| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1   i 2, pkt 4, 9   lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 roku   Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z   art. 92 ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i   art. 264 ust.3 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85   ustawy z   dnia 13   października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o   opinie Komisji,   Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój   uchwala  

§   1.   1.   Ustala się, zgodnie z   załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w   wysokości 405   915   819   zł.  

2.   Kwota dochodów budżetu Miasta, o   których mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   dochody bieżące w   wysokości                                                                           308   991 595      

2)   dochody majątkowe w   wysokości                                                                         96   924 224   zł.    

§   2.   1.   Ustala się, zgodnie z   załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w   wysokości 463   819   099   zł.  

2.   Kwota wydatków budżetu Miasta, o   których mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości                                                                                         303   039 508      

2)   wydatki majątkowe w   wysokości                                                                           160   779 591   zł.    

§   3.   1.   Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2013 roku na kwotę 57   903   280 zł.  

2.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta są przychody z   tytułu:  

1)   nadwyżki budżetu Miasta z   lat ubiegłych w   kwocie                                               57   162   280    

2)   spłat pożyczek udzielonych z   budżetu Miasta w   kwocie                               150   000    

3)   zaciąganej pożyczki w   kwocie                                                                         591   000   zł.  

§   4.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w   wysokości 57   903   280 zł z   tytułów wymienionych w   załączniku nr 3.  

§   5.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu  

1)   kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w   wysokości 10   000   000   zł,  

2)   pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w   wysokości 591   000   zł.  

§   6.   Ustala się kwotę wydatków z   tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających, zgodnie z   zawartą umową, do spłaty w   2013 roku, w   wysokości 364   231 zł.  

§   7.   Tworzy się rezerwy budżetowe w   wysokości                                                             4   351 154     w   tym:  

1)   rezerwę ogólną w   wysokości                                                                                         1   325   079      

2)   rezerwy celowe w   wysokości                                                                                         3   026   075     z   przeznaczeniem na:  

a)                   nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                                                             186   122      

b)                 dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli                                                             62   041      

c)   realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego                                 825   000      

d)                 urlopy zdrowotne dla nauczycieli                                                                           300   000      

e)                 wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta                   1   102   912      

f)                 wzrost kosztów mediów                                                                                                       450   000      

g)                 wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami                 100   000   zł.    

§   8.   Planowane dochody z   tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 1   700   000   zł przeznacza się na wydatki związane z   realizacją zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w   Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  

§   9.   Planowane dochody z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   wprowadzanie w   nim zmian w   kwocie 2   960   000 zł przeznacza się na wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej   .  

§   10.   Planowane dochody z   tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   kwocie 3   015   819 zł przeznacza się na wydatki związane z   funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

§   11.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu Miasta zawarte w   załączniku nr 4.  

§   12.   Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   13.   Upoważnia się Prezydenta Miasta do :  

1)   zaciągania zobowiązań z   tytułu kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w   kwocie określonej limitem w   §     5 ust.1,  

2)   zaciągania zobowiązań z   tytułu pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w   kwocie określonej limitem w   §     5 ust.2,  

3)   dokonywania zmian w   budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w   obrębie działu, w   tym także w   zakresie środków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z   wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w   formie depozytu u   Ministra Finansów,  

5)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,  

6)   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów (poza ujętymi w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta), w   zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50   000   000   zł,  

7)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów (poza ujętymi w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta), w   zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków, na okres do lat czterech.  

§   14.   Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w   ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku  budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 rokui podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.191.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.191.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.191.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.191.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.191.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »