| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/264/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniuuchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice uchwala,
co następuję:

§ 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawkę podstawową w wysokości 15,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) obniżoną stawkę opłaty w wysokości 8,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Gminy Ożarowice w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi niesegregowanymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) pojemnik o pojemności do 120 l – 35,00 zł

2) pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – 50,00 zł

3) pojemnik o pojemności powyżej 240 l – 1100 l – 100,00 zł

2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi segregowanymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) pojemnik o pojemności do 120 l – 20,00 zł

2) pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – 30,00 zł

3) pojemnik o pojemności powyżej 240 l – 1100 l – 60,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »