| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu miasta Częstochowy i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Określa się ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli z   terenu nieruchomości zamieszkanych, dla następujących frakcji odpadów :  

1)   60 litrów miesięcznie dla jednej osoby w   odniesieniu do odpadów zmieszanych w   przypadku prowadzenia selektywnego zbierania,  

2)   120 l miesięcznie dla jednej osoby w   odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych w   przypadku nieselektywnego zbierania odpadów,  

3)   każda ilość dla odpadów selektywnie zbieranych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,  

4)   60 litrów popiołów z   palenisk na dwa miesiące na każde 100m2 ogrzewanej powierzchni,  

5)   60 litrów miesięcznie dla jednej osoby w   odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji.  

2.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe odbierane są z   terenu nieruchomości jeden raz w   ciągu roku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w   ilości nie większej niż zgromadzona w   jednym pojemniku przeznaczonym do odbioru tego typu odpadów, który nie może przekraczać pojemności 10m3.  

3.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych w   okresie miesiąca od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy jest równa ilości odpadów zgromadzonych w   pojemnikach, jakie zostały zgłoszone w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

4.   Właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mogą przekazywać do punktów selektywnej zbiórki o   których mowa w   §4 poniżej, utworzonych przez gminę miasto Częstochowa: każdą ilość odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, leki, chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, odpady zielone oraz zużyte opony.  

§   3.   1.   Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunal¬nych od właściciela nieruchomości:  

1)   raz w   miesiącu – odpady zmieszane dla nieruchomości zamieszkanych z   zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 10 lokali włącznie, a   także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

2)   trzy razy w   tygodniu - odpady zmieszane i   odpady ulegające biodegradacji dla zabudowy wielolokalowej powyżej 10 lokali,  

3)   dwa razy w   miesiącu w   zabudowie jednorodzinnej – w   okresach od maja do września oraz raz w   miesiącu – w   pozostałych miesiącach – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone),  

4)   raz w   tygodniu – dla przyulicznych punktów gastronomicznych oraz z   koszy na terenach użytku publicznego,  

5)   jeden raz w   miesiącach: luty, kwiecień, październik i   grudzień – popioły z   palenisk,  

6)   raz w   miesiącu - odpady zbierane w   sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,  

§   4.   Gmina miasto Częstochowa tworzy następujące ogólnodostępne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

1)   Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych ( zwany dalej w   skrócie MPZOP),  

2)   Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych (zwany dalej w   skrócie MPZOW),  

3)   Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (zwany dalej w   skrócie TPSZOZ),  

4)   Terenowy Ogólnodostępny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej w   skrócie TOPSZOK),  

5)   Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej w   skrócie SPSZOK).  

§   5.   1.   MPZOP świadczy usługi w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów problemowych.  

2.   MPZOP to pojazd, który dwa razy do roku, zatrzymuje się w   wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z   ustalonym harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do MPZOP odpady komunalne problemowe takie, jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny o   małych gabarytach.  

§   6.   1.   MPZOW świadczy usługi w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.  

2.   MPZOW to pojazd, który po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i   ustaleniu harmonogramu zatrzymuje się przy nieruchomości celem odebrania odpadów z   nieruchomości.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do MPZOW odpady komunalne wielkogabarytowe takie, jak: meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny o   dużych gabarytach.  

4.   W celu skorzystania z   usługi świadczonej przez MPZOW właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w   dniu ustalonym w   harmonogramie odbioru, zobowiązani są do wystawienia odpadów wielkogabarytowych przy granicy nieruchomości, lub przy zatokach śmietnikowych – w   przypadku, gdy dla danej nieruchomości zostały urządzone.  

5.   Właściciel nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony jest do skorzystania z   usługi świadczonej przez MPZOW jeden raz w   roku, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

6.   W przypadku nieruchomości wielolokalowych krotność korzystania z   usługi MPZOW, o   której mowa w   ust. 5, odnosi się do każdego lokalu.  

7.   Zgłoszenie potrzeby skorzystania z   usługi MPZOW następuje w   formie telefonicznej na numer telefonu podany do wiadomości w   sposób zwyczajowy przyjęty. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, a   w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.  

§   7.   1.   TPSZOZ świadczy usługi w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów zielonych.  

2.   TPSZOZ to kontener ustawiany w   poszczególnych dzielnicach gminy miasta Częstochowa w   wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z   ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych dla danej dzielnicy podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie jednorodzinnej, w   sposób zwyczajowy przyjęty. TPSZOZ funkcjonuje w   okresie od kwietnia do końca listopada każdego roku, dwa razy w   miesiącu w   każdej dzielnicy.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do TPSZOZ odpady komunalne zielone takie jakie: trawy, liście, gałęzie i   krzewy.  

§   8.   1.   TOPSZOK świadczy usługi w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   ramach następujących frakcji: szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe .  

2.   TOPSZOK stanowią trzy pojemniki przeznaczone na:  

1)   szkło lub opakowania szklane,  

2)   papier lub tektura lub opakowania papierowe lub tekturowe,  

3)   opakowania wielomateriałowe lub tworzywa sztuczne lub opakowania z   tworzyw sztucznych, metalu lub opakowań z   metalu, ustawiane w   zabudowie wielorodzinnej przy zatokach śmietnikowych poza obszarem wiat w   wyznaczonych do tego miejscach uzgodnionych z   właścicielem nieruchomości.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do TOPSZOK odpady komunalne selektywnie zebrane wskazane w   ust. 1.  

§   9.   1.   SPSZOK świadczy usługi w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w   którym zbierane są w   sposób selektywny wszystkie odpady pochodzenia komunalnego, a   w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny pochodzący z   gospodarstw domowych, odpady budowlane i   rozbiórkowe, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, przeterminowane chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i   akumulatory i   inne odpady niebezpieczne, papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.  

2.   SPSZOK zlokalizowany jest w   Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością w   Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa i   przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8.00 do 18.00. oraz w   soboty od 10.00 do 16.00.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mogą korzystać z   usług SPSZOK w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych w   regulaminie obowiązującym dla tego punktu przyjętym przez Prezydenta miasta Częstochowy.  

§   10.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »