| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XXV/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591t.j. ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391t.j.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 t.j. ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 t.j. ze zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niegowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez zamieszkałego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Niegowa odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. Selektywnie zbierane:

1) szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone,

2) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

2. Pozostałe po segregacji.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych pozostałych po segregacji, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1- 2 osoby – 120 l,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 5 osób – 240 l,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 – 9 osób – 360 l,

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 10 – 13 osób – 480 l,

5) w przypadku większej ilości osób niż 13 – 720 l.

6) dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi ilość dostosowaną do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie), odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach.

3. Worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone w ilości 2 szt. na odpady każdej z wymienionych frakcji, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości w czerwcu 2013 r. Ponadto właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone, w dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach. Następnie przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych właściciel nieruchomości dostanie tyle worków ile wystawił zapełnionych worków na poszczególne frakcje w dniu odbioru.

4. Odpady zebrane selektywnie typu budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie będą zbierane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w limicie 1 pojemnik 120 l/mieszkańca/rok.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych pozostałych po segregacji od właściciela nieruchomości zamieszkałej prowadzi się:

1) jeden raz w miesiącu - dla nieruchomości jednorodzinnej,

2) jeden raz na 3 tygodnie – dla nieruchomości wielorodzinnej.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) jeden raz na 3 miesiące– dla budynków wielorodzinnych,

2) jeden raz na 3 miesiące - dla budynków jednorodzinnych.

3. Odpady zielone selektywnie zbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:

1) jeden raz na 3 miesiące– dla budynków wielorodzinnych,

2) jeden raz na 3 miesiące- dla budynków jednorodzinnych.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach w formie wystawki jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie i będzie czynny niemniej niż raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca w godzinach: 8.00 – 19.00 oraz niemniej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w godzinach: 8.00 – 19.00

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w nielimitowanych ilościach:

1) zielone i ogrodowe,

2) biodegradowalne,

3) papier i tektura,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metale,

7) szkło,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) wielkogabarytowe,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyte opony,

12) przeterminowane leki,

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 120 l/mieszkańca/rok. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu składa się z cegieł, pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.

4. Opłata, uiszczana Gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. 1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się:

1) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 20% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki,

2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 2- krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej.

3. W zabudowie jednorodzinnej decyzja o utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej podejmowana jest po 2- krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w okresie roku kalendarzowego.

4. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2 miesięcy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »