| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 57 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r.).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 26 154 900,07 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25 652 263,77 zł                                                                      

2) dochody majątkowe w kwocie 502 636,30 zł                                          

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 25 745 705,51 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 208 935,51 zł                                                                                                  

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w
kwocie 12 027 801, 00 zł,

b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 3 608 050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 684 500,00 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 165 000, 00 zł,

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 580 400 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 150 000,00 zł,

- dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 7 000,00 zł,

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 2 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 805 250,00 zł,

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 73 000, 00 zł,

- dotacja – wpłata do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 500,00 zł,

- dotacja celowa – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w formie „małych grantów” w wysokości 8 000,00 zł,

- dotacja celowa dla OSP Siedliska na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 109 400,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 281 026,00 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska
w kwocie 150 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 536 770,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 409 194,56 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 644 700,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 644 700,00 zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 644 700,00 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 053 894,56 zł na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 42 801,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7. Ustala plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 42 801,40 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę celową wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 1 000 000,00 zł,              

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 644 700,00 zł.                            

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185 200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180 200,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 644 700,00 zł,

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 17. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr.inż Manfred Wrona


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/274/2013
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »