| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6h, 6i
i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), a także zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września
2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 13,85 złotych miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,85 złotych miesięcznie.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi miesięcznie:

1) pojemnik 110-120 l - 42,70 złotych

2) pojemnik 240 l - 85,40 złotych

3) pojemnik 1100 l -173,70 złotych

4) pojemnik 2500 l - 394,80 złotych

5) pojemnik KP-5 - 789,70 złotych

6) pojemnik KP-7 - 1105,50 złotych

7) pojemnik KP-10 - 1579,30 złotych

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi miesięcznie:

1) pojemnik 110-120 l lub worek - 30,30 złotych

2) pojemnik 240 l - 60,60 złotych

3) pojemnik 1100 l - 123,30 złotych

4) pojemnik 2500 l - 280,30 złotych

5) pojemnik KP-5 - 560,70 złotych

6) pojemnik KP-7 - 784,90 złotych

7) pojemnik KP-10 - 1121,30 złotych

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie w § 1 i § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »