| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  


Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  
 

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości odbierane będą wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i   rozbiórkowych pochodzących z   remontów prowadzonych samodzielnie:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier, tektura,  

3)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

4)   szkło,  

5)   odpady ulegające biodegradacji,  

6)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

7)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny.  

2.   Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od mieszkańców, w   sposób wskazany § 3   w szczególności następujące frakcje odpadów:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

5)   zużyte świetlówki,  

6)   zużyte opony.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   2.   Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   następujący sposób:  

1.   Odpady komunalne zmieszane gromadzone w   odpowiednich urządzeniach do zbiórki:  

1)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i   rekreacji indywidualnej,  

2)   nie rzadziej niż jeden raz w   tygodniu – dla budynków wielorodzinnych  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metalu i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki:  

1)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i   rekreacji indywidualnej,  

2)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków wielorodzinnych  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów:  

1)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i   rekreacji indywidualnej,  

2)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu – dla budynków wielorodzinnych  

4.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji będzie opracowany i   dostarczony mieszkańcom przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu.  

5.   Meble i   odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i   elektroniczny odbierane z   nieruchomości - nie rzadziej niż jeden raz w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej gminy Mierzęcice.  

§   3.   1.   Określa się, utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mierzęcice.  

2.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

3.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

4.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

5.   Informacja o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Mierzęcice.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »