| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2010r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę nr XLI/398/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry.

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni spełnić następujące wymagania:

1. dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:

1) spełnia standardy techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone wymaganiami przepisów,

2) stanowi własność lub znajduje się w użytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing),

3) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nim nazwy przedsiębiorcy oraz numer telefonu.

2. dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową:

1) wyposażoną w miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów w liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w stanowiska bieżącej obsługi pojazdów, nie stanowiące uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

2) spełniającą wszelkie wymagania określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych niezbędnych w tym zakresie przepisów.

3. przestrzegać wymogi w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych zawiązanych ze świadczonymi usługami odnośnie:

1) mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych i ich części zgodnie z wymaganymi przepisami,

2) wykorzystywania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego wycieków olejów, smarów itp.

4. przekazywać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w Wyrach przy ul. Wagonowej 35 lub do innej stacji zlewnej, z którą przedsiębiorca ma podpisane pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego obszaru.

5. posiadanie wymaganych pojazdów, o których mowa w ust. 1 należy udokumentować:

1) kserokopiami dowodów rejestracyjnych, które posiadają aktualne badania techniczne,

2) kserokopiami aktualnych umów leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów, w przypadku gdy nie jest własnością przedsiębiorcy.

6. dysponowanie bazą transportową należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu, użytkowania lub tym podobne.

7. dysponować zapleczem biurowym umożliwiającym:

1) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) prowadzenie ewidencji (w formie papierowej i elektronicznej) umów zawartych z właścicielami nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

3) ewidencja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, częstotliwość wywozu.

4) kwartalne przekazywanie Wójtowi Gminy Wyry w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, wykazu (w formie papierowej i elektronicznej) właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca w poprzednim kwartale zawarł umowę oraz wykazu właścicieli, z którymi w poprzednim kwartale umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia umowy, okres rozwiązania umowy. Wykazy w formie elektronicznej należy przesyłać w pliku w formacie .xls.,

5) gromadzenie danych na temat ilości nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Wyry,

6) kwartale przekazywanie Wójtowi Gminy Wyry (w formie papierowej i elektronicznej) informacji na temat ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Wyry.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »