| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/287/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   1) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości będą odbierane wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące odpady:  

a)   zmieszane odpady komunalne;  

b)   odpady segregowane w   następujących frakcjach:  

-   tworzywa sztuczne i   odpady wielomateriałowe;  

-   papier i   tektura;  

-   szkło;  

-   metal;  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

-   przeterminowane leki i   chemikalia;  

-   zużyte baterie i   akumulatory;  

-   meble i   inne odpady wielkogabarytowe;  

-   zużyte opony;  

-   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.  

2) Odpady komunalne zmieszane będą odbierane w   ilości 60l na mieszkańca, natomiast pozostałe odpady zbierane w   sposób selektywny będą odbierane w   każdej zebranej ilości.  

§   2.   1) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz w   miesiącu.  

2) Odpady segregowane będą odbierane nie rzadziej niż:  

a)   tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – raz w   miesiącu;  

b)   papier i   tektura – raz na dwa miesiące;  

c)   szkło – raz na dwa miesiące;  

d)   metal – raz w   roku;  

e)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz meble i   inne odpady wielkogabarytowe – raz na półrocze;  

f)   opony – raz na półrocze;  

3) Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych, wymienionych w   § 2, pkt 2   - będzie dostarczony mieszkańcom w   formie ulotki oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w   Psarach a   także dostępny w   siedzibie urzędu.  

§   3.   1) Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia możliwość odbioru od mieszkańców przeterminowanych leków i   chemikaliów, metalu, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.  

2) Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we zakresie oraz na własny koszt.  

3) Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz jego godziny otwarcia będzie podana mieszkańcom w   formie ulotki oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w   Psarach a   także dostępny w   siedzibie urzędu.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 10 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. w   sprawie zmiany ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) w   celu wywiązania się z   przedmiotowego obowiązku Rada Gminy jest obowiązana podjąć, w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy, uchwały w   sprawie Szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa rodzaje, ilość oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, wytworzonych w   gospodarstwach domowych w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa również rodzaje odpadów komunalnych, które mieszkańcy będą mogli dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Uchwała w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i   jest podstawą do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »