| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/214/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.u. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości w   gminach ( t.j. Dz.U.z 2012 r. poz.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala , co następuje:  

§   1.   1.   Uchwala się termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   terminie do dnia 15 każdego miesiąca z   dołu za dany miesiąc, w   którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.  

3.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 2   określa odrębna uchwała.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami będą uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mierzęcice.  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »