| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2013 rok

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242,  art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala  się  dochody  Budżetu  Gminy  Jeleśnia w wysokości    38 726 164,03 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie                             35 645 790,03 zł,

b) majątkowe w kwocie               3 080 374,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala   się wydatki  Budżetu  Gminy  Jeleśnia w wysokości  41 875 787,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 34 912 883 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 25 064 348 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 275 568 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 788 780 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 396 856 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 891 316 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 496 372 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 14),

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 908 163 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 155 828 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 6 962 904,16 zł,  ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 962 904,16 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 149 623,13 zł zostanie pokryty przychodami  z:                             a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym – 1 272 507 zł

b) zaciągniętej pożyczki w WOŚiGW – 1 277 116,13 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 600 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  5 377 116,13 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 227 493 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie  227 493 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 000 000 zł,       zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł

b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 155 828  zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości  200 000 zł,

2) celową w wysokości 331 000 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł,

b) planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowych w wysokości      251 000 zł,

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 149 623,13 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 227 493 zł (wg załącznika Nr 12),

4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 969 645 zł (wg załącznika Nr 14),

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 962 904,16 zł (wg załącznika Nr 3).

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Wójt  poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 149 623,13 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  2 227 493 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 969 645 zł,

2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ustalonych w budżecie,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/193/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »