| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/276/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: NS/HK.0615-1/13 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego do nieruchomości i części nieruchomości służących do użytku publicznego, spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na drodze w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów (oraz z pominięciem miejsc, w których znajdują się studzienki kanalizacyjne), jeżeli nie uniemożliwia to ruchu pojazdów;

2) w § 3 uchyla się ust. 2;

3) § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

kontenery typu KP o minimalnej pojemności 3m3na odpady budowlane i rozbiórkowe;

4) § 5 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l;

5) dotychczasowy § 5 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

Miejsca imprez masowych wyposażane są w pojemnik o pojemności co najmniej 110l na 100 osób uczestniczących w imprezie.;

6) dotychczasowy § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Tereny, na których organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy masowe powinny być wyposażone w urządzenia do zbierania odpadów stałych i toalety przenośne oraz uprzątnięte niezwłocznie po zakończeniu imprezy.;

7) w § 11 uchyla się ust. 7;

8) § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, w gospodarstwach rolnych oraz obiektach infrastruktury technicznej;

9) § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Obowiązkową deratyzację na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się w następujących okresach w ciągu każdego roku kalendarzowego:

1) w okresie wiosennym w terminie 15 marca – 30 kwietnia,

2) w okresie jesiennym w terminie 15 października – 30 listopada.;

10) w § 13 uchyla się ust. 3;

11) w § 14 uchyla się ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »