| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: NS/HK.0615-16/12 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje :
Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych:

1) z papieru i tektury,

2) ze szkła,

3) z tworzyw sztucznych,

4) z metalu,

5) opakowań wielomateriałowych,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych,

8) zielonych,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

11) budowlanych i rozbiórkowych,

12) zużytych opon.

2. Poszczególne rodzaje odpadów wymienione w ust. 1 pkt 1 - 8 należy gromadzić w odrębnych odpowiednio oznaczonych urządzeniach, w sposób umożliwiający rozpoznanie, jakiego rodzaju odpady komunalne są w nich gromadzone z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe gromadzone są wspólnie w jednym urządzeniu.

3. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na chodnikach lub innych miejscach publicznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu którego dany odpad pochodzi bezpośrednio przed ich wywozem, bądź odbiorem przez specjalistyczną firmę. Gromadzenie odpadów w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostowniach.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń a także usuwania śliskości z chodnika przylegającego do nieruchomości i części nieruchomości służących do użytku publicznego, spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na drodze w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów (oraz z pominięciem miejsc, w których znajdują się studzienki kanalizacyjne), jeżeli nie uniemożliwia to ruchu pojazdów. Materiał użyty do usuwania śliskości należy usunąć z chodnika i części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodowych i nawisów śniegu
z dachów i gzymsów budynków.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nieuciążliwości dla środowiska i odprowadzania powstających ścieków do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nieuciążliwości dla środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i warunki dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymaniaw odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach. Ilość i pojemność pojemników lub kontenerów należy dostosować do ilości osób korzystających z tych urządzeń z uwzględnieniem rodzaju zabudowy i częstotliwości opróżniania określonej w Regulaminie.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 80l,

2) kontenery typu KP o pojemności od 3m3do 10m3na odpady budowlane i rozbiórkowe,

3) worki na odpady zbierane selektywnie pojemności nie mniejszej niż 30l,

4) pojemniki na odpady zbierane selektywnie (z wyjątkiem odpadów ze szkła) o pojemności nie mniejszej niż 240l,

5) pojemniki na odpady ze szkła typu dzwon o pojemności min. 1,5m3,

6) kosze uliczne o pojemności od 30l do 100l.

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki z tworzywa sztucznego w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej pojemniki odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu wg następującej kolorystyki:

1) niebieski z przeznaczeniem papier i tekturę,

2) zielony z przeznaczeniem szkło – pojemnik typu dzwon,

3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

4) brązowy na odpady zielone.

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 przeznaczone do zbierania odpadów winny spełniać normy PN-EN 840-1:2005(dot. pojemników o pojemności do 400l) lub PN-EN 840-2:2005 (dot. pojemników o pojemności do 1300l).

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt 5 przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła winny spełniać normę PN-EN 13071-1:2008 (zmiana PN-EN 13071-1:2008/AC:2010) dotyczącą unoszonych pojemników na odpady o pojemności do 5000 l, opróżnianych od dołu.

6. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawione w tzw. gniazdach znajdujących się na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie każdego z punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno się składać przynajmniej z czterech pojemników, o których mowa w ust. 3, po jednym na każdą za zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

7. Dopuszcza się pojemnik siatkowy do zbierania opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych.

8. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się, aby odpady zielone bezpośrednio po ich powstaniu były dostarczane do punktu zbiórki odpadów. W takim przypadku nie ma obowiązku wyposażania gniazd z pojemnikami na odpady w pojemnik o którym mowa w ust. 3 pkt 4.

9. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki i worki określone w ust. 2 i 3.

10. Pojemniki i worki przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować wielkość pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, z zastrzeżeniem że:

1) jednoosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 80l,

2) rodziny dwuosobowe i liczniejsze są zobowiązane wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 120l.

12. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogrodami działkowymi oraz pozostałe podmioty zobowiązani są dostosować ilość i wielkość pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące miesięczne normatywy odbioru odpadów:

1) sklepy i punkty usługowe – na każde 10m2powierzchni całkowitej 50l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110l na lokal,

2) punkty handlowe poza lokalem – na każdego zatrudnionego 40l,

3) lokale gastronomiczne – na jedno miejsce konsumpcyjne 20l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110l na lokal,

4) pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, kluby, wypożyczalnie – na każdego zatrudnionego 40l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110l,

5) budynki użyteczności publicznej – na każdego zatrudnionego 10l,

6) szkoły, przedszkola – na jedną osobę (dziecko, uczeń, personel) 12l,

7) przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej – na jednego pacjenta 12l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110l,

8) hotele – na jedno miejsce noclegowe 60l,

9) dla ogródków działkowych 40l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5l na każdą działkę poza tym okresem,

10) place targowe – nie mniej niż 4l/m2,

11) cmentarze – nie mniej niż 3l na jedno miejsce pochówku,

12) garaże – nie mniej niż 50l/garaż.

13. W przypadku sklepów spożywczych i lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, przed lokalem kosza ulicznego na odpady.

14. Miejsca imprez masowych wyposażane są w :

1) pojemnik o pojemności co najmniej 110l na 100 osób uczestniczących w imprezie oraz odpowiednią ilość toalet przenośnych,

2) organizatorzy imprez są zobowiązani do zawarcia z podmiotami uprawnionymi umowy o dostarczenie pojemników i toalet oraz ich niezwłoczne opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 6. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć nieprzepuszczalne dna
i ściany, ze szczelnym przykryciem, z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i spełniać warunki określone przepisami szczególnymi.

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być usytuowane na wyznaczonym miejscu na nieruchomości, utwardzonym i zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, łatwo dostępnym zarówno dla użytkownika jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady i niepowodującym nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

3. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być:

1) wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem insektów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi, a worki dostosowane do systemu wywozu odpadów, przy czym worek musi być szczelnie związany, a jego wypełnienie nie może powodować uszkodzenia worka w trakcie załadunku i transportu,

2) w dobrym stanie technicznym,

3) utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym (myte co najmniej raz na dwa miesiące),

4) okresowo dezynfekowane (minimum raz na sześć miesięcy).

4. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Częstotliwość pozbywania się stałych odpadów komunalnych niesegregowanych musi gwarantować zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości. Określa się następującą minimalną częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady niesegregowane – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, że:

a) z ogrodów działkowych w okresie od 1 listopada do końca lutego – co najmniej 1 raz na miesiąc,

b) z garaży – z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na miesiąc,

c) z placówek oświatowych w okresie wakacyjnym co najmniej 1 raz na miesiąc.

2) odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz wielomateriałowe odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali– co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

c) z pozostałych nieruchomości – co najmniej 1 raz w miesiącu.

3) odpady zielone odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali:

- w terminie od kwietnia do listopada co najmniej raz na 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

- w terminie od grudnia do marca wyłącznie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali, z ogrodów działkowych i z innych nieruchomości, na których odpady zielone są gromadzone w pojemnikach – w terminie od kwietnia do listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, poza tym okresem na zgłoszenie.

4) przeterminowane leki: co najmniej raz na 3 miesiące, są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie gminy oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe: co najmniej raz na 3 miesiące i są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) przeterminowane chemikalia: co najmniej raz na 3 miesiące w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: co najmniej raz na 3 miesiące: jest odbierany w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany również bezpośrednio z posesji 3 razy w roku, w terminach i na zasadach określonych przez gminę,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe: co najmniej raz na pół roku, odbierany jest w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bezpośrednio z posesji 3 razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez gminę,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe – co najmniej raz na pół roku:

a) w ilości do 3m3odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) w ilości powyżej 3m3odbierane są bezpośrednio z posesji, zgromadzone w kontenerach zamówionych na koszt właściciela nieruchomości,

10) zużyte opony: co najmniej raz na pół roku, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

11) pozostałe frakcje odpadów są odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

12) kosze uliczne należy opróżniać minimum 3 razy w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

§ 9. 1. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych.

2. Organizator wszelkiego rodzaju imprez, festynów, jarmarków zobowiązany jest wyposażyć teren, na którym odbywać się będzie ww. przedsięwzięcie w urządzenia do zbierania odpadów stałych oraz toalety przenośne. Organizator obowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć teren po zakończeniu imprezy.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonymi w innych przepisach, pochodzącymi z terenu Miasta Radzionków wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla Regionu II, wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

2. Ustala się ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji m.in. poprzez umożliwienie kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostowniach.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie w taki sposób zabezpieczonym, aby uniemożliwiało to samodzielne przedostanie się zwierzęcia poza teren nieruchomości.

2. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy
i z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zabrania się wprowadzania psów na teren boisk, placów zabaw, piaskownic i innych miejsc służących do zabawy dla dzieci.

4. Zabrania się wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek.

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, owady i pajęczaki w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

6. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice, chodniki, parkingi, zieleńce, skwery i inne. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

7. Zwierzęta pozostawione bez opieki podlegają zabraniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 12. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielolokalowych powyżej 7 lokali i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 13. 1. Na terenie całej gminy właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Obowiązkową deratyzację w granicach administracyjnych Gminy Radzionków ustala się następujących okresach w ciągu każdego roku kalendarzowego:

1) w okresie wiosennym w terminie 15 marca – 30 kwietnia,

2) w okresie jesiennym w terminie 15 października – 30 listopada.

3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, Burmistrz Miasta w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowych Inspektorem Sanitarnym określi poprzez zarządzenie obszar podlegający dodatkowej obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych
z wykonywaniem obowiązków określonych niniejszą uchwałą upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Radzionków, jak również umożliwienia wstępu ww. osobom posiadającym upoważnienie Burmistrza Miasta w celu przeprowadzenia kontroli.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

3. Traci moc uchwała nr XXVI/211/2008 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 113, poz. 2311).

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »