| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/214/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.u. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości w   gminach ( t.j. Dz.U.z 2012 r. poz.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala , co następuje:  

§   1.   1.   Uchwala się termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   terminie do dnia 15 każdego miesiąca z   dołu za dany miesiąc, w   którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.  

3.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 2   określa odrębna uchwała.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami będą uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mierzęcice.  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »