| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/335/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) , po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLIV/415/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bobrowniki

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowanie świadczone są przez podmiot wskazany przez gminę. Usługi te dotyczą następujących frakcji odpadów:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- papier

- metal

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Usługi w zakresie odbierania odpadów w wyznaczonych na terenie Gminy miejscach świadczone są przez wyznaczoną uprawnioną gminną jednostkę organizacyjną.

Usługi te obejmują następujące frakcje odpadów:

- szkło

- przeterminowane leki, chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte opony

- meble i odpady wielkogabarytowe.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

1. W zabudowie jednorodzinnej wynosi:

1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 2 osoby :

a) jeden pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do czterech worków łącznie o pojemności 110 -120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- papier

- metal

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów, lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do ośmiu worków łącznie o pojemności 110 - 120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 6-9 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów, lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów i jeden pojemnik 120l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do dwunastu worków łącznie o pojemności 110 -120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

4) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 9 osób:

a) cztery pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów lub dwa pojemniki o pojemności 240 litrów lub dwa pojemniki o pojemności 110 – 120 litrów i jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) do szesnastu worków łącznie o pojemności 110 -120 litrów na frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

2. W zabudowie blokowej wynosi:

1) z nieruchomości zamieszkałej do 40 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) po jednym pojemniku o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 41 - 80 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) po dwa pojemniki o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 81 - 120 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) po trzy pojemniki o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

4) z nieruchomości zamieszkałej powyżej 120 osób:

a) jak w pkt 3 ) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) jak w pkt 3 ) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 1100 – 1500 litrów na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny wymienionych w ust. 1 pkt 1) litera b)

§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w ilości wytworzonej na nieruchomości (nie więcej niż 1100l/miesiąc) w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia podmiotowi wskazanemu przez gminę świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie. Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzone są w pojemniku, który dostarcza podmiot wskazany przez gminę odbierający odpady w terminie do 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są:

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w miesiącu kalendarzowym,

2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie blokowej jeden raz w tygodniu.

2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

§ 5. Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości świadczone są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez podmiot je świadczący. Harmonogram świadczenia usług udostępnia się właścicielom nieruchomości przynajmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane lekarstwa odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów mieszczącym się w Bobrownikach, ul. Gminna (budynek Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).

§ 7. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku kalendarzowym z miejsc zbiórki wskazanych przez Gminę jako organizatora zbiórki.

§ 8. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące szkło zbierane są w pojemnikach ustawionych w poszczególnych sołectwach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »