| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/221/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 102 696,83

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

17 870,83

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195

Pozostała działalność

2009

Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ …

1 722,68

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

0920

Pozostałe odsetki

300,00

2910

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…

5 000,00

85213

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...

2910

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…

1 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

2910

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…

1 000,00

85216

Zasiłki stałe

2910

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…

1 000,00

85295

Pozostała działalność

2910

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…

1 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ....

6 848,15

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 203 208,57

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

170 632,57

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

720

INFORMATYKA

72095

Pozostała działalność

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

75414

Obrona cywilna

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

120,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195

Pozostała działalność

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 761,89

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 722,68

852

POMOC SPOŁECZNA

85204

Rodziny zastępcze

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....

5 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

204,00

4580

Pozostałe odsetki

300,00

85213

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....

1 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....

1 000,00

85216

Zasiłki stałe

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....

1 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3110

Świadczenia społeczne

7 000,00

85295

Pozostała działalność

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....

1 000,00

3110

Świadczenia społeczne

11 547,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4300

Zakup usług pozostałych

11 676,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6230

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych …

100 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92695

Pozostała działalność

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 800,00

II Zmniejszenie wydatków

19 824,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

75421

Zarządzanie kryzysowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

120,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

204,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85329

Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

7 100 511,74

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

6 237 241,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

313 200,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych

i Funduszu Spójności w Tabeli Nr 3.

7. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

8. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

9. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

10. Wskazać planowane przychody i koszty zakładu budżetowego w Załączniku Nr 3.

11. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »