| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/285/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Określa wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się termin składania pierwszej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013 – w   terminie do dnia 15 kwietnia 2013r. w   Urzędzie Gminy w   Psarach, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 10 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. w   sprawie zmiany ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) w   celu wywiązania się z   przedmiotowego obowiązku Rada Gminy jest obowiązana podjąć, w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy, uchwały w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości poda swoje dane, adres nieruchomości, z   której mają zostać odebrane odpady komunalne, ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz informacje dotyczące wykorzystania odpadów biodegradowalnych. Omawiana deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i   jest podstawą do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/285/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/285/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »