| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/335/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) , po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLIV/415/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bobrowniki

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowanie świadczone są przez podmiot wskazany przez gminę. Usługi te dotyczą następujących frakcji odpadów:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- papier

- metal

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Usługi w zakresie odbierania odpadów w wyznaczonych na terenie Gminy miejscach świadczone są przez wyznaczoną uprawnioną gminną jednostkę organizacyjną.

Usługi te obejmują następujące frakcje odpadów:

- szkło

- przeterminowane leki, chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte opony

- meble i odpady wielkogabarytowe.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

1. W zabudowie jednorodzinnej wynosi:

1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 2 osoby :

a) jeden pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do czterech worków łącznie o pojemności 110 -120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- papier

- metal

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów, lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do ośmiu worków łącznie o pojemności 110 - 120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 6-9 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów, lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów i jeden pojemnik 120l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do dwunastu worków łącznie o pojemności 110 -120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

4) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 9 osób:

a) cztery pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów lub dwa pojemniki o pojemności 240 litrów lub dwa pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów i jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do szesnastu worków łącznie o pojemności 110 -120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

2. W zabudowie blokowej wynosi:

1) z nieruchomości zamieszkałej do 40 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) po jednym pojemniku o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 41 - 80 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) po dwa pojemniki o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 81 - 120 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) po trzy pojemniki o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

4) z nieruchomości zamieszkałej powyżej 120 osób:

a) jak w pkt 3 ) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) jak w pkt 3 ) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w ilości wytworzonej na nieruchomości (nie więcej niż 1100l/miesiąc) w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia podmiotowi wskazanemu przez gminę świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie. Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzone są w pojemniku, który dostarcza podmiot wskazany przez gminę odbierający odpady w terminie do 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są:

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie blokowej jeden raz w tygodniu.

2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

§ 5. Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości świadczone są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez podmiot je świadczący. Harmonogram świadczenia usług udostępnia się właścicielom nieruchomości przynajmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane lekarstwa odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszczącym się w Bobrownikach, ul. Gminna (budynek Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).

§ 7. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku kalendarzowym z miejsc zbiórki wskazanych przez Gminę jako organizatora zbiórki.

§ 8. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące szkło zbierane są w pojemnikach ustawionych w poszczególnych sołectwach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »