| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/178/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych: szkła, plastiku, metalu, papieru, odpadów organicznych żużlu odpadów wielkogabarytowych;  

2)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   pkt 1, odbywać się będzie w   punkcie selektywnego zbierania odpadów:  

a)   wielkogabarytowych  

b)   remontowo – budowlanych w   ilości do 1   m 3

c)   opon w   ilości do 4   szt./rok  

d)   odpadów zielonych  

e)   przeterminowanych lekarstw  

f)   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,  

g)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

h)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych  

i)   tekstyliów, w   tym ubrań  

j)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach rolnych  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

5)   dodatkowo przeterminowane leki będą zbierane w   aptece;  

6)   informacje o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Lipowa oraz na tablicy ogłoszeń. Informacja ta także będzie znajdować się na ulotkach z   harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z   nieruchomości;  

7)   transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt;  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »