| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: NS/HK.0615-16/12 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje :
Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych:

1) z papieru i tektury,

2) ze szkła,

3) z tworzyw sztucznych,

4) z metalu,

5) opakowań wielomateriałowych,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych,

8) zielonych,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

11) budowlanych i rozbiórkowych,

12) zużytych opon.

2. Poszczególne rodzaje odpadów wymienione w ust. 1 pkt 1 - 8 należy gromadzić w odrębnych odpowiednio oznaczonych urządzeniach, w sposób umożliwiający rozpoznanie, jakiego rodzaju odpady komunalne są w nich gromadzone z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe gromadzone są wspólnie w jednym urządzeniu.

3. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na chodnikach lub innych miejscach publicznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu którego dany odpad pochodzi bezpośrednio przed ich wywozem, bądź odbiorem przez specjalistyczną firmę. Gromadzenie odpadów w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostowniach.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń a także usuwania śliskości z chodnika przylegającego do nieruchomości i części nieruchomości służących do użytku publicznego, spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na drodze w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów (oraz z pominięciem miejsc, w których znajdują się studzienki kanalizacyjne), jeżeli nie uniemożliwia to ruchu pojazdów. Materiał użyty do usuwania śliskości należy usunąć z chodnika i części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodowych i nawisów śniegu
z dachów i gzymsów budynków.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nieuciążliwości dla środowiska i odprowadzania powstających ścieków do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nieuciążliwości dla środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i warunki dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymaniaw odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach. Ilość i pojemność pojemników lub kontenerów należy dostosować do ilości osób korzystających z tych urządzeń z uwzględnieniem rodzaju zabudowy i częstotliwości opróżniania określonej w Regulaminie.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 80l,

2) kontenery typu KP o pojemności od 3m3do 10m3na odpady budowlane i rozbiórkowe,

3) worki na odpady zbierane selektywnie pojemności nie mniejszej niż 30l,

4) pojemniki na odpady zbierane selektywnie (z wyjątkiem odpadów ze szkła) o pojemności nie mniejszej niż 240l,

5) pojemniki na odpady ze szkła typu dzwon o pojemności min. 1,5m3,

6) kosze uliczne o pojemności od 30l do 100l.

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki z tworzywa sztucznego w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej pojemniki odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu wg następującej kolorystyki:

1) niebieski z przeznaczeniem papier i tekturę,

2) zielony z przeznaczeniem szkło – pojemnik typu dzwon,

3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

4) brązowy na odpady zielone.

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 przeznaczone do zbierania odpadów winny spełniać normy PN-EN 840-1:2005(dot. pojemników o pojemności do 400l) lub PN-EN 840-2:2005 (dot. pojemników o pojemności do 1300l).

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt 5 przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła winny spełniać normę PN-EN 13071-1:2008 (zmiana PN-EN 13071-1:2008/AC:2010) dotyczącą unoszonych pojemników na odpady o pojemności do 5000 l, opróżnianych od dołu.

6. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawione w tzw. gniazdach znajdujących się na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie każdego z punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno się składać przynajmniej z czterech pojemników, o których mowa w ust. 3, po jednym na każdą za zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

7. Dopuszcza się pojemnik siatkowy do zbierania opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych.

8. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się, aby odpady zielone bezpośrednio po ich powstaniu były dostarczane do punktu zbiórki odpadów. W takim przypadku nie ma obowiązku wyposażania gniazd z pojemnikami na odpady w pojemnik o którym mowa w ust. 3 pkt 4.

9. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki i worki określone w ust. 2 i 3.

10. Pojemniki i worki przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować wielkość pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, z zastrzeżeniem że:

1) jednoosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 80l,

2) rodziny dwuosobowe i liczniejsze są zobowiązane wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 120l.

12. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogrodami działkowymi oraz pozostałe podmioty zobowiązani są dostosować ilość i wielkość pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące miesięczne normatywy odbioru odpadów:

1) sklepy i punkty usługowe – na każde 10m2powierzchni całkowitej 50l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110l na lokal,

2) punkty handlowe poza lokalem – na każdego zatrudnionego 40l,

3) lokale gastronomiczne – na jedno miejsce konsumpcyjne 20l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110l na lokal,

4) pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, kluby, wypożyczalnie – na każdego zatrudnionego 40l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110l,

5) budynki użyteczności publicznej – na każdego zatrudnionego 10l,

6) szkoły, przedszkola – na jedną osobę (dziecko, uczeń, personel) 12l,

7) przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej – na jednego pacjenta 12l, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110l,

8) hotele – na jedno miejsce noclegowe 60l,

9) dla ogródków działkowych 40l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5l na każdą działkę poza tym okresem,

10) place targowe – nie mniej niż 4l/m2,

11) cmentarze – nie mniej niż 3l na jedno miejsce pochówku,

12) garaże – nie mniej niż 50l/garaż.

13. W przypadku sklepów spożywczych i lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, przed lokalem kosza ulicznego na odpady.

14. Miejsca imprez masowych wyposażane są w :

1) pojemnik o pojemności co najmniej 110l na 100 osób uczestniczących w imprezie oraz odpowiednią ilość toalet przenośnych,

2) organizatorzy imprez są zobowiązani do zawarcia z podmiotami uprawnionymi umowy o dostarczenie pojemników i toalet oraz ich niezwłoczne opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 6. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć nieprzepuszczalne dna
i ściany, ze szczelnym przykryciem, z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i spełniać warunki określone przepisami szczególnymi.

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być usytuowane na wyznaczonym miejscu na nieruchomości, utwardzonym i zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, łatwo dostępnym zarówno dla użytkownika jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady i niepowodującym nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

3. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być:

1) wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem insektów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi, a worki dostosowane do systemu wywozu odpadów, przy czym worek musi być szczelnie związany, a jego wypełnienie nie może powodować uszkodzenia worka w trakcie załadunku i transportu,

2) w dobrym stanie technicznym,

3) utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym (myte co najmniej raz na dwa miesiące),

4) okresowo dezynfekowane (minimum raz na sześć miesięcy).

4. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Częstotliwość pozbywania się stałych odpadów komunalnych niesegregowanych musi gwarantować zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości. Określa się następującą minimalną częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady niesegregowane – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, że:

a) z ogrodów działkowych w okresie od 1 listopada do końca lutego – co najmniej 1 raz na miesiąc,

b) z garaży – z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, co najmniej 1 raz na miesiąc,

c) z placówek oświatowych w okresie wakacyjnym co najmniej 1 raz na miesiąc.

2) odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz wielomateriałowe odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali– co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

c) z pozostałych nieruchomości – co najmniej 1 raz w miesiącu.

3) odpady zielone odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych do 7 lokali:

- w terminie od kwietnia do listopada co najmniej raz na 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

- w terminie od grudnia do marca wyłącznie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali, z ogrodów działkowych i z innych nieruchomości, na których odpady zielone są gromadzone w pojemnikach – w terminie od kwietnia do listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, poza tym okresem na zgłoszenie.

4) przeterminowane leki: co najmniej raz na 3 miesiące, są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie gminy oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe: co najmniej raz na 3 miesiące i są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) przeterminowane chemikalia: co najmniej raz na 3 miesiące w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: co najmniej raz na 3 miesiące: jest odbierany w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany również bezpośrednio z posesji 3 razy w roku, w terminach i na zasadach określonych przez gminę,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe: co najmniej raz na pół roku, odbierany jest w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bezpośrednio z posesji 3 razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez gminę,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe – co najmniej raz na pół roku:

a) w ilości do 3m3odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) w ilości powyżej 3m3odbierane są bezpośrednio z posesji, zgromadzone w kontenerach zamówionych na koszt właściciela nieruchomości,

10) zużyte opony: co najmniej raz na pół roku, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

11) pozostałe frakcje odpadów są odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

12) kosze uliczne należy opróżniać minimum 3 razy w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

§ 9. 1. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych.

2. Organizator wszelkiego rodzaju imprez, festynów, jarmarków zobowiązany jest wyposażyć teren, na którym odbywać się będzie ww. przedsięwzięcie w urządzenia do zbierania odpadów stałych oraz toalety przenośne. Organizator obowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć teren po zakończeniu imprezy.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonymi w innych przepisach, pochodzącymi z terenu Miasta Radzionków wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla Regionu II, wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

2. Ustala się ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji m.in. poprzez umożliwienie kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostowniach.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie w taki sposób zabezpieczonym, aby uniemożliwiało to samodzielne przedostanie się zwierzęcia poza teren nieruchomości.

2. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy
i z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zabrania się wprowadzania psów na teren boisk, placów zabaw, piaskownic i innych miejsc służących do zabawy dla dzieci.

4. Zabrania się wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek.

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, owady i pajęczaki w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

6. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice, chodniki, parkingi, zieleńce, skwery i inne. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

7. Zwierzęta pozostawione bez opieki podlegają zabraniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 12. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielolokalowych powyżej 7 lokali i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 13. 1. Na terenie całej gminy właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Obowiązkową deratyzację w granicach administracyjnych Gminy Radzionków ustala się następujących okresach w ciągu każdego roku kalendarzowego:

1) w okresie wiosennym w terminie 15 marca – 30 kwietnia,

2) w okresie jesiennym w terminie 15 października – 30 listopada.

3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, Burmistrz Miasta w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowych Inspektorem Sanitarnym określi poprzez zarządzenie obszar podlegający dodatkowej obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych
z wykonywaniem obowiązków określonych niniejszą uchwałą upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Radzionków, jak również umożliwienia wstępu ww. osobom posiadającym upoważnienie Burmistrza Miasta w celu przeprowadzenia kontroli.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

3. Traci moc uchwała nr XXVI/211/2008 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 113, poz. 2311).

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Hewalex Leszek Skiba

Firma Hewalex jest polskim producentem kolektorów słonecznych o największym udziale w rynku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »