| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.61.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 97/XV/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 97/XV/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina w części określonej w § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do uchwały, począwszy od wyrazów "…do którego należy dołączyć…"; oraz § 2 ust. 4-8 i § 3 ust. 4-5 załącznika nr 2 do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Przyrów przedmiotową uchwałą z dnia 21 grudnia 2012 r. określiła przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów (załącznik nr 1 do uchwały) oraz określiła warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych (załącznik nr 2). Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 03 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, dalej jako "ustawa", organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania w tych obiektów następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Należy także podnieść, iż ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

W § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do uchwały Rada stwierdziła, że udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć określone dokumenty. W ocenie organu nadzoru, Rada Gminy ustanawiając powyższą regulację wykroczyła poza ramy upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym.

W ramach warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojkowice, Rada Miejska określiła w § 2 ust. 4 załącznika nr 2 do uchwały uprawnienia i obowiązki Wójta Gminy, co należy uznać za niezgodne z prawem. Ponadto w § 2 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały wskazano, iż za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może będzie pobierana opłata, której stawka ustalana będzie przez radę Gminy w Przyrowie. Zdaniem organu nadzoru w przedmiotowej uchwale Rada powinna precyzyjnie określić warunki i zasady korzystania z przystanków, a nie powtarzać zapisów ustawowych przewidujących możliwość ustalenia przez organ stanowiący opłaty za korzystanie z przystanków, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Ponadto regulacja dotycząca sposobu obliczania i pobierania opłat oraz przeznaczenia tychże środków finansowych na dany cel, w ocenie organu nadzoru nie znajduje uzasadnienia w przywołanym w podstawie prawnej uchwały tj. przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podkreślenia wymaga, iż zarówno warunki, jak i zasady korzystania, o których mowa w normie kompetencyjnej wyznaczają pewien obszar, w ramach którego Rada może je swobodnie kształtować. Nie oznacza to jednak dowolności. Rada ma obowiązek ściśle trzymać się ram wyznaczonych zarówno przez ustawę, jak i naturę materii, którą w ramach danego upoważnienia ustawowego reguluje. Tak wyznaczone granice powodują, że w ramach danego upoważnienia ustawowego nie można jako warunku i zasady potraktować regulacji wprowadzonej w § 2 ust. 6-8 załącznika nr 2 do uchwały 2 do uchwały.

Ponadto wskazania wymaga, iż regulacja zawarta w § 3 ust. 4 załącznika nr 2 do uchwały stanowi powtórzenie materii uregulowanej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy. Ponadto należy podkreślić, iż kwestia treści rozkładu jazdy uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

W § 3 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały Rada postanowiła, iż "zabrania się na terenie przystanków komunikacyjny rozmieszczania bez zgody właściciela lub zarządcy informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy. Czyny, których dokonywania zabrania cytowany zapis uchwały są objęte sankcją z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń (umieszczanie plakatów i ogłoszeń). Zatem ustalenie przedmiotowych zakazów w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do ich ustalania, a sprawy te uregulowane już zostały w ustawie, stanowi istotne naruszenie prawa.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Gminy Przyrów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »