji (w formie papierowej i elektronicznej) umów zawartych z właścicielami nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

3) ewidencja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, częstotliwość wywozu.

4) kwartalne przekazywanie Wójtowi Gminy Wyry w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, wykazu (w formie papierowej i elektronicznej) właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca w poprzednim kwartale zawarł umowę oraz wykazu właścicieli, z którymi w poprzednim kwartale umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia umowy, okres rozwiązania umowy. Wykazy w formie elektronicznej należy przesyłać w pliku w formacie .xls.,

5) gromadzenie danych na temat ilości nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Wyry,

6) kwartale przekazywanie Wójtowi Gminy Wyry (w formie papierowej i elektronicznej) informacji na temat ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Wyry.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »