| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/342/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz  po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą wszystkie odpady komunalne zmieszane i frakcje odpadów segregowanych, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych,

b) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych.

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal:

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych,

b) nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,

3) odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie rzadziej niż raz w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;

5) odpady zielone ulegające biodegradacji:

a) raz na  tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a poza tym okresem – raz na 4 tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;

b) raz na  tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a poza tym okresem – raz na 2 tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej.

§ 4. 1. Ustala się utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,

b) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) przeterminowane leki,

e) zużyte opony,

f) chemikalia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »