| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.6.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Jaworze

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: Pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080), prowadzącą Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej zwane dalej Schroniskiem  

a Gminą Jaworze reprezentowaną przez Pana Zdzisława Byloka - Wójta Gminy Jaworze  
(nr NIP 937-26-48-357)  

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Jaworze, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Jaworze, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przyul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Jaworze,  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   Schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania,  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych przyjętych do Schroniska,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

§   2.   Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Jaworze, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Jaworze lub Policję i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Jaworze lub Policję i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania.  

§   3.   Dostarczone przez Gminę Jaworze żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, Schronisko decyduje o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   4.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.  

§   5.   1.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2013 r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z   zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   6.   Na realizację zadania Gmina Jaworze przekazywać będzie na rzecz Gminy Bielsko-Biała miesięcznie dotację w   wysokości 2327,68 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 68/100). Dotacja zostanie udzielona i   rozliczona na podstawie art. 250-252 ustawy z   dnia 20 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   7.   1.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę dotacji, o   której mowa w   § 6   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

2.   Dotacja przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A.O/Bielsko-Biała,  

ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia  

doręczenia Gminie Jaworze noty obciążeniowej.  

3.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Jaworze .  

§   8.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonywania zadania objętego porozumieniem pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   9.   1.   Do dnia 20 stycznia 2014 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Jaworze rozliczenie otrzymanej dotacji za 2013 rok.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Jaworze w   terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.  

§   10.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   12.   1.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji niniejszego porozumienia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   13.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   14.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA JAWORZE                                               GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

Wójt Gminy  


Zdzisław   Bylok

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »