| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz w związku z art. 10 ust.1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kłobuck zapewnia odbiór następujących odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Kłobuck:

1) zmieszanych (nieselektywnie zebranych);

2) selektywnie zebranych:

a) szkło,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) odpady budowlano-remontowe,

l) zużyte opony, ł) odpady zielone,

m) tekstylia.

§ 3. Odpady komunalne, o których mowa w niniejszej uchwale, odbierane są przez przedsiębiorcę, który na zlecenie Gminy Kłobuck realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałej, zwanego dalej uprawnionym podmiotem albo poprzez punkt selektywnego zbierania odpadów w każdej ilości.

§ 4. 1. Uprawniony podmiot odbiera od właściciela nieruchomości zamieszkałej następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane (nieselektywnie zbierane);

2) selektywnie zbierane:

a) szkło, papier i tekturę,

b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Uprawniony podmiot odbiera odpady komunalne od właściciela nieruchomości z pojemników oraz worków jemu dostarczonych, przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.

3. Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzi się na terenie zabudowy jednorodzinnej 1 raz na 3 tygodnie, natomiast na terenie zabudowy wielorodzinnej 2 razy w tygodniu.

§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbiera się następujące odpady komunalne selektywnie zebrane:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektorniczny,

c) przeterminowane leki i chemikalia,

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) odpady budowlano-remontowe,

f) zużyte opony,

g) odpady zielone,

h) tekstylia.

2. Właściciel nieruchomości dostarczy do punktu selektywnego zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6. 1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielowi nieruchomości zamieszkałej.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zainteresowany skorzystaniem z możliwości przekazania odpadów, o których mowa w ust. 1 w formie zbiórki, ma obowiązek ich wystawienia przed posesję w sposób umożliwiający uprawnionemu podmiotowi łatwy do nich dostęp i niestwarzający niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »