| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck zwane dalej regulaminem.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Kłobuck.

§ 3. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

1) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Kłobucka;

2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Kłobuck;

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

4) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

5) uprawnionym podmiocie – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Gminą;

6) innym przedsiębiorcy – rozumie się przez to gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy, jak również podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy;

7) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to punkt,o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;

8) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;

9) odpadach komunalnych segregowanych – rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w sposób selektywny zgodnie z przepisami regulaminu;

10) niesegregowanych odpadach – rozumie się przez to zmieszane odpady komunalne;

11) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach;

12) odpadach zielonych – odpady o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;

13) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach;

14) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;

15) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający co najmniej 6 lokali mieszkalnych lub zespół takich budynków.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:

1) wyznaczenie miejsca na nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne przeznaczone na lokalizację pojemników na odpady w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp i niestwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg, a w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości zapewnienie usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem;

2) utrzymywanie na terenie nieruchomości należytego stanu sanitarno – higienicznego;

3) przestrzegania zakazu zbierania w pojemnikach i workach odpadów niebezpiecznych oraz odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3) przeterminowanych leków i chemikaliów,

4) zużytych baterii i akumulatorów,

5) odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych,

8) tekstyliów,

9) papieru i tektury,

10) szkła,

11) tworzywa sztucznego,

12) opakowań wielomateriałowych,

13) metali,

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów niesegregowanych oraz zebranych selektywnie, o których mowa w ust. 1 pkt 9-14 uprawnionemu podmiotowi z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

§ 6. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomościachsłużących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Rozdział 3.
MYCIE I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

§ 7. 1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w miejscach, które nie są przeznaczone do tego celu, w szczególności, jeśli mycie powoduje zanieczyszczenie miejsc publicznych.

2. Doraźne naprawy i regulacja pojazdów mechanicznych, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być wykonywane poza warsztatami naprawczym na utwardzonym podłożu. Powstałe przy tych czynnościach odpady należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującym w gminie systemem zbierania odpadów.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 nie mogą powodować skażenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych oraz uciążliwości dla sąsiadów.

4. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

5. Na gminnych terenach użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw, regulacji i mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW I WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 8. 1. Odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach.

2. Worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, o odpowiedniej kolorystyce zgodnej z § 16, udostępnia uprawniony podmiot.

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3;

6) worki wykonane z folii polietylenowej przezroczyste w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z § 16, o rozmiarach 60 l, 90 l, 120 l;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l.

2. Pojemniki na odpady komunalne rozmieszcza się w obrębie nieruchomości, której służą.

3. Pojemniki na odpady komunalne poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, konserwacji nie rzadziej niż raz na rok i naprawie ilekroć zaistnieje taka potrzeba.

§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 do 2 osób - w rozmiarze 60 l;

2) 3 do 4 osób - w rozmiarze 120 l;

3) 5 do 7 osób - w rozmiarze 240 l;

4) powyżej 7 osób - pojemnik 240 l oraz dodatkowy pojemnik o odpowiedniej pojemności obliczonej zgodnie z normami określonymi w punktach 1 - 3.

§ 11. Ustala się dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 9-14:

1) 1 do 3 osób - w rozmiarze 60 l;

2) od 4 do 6 osób - w rozmiarze 90 l;

3) powyżej 6 osób - w rozmiarze 120 l.

§ 12. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku nieruchomości zabudowanych innego rodzaju budynkami wielolokalowymi, jeśli w budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów wymaganą dla całej nieruchomości oblicza się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących w budynku lub budynkach zlokalizowanych na terenie nieruchomości i pojemności 20 l.

§ 13. 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych może być realizowane z zastosowaniem:

1) worków lub

2) pojemników.

2. Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w § 5 ust. 1 pkt 9-14, z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami, o których mowa w § 12 wynoszącą 60 l.

3. W przypadku zastosowania pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego zbierania odpadów ustawia się w formie tzw. gniazd w miejscu swobodnie dostępnym dla osób zamieszkujących na nieruchomości, z zachowaniem odrębności zbierania odpadów należących do określonej grupy frakcji, zgodnie z § 16.

4. Decyzję o zastosowaniu do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości worków lub pojemników podejmuje właściciel nieruchomości.

§ 14. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów wynoszącą 240 l.

§ 15. Ustala się dla nieruchomości, na których zlokalizowane są ogródki działkowe minimalną pojemność pojemników na niesegregowane odpady:

1) 40 l na każdy ogródek działkowy, w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku,

2) 5 l na każdy ogródek działkowy poza okresem wskazanym w pkt 1.

§ 16. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 do 5 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio opisane barwne pojemniki lub worki w następujących kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na szkło kolorowe i bezbarwne oraz papier i tekturę;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

3) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

2. Do zbierania niesegregowanych odpadów stosuje się pojemniki. .

3. W pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie można zbierać:

1) kalki technicznej;

2) opakowań z zawartością np. żywnością, cementem;

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4) ceramiki (porcelana, talerze, doniczki);

5) luster;

6) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

7) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

8) szyb samochodowych.

4. W pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie można zbierać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

5. W pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 nie można zbierać papieru i tektury, a także gałęzi pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

6. Odpady komunalne posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem będą traktowane jako odpady zmieszane.

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 17. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych, oraz odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 - 14 zebranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na trzy tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w tygodniu.

2. Uprawniony podmiot odbiera odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku. Odpady te należy gromadzić w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości i umożliwiający łatwy dostęp uprawnionemu podmiotowi.

3. Odpady, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – 8, z zastrzeżeniem ust. 2, odbierane będą w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów; właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć te odpady na własny koszt.

4. W obrębie pasa drogowego dróg publicznych kosze powinny być umieszczane w taki sposób, by ich liczba była dostosowana do intensywności ruchu pieszego, jednakże nie rzadziej niż jeden kosz na każde 100 m.

5. Wywóz odpadów stałych z koszy ustawionych przy drogach publicznych powinien odbywać się z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

6. Wywóz odpadów stałych z pojemników służących do zbierania odpadów znajdujących się na terenie cmentarzy powinien odbywać się niezwłocznie po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

7. Wywóz odpadów komunalnych z terenu targowiska powinien odbywać się 2 razy w tygodniu po zakończeniu handlu na targowisku.

8. Wywóz odpadów stałych z ogródków działkowych powinien odbywać się co najmniej 1 raz na miesiąc.

9. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza powinien odbywać się co najmniej 1 raz na miesiąc.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Odpady, o których mowa w§ 5 ust. 1pkt 9-14 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać w pojemnikach i workach zgodnych z § 16. Odpady, o których mowa w zdaniu poprzednim odbiera uprawniony podmiot.

3. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki i worki powinny być usytuowane w obrębie nieruchomości, a w dniu odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem, należy je wystawić przed nieruchomość w sposób umożliwiający ich odbiór przez uprawniony podmiot z zastrzeżeniem, iż nie mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub utrudniać ruchu pieszego i samochodowego.

4. W zabudowie wielorodzinnej odpady należy gromadzić w miejscu do tego wyznaczonym, zapewniającym ich przechowywanie do czasu odbioru przez uprawniony podmiot. Miejsce to powinno być ogrodzone, bez możliwości dostępu osób postronnych. Ogrodzenie nie jest wymagane w przypadku zastosowania pojemników z pokrywami uniemożliwiającymi ich otwarcie przez osoby nieuprawnione do korzystania z tych pojemników.

5. Jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, opróżnione opakowania należy trwale zgnieść przed włożeniem do worka lub pojemnika.

6. Selektywnie zebrane odpady przekazuje się uprawnionemu podmiotowi w dostarczonych przez niego workach, zgodnych z § 16. Przed przekazaniem uprawnionemu podmiotowi worek należy zamknąć.

7. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów zawierającychazbest, dostarcza się do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe, o ile nie zawierają azbestu, mogą być zagospodarowane przez ich wytwórcę na nieruchomości stanowiącej jego własność.

8. Przeterminowane leki należy przekazywać do wyznaczonych aptek, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Gminy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych przekazuje się do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 22.

§ 19. Na terenie gminy Kłobuck, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna takich jak trociny, wióry, ścinki a także korka, kory, papieru i tektury pod warunkiem, że odpady te nie zawierają substancji niebezpiecznych, impregnatów i folii;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

3) pozbywania się odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z innych nieruchomości, poprzez ich wyrzucanie do koszy ulicznych lub pojemników innych właścicieli;

4) wrzucania do pojemników na odpady komunalne substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu lub wlewania substancji ciekłych;

5) zbierania w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających w związku z prowadzoną na terenie nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych i weterynaryjnych; szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 20. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów komunalnych;

2) skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych do nieruchomości odpadami powstającymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie warunków sanitarnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.

2. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 22. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy je dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo umieszczać w przeznaczonych do tego celu workach o kolorystyce zgodnej z § 16, a następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 23. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Pozostawienie psa bez stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie należycie ogrodzonym, w sposób zapobiegający wydostaniu się psa na zewnątrz nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie wyprowadzany na smyczy. Pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec.

4. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz kąpielisk.

5. Nie należy wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

6. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

7. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

8. Wprowadza się zakaz hodowli psów i kotów w budynkach wielorodzinnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

9. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza teren nieruchomości. Ponadto w takim wypadku w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.

10. Zwierzęta bezdomne, ślepe, mioty przeznaczone do uśpienia, a także zwierzęta, którym ich właściciel nie jest w stanie zapewnić opieki mogą być dostarczone do schroniska za odpłatnością.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

§ 24. 1. Hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie na terenach i w budynkach do tego przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa budowlanego, sanitarnymi i o ochronie zwierząt.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) hodowla nie będzie prowadzić do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) zwierzęta nie będą wyprowadzane poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny.

3. Koniowate, bydło, jeleniowate, świnie, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem ich oddalenia od granic osiedli mieszkaniowych o nie mniej niż 100m.

4. Obornik należy składować w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości.

5. Utrzymywanie hodowli pszczół na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania 5 m odległości od granicy z sąsiednią nieruchomością oraz 30 m od budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi z wyjątkiem budynków zlokalizowanych na nieruchomości, na której znajdują się ule pszczele.

6. Dla koni przeznaczonych do celów rekreacyjnych nie stosuje się wymogu odległości określonego w ust. 3.

7. Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 25. 1. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy do przeprowadzania deratyzacji na terenie użytkowanej nieruchomości i obiektów na niej zlokalizowanych.

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają w szczególności:

1) pomieszczenia mieszkalne w obiektach, w których stwierdzono występowanie gryzoni i insektów;

2) wiaty śmietnikowe;

3) korytarze piwniczne;

4) węzły cieplne;

5) przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

3. Trutkę na szczury i myszy w zabudowie wielorodzinnej należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku:

1) I termin - marzec – kwiecień;

2) II termin - wrzesień – październik w ilości i zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji stosowania.

4. Deratyzację w innych terminach i na innym obszarze niż wymienione w ust. 3 należy przeprowadzić w przypadku nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz w każdym przypadku wystąpienia gryzoni.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 27. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 427/XLV/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck.

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »