| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391),

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wilamowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391) każda ilość odpadów komunalnych zgromadzonych zgodnie z postanowieniami określonymi w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice" uchwalonego odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach.

§ 3.

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w miesiącu;

2) popiół – dwa razy w miesiącu;

3) papier i tektura; tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe; szkło - raz w miesiącu;

4) odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 listopada - dwa razy w miesiącu;

5) przeterminowane leki – raz do roku;

6) baterie i akumulatory – raz do roku;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz do roku;

8) meble i odpady wielkogabarytowe – raz do roku;

9) chemikalia - raz do roku;

10) zużyte opony – raz do roku,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty – raz do roku;

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wilamowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 4.

1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać frakcje odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-11.

2. Transport odpadów, o których mowa w ust. 1 do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

3. Lokalizację oraz godziny otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wilamowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 5.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »