| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.55.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 stycznia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat w części określonej w:

- § 2 uchwały w zakresie wyrazów: "korzystania z miejsc parkingowych",

- § 5 - § 7 Załącznika nr 3 do uchwały,

- § 9 ust. 5 Załącznika nr 3 do uchwały,

- § 12 Załącznika nr 3 do uchwały

jako sprzecznej z art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Piekary Śląskie ustaliła strefy płatnego parkowania, wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określiła sposób pobierania opłat. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 2 stycznia 2013r.

Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 13b ust. 4 oraz art. 13f ustawy. Zgodnie z przepisem art. 13b ust. 4, rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania:

1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł;

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi;

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.

Ponadto, zgodnie z art. 13f ust. 2, Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł.

Wskazane wyżej przepisy ustawy stanowią normę o charakterze iuris cogentis (bezwzględnie obowiązującym), formułujące zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Organ uchwałodawczy gminy może dokonywać regulacji prawnych w zakresie, w jakim został do tego wyraźnie upoważniony. A zatem nie jest możliwe wykroczenie poza ramy normy prawnej, jak również niedopełnienie któregokolwiek z obligatoryjnych elementów.

Tymczasem, zakwestionowane w petitum rozstrzygnięcia zapisy uchwały wykraczają poza delegację określoną w art. 13b ust. 4 ustawy. Mianowicie, Rada Miasta w Piekarach Śląskich, w § 2 uchwały ustaliła m.in., że szczegółowe zasady korzystania z miejsc parkingowych określa Regulamin SPP, stanowiący załącznik nr 3 (dalej jako "Regulamin"). Co więcej, w § 5 Regulaminu zostały określone zasady dotyczące wydawania i używania identyfikatora pracownika Urzędu Miasta Piekary Śląskie, a § 12 ust. 2 stanowi, że pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, mogą być usuwane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zdaniem organu nadzoru, delegacja określona w art. 13b ust. 4 ustawy nie daje radzie gminy kompetencji do stanowienia zasad korzystania z miejsc parkingowych. Delegacji do określenia takich zasad nie można również wywodzić z art. 40 ust. 2 pkt 4, który stanowi podstawę do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, gdyż nie można zaliczyć miejsc parkingowych do gminnych obiektów czy urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z powyższym należy uznać, że nie istnieje żadne upoważnienie ustawowe do określania zasad korzystania z miejsc parkingowych, jakie zostały określone w tych przepisach Regulaminu.

Niezależnie od powyższego organ nadzoru zakwestionował również przepis § 6 Regulaminu stanowiący, iż pojazdy zaopatrzenia nie są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie w SPP. Wprowadzenie takiego zapisu do uchwały również nie znajduje podstaw w przepisie art. 13b ust. 4 ustawy, biorąc również pod uwagę, iż § 2 pkt 2) Regulaminu stanowi wyraźnie, że parkowanie pojazdu w strefie to unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minutę. W związku z tym, wprowadzanie zapisu dotyczącego braku wyłączenia z ponoszenia opłaty należy uznać za niepotrzebne oraz sprzeczne z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

Podobnie w tym zakresie należy uznać za sprzeczne zapisy § 7 i § 12 ust. 1 Regulaminu, informujące użytkowników miejsc parkingowych o braku możliwości prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub reklamowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych w SPP, do którego prowadzenia niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz o obowiązku wnoszenia opłaty za parkowanie w SPP pomimo wystawienia mandatu karnego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji.

Ponadto, organ nadzoru zauważa, że stanowienie aktu prawa miejscowego wymaga formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Tymczasem Rada Miasta Piekary Śląskie, w § 9 ust. 5 Regulaminu określiła, że należna nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powyższy zapis stanowi powtórzenie, a także modyfikację (poprzez pominięcie kwestii odsetek za zwłokę) przepisu art. 40d ust. 2 ustawy. W związku z tym taki zapis Regulaminu należy uznać za niedopuszczalny.

Mając powyższe na uwadze, uchwałę Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częsciach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Miasta Piekary Śląskie

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »