| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 164/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne;  

2)   papier;  

3)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal;  

4)   szkło;  

5)   odpady ulegające biodegradacji.  

2.   Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 3:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia;  

2)   zużyte baterie i   akumulatory;  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczne;  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe;  

5)   odpady budowlano – remontowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej;  

6)   zużyte opony;  

7)   tekstylia.  

§ 2.  

1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę Popów harmonogramem raz w   miesiącu.  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metalu i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę Popów harmonogramem raz w   miesiącu.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę Popów harmonogramem raz w   miesiącu.  

4.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów oraz dostępny w   tymże Urzędzie.  

§ 3.  

1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów w   określonych przez Gminę Popów terminach. Szczegółową informację o   terminach odbioru odpadów, lokalizacji i   godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów.  

2.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

§ 4.  

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »