| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  


Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  
 

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości odbierane będą wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i   rozbiórkowych pochodzących z   remontów prowadzonych samodzielnie:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier, tektura,  

3)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

4)   szkło,  

5)   odpady ulegające biodegradacji,  

6)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

7)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny.  

2.   Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od mieszkańców, w   sposób wskazany § 3   w szczególności następujące frakcje odpadów:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

5)   zużyte świetlówki,  

6)   zużyte opony.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   2.   Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   następujący sposób:  

1.   Odpady komunalne zmieszane gromadzone w   odpowiednich urządzeniach do zbiórki:  

1)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i   rekreacji indywidualnej,  

2)   nie rzadziej niż jeden raz w   tygodniu – dla budynków wielorodzinnych  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metalu i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki:  

1)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i   rekreacji indywidualnej,  

2)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków wielorodzinnych  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów:  

1)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i   rekreacji indywidualnej,  

2)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków wielorodzinnych  

4.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji będzie opracowany i   dostarczony mieszkańcom przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu.  

5.   Meble i   odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i   elektroniczny odbierane z   nieruchomości - nie rzadziej niż jeden raz w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej gminy Mierzęcice.  

§   3.   1.   Określa się, utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mierzęcice.  

2.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

3.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

4.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

5.   Informacja o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Mierzęcice.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »