| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/250/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391), oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności, a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Traci moc uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22.06.2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/250/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 2.

Pojęcia podstawowe:

1) odpady komunalne – odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

2) odpady komunalne wielkogabarytowe - odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach lub workach na odpady komunalne,

3) odpady ulegające biodegradacji – odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

4) odpady zielone – odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

5) nieczystości ciekłe – nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

6) zbiorniki bezodpływowe – zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

7) stacje zlewne - stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

8) selektywne zbieranie – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

9) pojemnik – urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażone w szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów, worek, IGLOO, kosz uliczny,

10) właściciele nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

11) zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

12) zabudowa wielorodzinna - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

13) przedsiębiorca – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Wilamowic lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Wilamowic na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

14) umowa - umowa zawarta pomiędzy gminą a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

15) chodnik – chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

16) zbieranie odpadów – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

17) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.),

18) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – punkt zbierania odpadów na terenie Gminy Wilamowice prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury,

2) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych,

3) szkła,

4) odpadów zielonych,

5) popiołu,

6) zużytych opon,

7) przeterminowanych leków,

8) chemikaliów,

9) zużytych baterii i akumulatorów,

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

13) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

2. Odrębnemu gromadzeniu podlegają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 4.

Do obowiązków właścicieli, w zakresie uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy:

1) uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i umieszczenie ich na skraju chodnika w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów,

2) uprzątnięcie, błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich pojawieniu się na chodniku oraz innych zanieczyszczeń,

3) uprzątnięcie materiału użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 5.

1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami – na terenie nieruchomości pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków po przejściu przez osadnik do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza. Powstające w związku z naprawą odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników:

1) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (tworzywa sztucznego) lub wykonane ze stali ocynkowanej, wyposażone w uchwyty i szczelne pokrywy,

2) IGLOO wykonane z żywic poliestrowych wyposażone w otwory wrzutowe (okrągłe lub prostokątne) zabezpieczone gumą, przystosowane do opróżniania przez podniesienie przy pomocy dźwigu z systemem HDS i otwarcie klap dennych,

3) kosze uliczne,

4) worki wykonane z polietylenu o grubości co najmniej 0,03 mikrona,

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych):

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej gdzie zamieszkuje:

a) do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik 110 l,

b) powyżej 4 do 8 osób – co najmniej dwa pojemniki 110 l lub jeden 240 l,

c) powyżej 8 osób - co najmniej trzy pojemniki 110 l lub dwa pojemniki 110 l i jeden pojemnik 240 l lub jeden pojemnik 340 l,

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/mieszkańca w cyklu tygodniowym;

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej gdzie zamieszkuje:

a) do 30 osób – co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

b) powyżej 30 do 70 osób – co najmniej dwa pojemniki 1100 l,

c) powyżej 70 osób – co najmniej trzy pojemniki 1100 l.

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/mieszkańca w cyklu tygodniowym;

3) dla budynku usługowego, użyteczności publicznej:

a) do 20 osób – co najmniej jeden pojemnik 110 l,

b) powyżej 20 do 40 osób - co najmniej dwa pojemniki 110 l lub jeden 240 l,

c) powyżej 40 do 60 osób - co najmniej trzy pojemniki 110 l lub dwa pojemniki 110 l i jeden pojemnik 240 l lub jeden pojemnik 340 l,

d) powyżej 60 osób – co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 2,5 l/osobę korzystającą z budynku w cyklu tygodniowym;

4) dla szkoły, żłobka, przedszkola:

a) do 60 osób – co najmniej dwa pojemniki 110 l lub jeden pojemnik 240 l,

a) powyżej 60 do 250 osób - co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

b) powyżej 250 do 550 osób – co najmniej dwa pojemniki 1100 l,

c) powyżej 550 osób – co najmniej trzy pojemniki 1100 l,

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 2 l/osobę korzystającą z budynku w cyklu tygodniowym;

5) dla punktu handlowego co najmniej jeden pojemnik 110 l, przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 5 l/osobę korzystającą z punktu w cyklu tygodniowym;

6) dla lokalu gastronomicznego co najmniej jeden pojemnik 110 l – przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/osobę korzystającą z lokalu w cyklu tygodniowym;

8) dla placówki noclegowej co najmniej jeden pojemnik 110 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/osobę korzystającą z placówki w cyklu tygodniowym,

7) dla obiektu sportowego co najmniej jeden pojemnik 1100 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 1 l/osobę korzystającą z obiektu w cyklu tygodniowym,

8) na cmentarz co najmniej jeden pojemnik 1100 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 5 l/osobę odwiedzającą grób w cyklu tygodniowym,

9) całodobowa placówka opiekuńcza - co najmniej dwa pojemniki 110 l lub jeden 240 l – przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 20 l/osobę korzystającą z placówki w cyklu tygodniowym.

§ 7.

1. W zabudowie jednorodzinnej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura; tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone stosuje się worki o minimalnej pojemności 80 l w następującej kolorystyce:

1) niebieski – do zbiórki papieru i tektury,

2) biały – do zbiórki szkła,

3) żółty – do zbiórki tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu,

4) brązowy – do zbiórki odpadów zielonych.

2. W zabudowie wielorodzinnej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura; tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone stosuje się IGLOO o minimalnej pojemności 1,5 m3lub worki o minimalnej pojemności 80 l w kolorystyce i przeznaczeniu, o której mowa w ust. 1.

3. Do zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura; tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych stosuje się, w zależności od potrzeb, odpowiednio pojemniki o minimalnej pojemności 110 l, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub IGLOO o minimalnej pojemności 1,5 m3lub worki o minimalnej pojemności 80 l w kolorystyce i przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 winny posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych w nich odpadów.

5. Popiół należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 110 l, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

6. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości, w miejscu ułatwiającym łatwy dostęp przedsiębiorcy.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach uniemożliwiających pylenie.

8. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów uwzględniając liczbę osób zamieszkujących posesję i częstotliwość usuwania odpadów.

9. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powinny spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.

§ 8.

1. Pojemniki należy ustawić w miejscu spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych.

§ 9.

1. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, odpadów o znacznym uwodnieniu, odpadów niebezpiecznych, odpadów o właściwościach żrących, toksycznych oraz wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

2. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej.

3. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz ich stan techniczny i sanitarny powinny zapewniać:

1) dogodność i bezpieczeństwo podczas korzystania z tych pojemników,

2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu i mechanicznego opróżniania, w przypadku gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,

4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich gromadzenia na terenie nieruchomości jak również podczas odbioru odpadów (worki mają być związane a pozostałe pojemniki posiadać zamykane klapy i przykrywy).

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.

Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych winno następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarny i porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11.

1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz popiół należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, a w terminach odbioru odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,

2) papier i tekturę; tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone należy zbierać w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1-3, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,

3) przeterminowane leki należy:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tych odpadów.

4) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tych odpadów.

5) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży,

c) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tych odpadów.

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) punktów ich sprzedaży,

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tych odpadów,

7) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów.

8) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) należy przekazywać do przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów.

9) kompostowanie odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego, w sposób nie ograniczający interesów osób trzecich.

§ 12.

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zebranych odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz popiół – dwa razy w miesiącu z terenu nieruchomości;

2) selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 – raz w miesiącu z terenu nieruchomości;

3) odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 listopada - dwa razy w miesiącu z terenu nieruchomości;

4) przeterminowane leki – raz do roku z terenu nieruchomości oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

5) baterie i akumulatory – raz do roku z terenu nieruchomości, w punktach ich sprzedaży oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz do roku z terenu nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży;

7) meble i odpady wielkogabarytowe – raz do roku z terenu nieruchomości oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe wymienione w § 11 ust. 1 pkt 8 lit. a – raz do roku z terenu nieruchomości oraz w punkcie selektywnego zbierania;

9) chemikalia i zużyte opony – raz do roku z terenu nieruchomości oraz w punkcie selektywnego zbierania.

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię ziemi.

2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającej zezwolenie Burmistrza Wilamowic na wywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

§ 14.

Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez kulturowych, sportowo-rekreacyjnych i innych, zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym się one odbywają w odpowiednią ilość pojemników na odpady, zapewnienia odpowiedniej liczby toalet oraz uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 15.

Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winna zapewnić niedopuszczenie do przepełnienia pojemników na odpady.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16.

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, na terenie ogrodzonym lub na uwięzi,

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawianych przez zwierzęta w miejscach publicznych, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 18.

1. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającemu otoczeniu dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, ze pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zakazuje się doprowadzanie psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie.

§ 19.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 20.

Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych lub na ten cel przeznaczonych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, min. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt;

2) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości;

3) zabezpieczenia zwierząt przebywających poza obiektami tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i ruchu ulicznego, usuwanie odchodów zwierząt gospodarskich z miejsc publicznych jest obowiązkiem opiekunów i właścicieli i winno być dokonywane natychmiast po zaistnieniu faktu;

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w sposób określony w odrębnych przepisach;

§ 21.

Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 22.

Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze oraz fermy hodowlane, zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w ciągu każdego roku kalendarzowego w okresach: wiosennym 1-30 kwietnia i jesiennym 1-31 października. Dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »