| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 października 2012r.

do porozumienia z Miastem Tychy nr 3/TZ/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Jerzego Gorzelika - Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Tychy , z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę - Prezydenta Miasta Tychy

Mieczysława Podmokłego - Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 3/TZ/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 31, 82, 69, E-2, L, T..

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez Miasto Tychy i oznaczone przez organizatora numerami: 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 31, 82, 69, E-2, L, T. Zestawienie tych linii wraz z założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i stawką dotacji jednostkowej do wozokilometra, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia..

3. Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem do niniejszego aneksu.

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Środki przekazywane Miastu Tychy w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 14 611 199,10 zł (słownie: czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Mikołów — na podstawie zawartych umów z Gminą Tychy nr 48/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Łaziska Górne nr 344/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Orzesze nr 347/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Wyry nr 346/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Mikołów nr 345/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 30 marca 2012 r. oraz aneksem nr 2/2012 z dnia 9 października 2012 r.), w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu..

5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Tychy dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem w formie zaliczek miesięcznych w wysokości: za m-c październik 880 142,04 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote cztery grosze), za m-c listopad 880 142,04 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote cztery grosze), za m-c grudzień 880 142,02 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote dwa grosze), niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Województwa Śląskiego..

6. W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. Na poczet kwoty, o której mowa w § 4 ust.1, za okres do września br. zalicza się środki przekazane przez Województwo Śląskie na rzecz Miasta Tychy w formie dotacji celowej na zadanie wskazane § 1 ust. 2, w formie zaliczek miesięcznych od m-ca lutego 2012 r. do m-ca września 2012 r..

§ 2.

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 r.

§ 4.

Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska-Przydryga


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Jerzy Gorzelik

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba


Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastuktury


Mieczysław Podmokły


Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za usługi przewozowe
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »