| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/285/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Określa wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się termin składania pierwszej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013 – w   terminie do dnia 15 kwietnia 2013r. w   Urzędzie Gminy w   Psarach, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 10 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. w   sprawie zmiany ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) w   celu wywiązania się z   przedmiotowego obowiązku Rada Gminy jest obowiązana podjąć, w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy, uchwały w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości poda swoje dane, adres nieruchomości, z   której mają zostać odebrane odpady komunalne, ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz informacje dotyczące wykorzystania odpadów biodegradowalnych. Omawiana deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i   jest podstawą do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/285/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/285/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »