| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/276/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: NS/HK.0615-1/13 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego do nieruchomości i części nieruchomości służących do użytku publicznego, spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na drodze w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów (oraz z pominięciem miejsc, w których znajdują się studzienki kanalizacyjne), jeżeli nie uniemożliwia to ruchu pojazdów;

2) w § 3 uchyla się ust. 2;

3) § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

kontenery typu KP o minimalnej pojemności 3m3na odpady budowlane i rozbiórkowe;

4) § 5 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l;

5) dotychczasowy § 5 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

Miejsca imprez masowych wyposażane są w pojemnik o pojemności co najmniej 110l na 100 osób uczestniczących w imprezie.;

6) dotychczasowy § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Tereny, na których organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy masowe powinny być wyposażone w urządzenia do zbierania odpadów stałych i toalety przenośne oraz uprzątnięte niezwłocznie po zakończeniu imprezy.;

7) w § 11 uchyla się ust. 7;

8) § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, w gospodarstwach rolnych oraz obiektach infrastruktury technicznej;

9) § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Obowiązkową deratyzację na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się w następujących okresach w ciągu każdego roku kalendarzowego:

1) w okresie wiosennym w terminie 15 marca – 30 kwietnia,

2) w okresie jesiennym w terminie 15 października – 30 listopada.;

10) w § 13 uchyla się ust. 3;

11) w § 14 uchyla się ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »