| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/110/243/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 647) w   związku z   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871)  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Stwierdzając zgodność z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec (ujednolicony tekst i   rysunek: załącznik do uchwały Nr XXII/58/191/2012 Rady Gminy Suszec z   dnia 2   sierpnia 2012 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru sołectwa Rudziczka.  

2.   Plan obejmuje część obszaru sołectwa Rudziczka o   powierzchni ok. 32,6 ha.  

3.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek planu, w   skali 1   : 1   000 wraz z   wyrysem ze studium;  

2)   załącznik Nr 2   - rozstrzygnięcie Rady Gminy o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik Nr 3   – określenie sposobu realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   2.   1.   Na rysunku planu, o   którym mowa w   § 1   ust.3 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenów wg symboli podanych w   §4.  

2.   Na rysunku planu wprowadzono następujące oznaczenia informacyjne:  

1)   przebieg sieci energetycznej 20kV;  

2)   lokalizacja strefy technicznej dla sieci 20kV;  

3)   przebieg rurociągu wody przemysłowej;  

4)   lokalizacja złoża kruszyw naturalnych – udokumentowanego złoża piasku;  

5)   informacja o   położeniu w   granicach obszaru i   terenu górniczego „Suszec III”.  

§   3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   drobnej wytwórczości   - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z   produkcją i   rzemiosłem – warsztaty rzemieślnicze, nie stwarzającą uciążliwości dla sąsiednich terenów o   innej funkcji np. mieszkaniowej lub usługowej;  

2)   infrastrukturze technicznej   - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i   deszczowe, linie elektroenergetyczne, gazociągi, ciepłociągi i   linie teletechniczne – wraz z   urządzeniami i   obiektami budowlanymi związanymi z   nimi technologicznie i   niezbędnymi do ich funkcjonowania;  

3)   istniejącej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, w   której usytuowana jest elewacja istniejącego budynku od strony drogi publicznej;  

4)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, w   której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w   kierunku linii rozgraniczającej ulicy, z   dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka wykuszu, tarasu, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o   więcej niż 2m;  

5)   powierzchni biologicznie czynnej   - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny rozumiany zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 r. Nr 75 poz. 690 z   późniejszymi zmianami);  

6)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć, że w   danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji;  

7)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów w   obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;  

8)   rysunku planu   – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w   skali 1:1000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały;  

9)   terenie   - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, jeśli z   treści uchwały nie wynika inaczej;  

10)   usługi nieuciążliwe   - należy przez to rozumieć usługi nie należące do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jak również usługi nie powodujące ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, wód i   ziemi, oraz ponadnormatywnych oddziaływań hałasu, szkodliwego promieniowania i   drgań;  

11)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   procentach wskaźnik, określający maksymalną powierzchnię zabudowy wszystkich istniejących i   projektowanych budynków znajdujących się na działce budowlanej, w   odniesieniu do powierzchni tej działki.  

§   4.   1.   Dla terenów niniejszego planu wprowadza się oznaczenie literowe na początku symbolu -   A   , oznaczające obszar jednostki strukturalnej wydzielonej w   granicach gminy.  

2.   Zastosowane w   planie pozostałe symbole oznaczają:  

1)   cyfrowe – kolejny numer terenu w   ramach obszaru objętego planem;  

2)   literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

3.   W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:  

1)   MN   -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)   U/MN   -tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowo - usługowej;  

3)   KDD   -tereny dróg publicznych - droga dojazdowa;  

4)   KDX   -tereny ciągów pieszo – jezdnych.  

§   5.   1.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   dopuszcza się realizację zabudowy w   granicy działki lub zbliżenie do granicy działki, stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690, z   późniejszymi zmianami/;  

2)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków od linii rozgraniczającej, określone na rysunku planu, o   ile przepisy szczegółowe niniejszej uchwały /Rozdział 2/ nie stanowią inaczej, dla drogi:  

a)   KDD – 4,0m,  

b)   KDX – 5,0m;  

3)   dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania w   pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a   linią rozgraniczającą drogę;  

4)   dopuszcza się remont, nadbudowę, rozbudowę i   przebudowę istniejących obiektów, w   pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a   linią rozgraniczającą drogę, pod warunkiem nie przekraczania istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany;  

5)   w zakresie komunikacji wizualnej, obowiązuje: zakaz lokalizacji reklam i   tablic informacyjnych w   terenach dróg publicznych oraz ciągów pieszo - jezdnych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi za wyjątkiem znaków wymienionych w   Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 31 lipca 2002 r. w   sprawie znaków i   sygnałów drogowych /Dz. U. z   2002 r. Nr 170, poz. 1393, z   późniejszymi zmianami/, w   tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej.  

2.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu w   środowisku:  

a)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN   - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   U/MN   - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

2)   dla całego obszaru opracowania ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:  

a)   eksploatacji górniczej w   terenie górniczym „Suszec III”,  

b)   infrastruktury technicznej;  

3)   dla całego obszaru opracowania (nie dotyczy terenu   A 1U/MN)   ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:  

a)   infrastruktury technicznej,  

b)   dróg publicznych,  

c)   obszarów zabudowy mieszkaniowej o   powierzchni powyżej 4   ha;  

4)   nakaz utwardzenia dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej lub według rozwiązań indywidualnych.  

3.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:   na obszarze objętym planem nie występują elementy dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

4.   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

1)   nie wyznacza się obszarów dla których istnieje obowiązek dokonania scaleń i   podziału nieruchomości;  

2)   ustala się scalanie i   podział według następujących warunków:  

a)   minimalne powierzchni nowo wydzielanych działek:  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN   : dla zabudowy wolnostojącej: 700 m², dla zabudowy bliźniaczej 500 m²,  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   U/MN   : 1000 m²,  

b)   minimalne szerokości frontów nowo wydzielanych działek:  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN   : dla zabudowy wolnostojącej: 20,0 m, dla zabudowy bliźniaczej: 18,0 m,  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   U/MN   : 20,0 m;  

c)   ustala się możliwość odchylenia od kąta prostego położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego do 30º.  

5.   Parametry i   wskaźnik kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się w   zakresie architektury:  

a)   okładziny ścian – zakaz stosowania okładzin typu siding, stłuczka szklana,  

b)   ogrodzenia - zakaz stosowania do realizacji ogrodzeń z   prefabrykowanych przęseł betonowych od strony dróg publicznych;  

2)   w zakresie zagospodarowania terenu:  

a)   dopuszcza się realizację obiektów małej architektury w   ramach realizacji ciągów pieszo – jezdnych, pieszo - rowerowych;  

b)   dopuszcza się realizację tras rowerowych;  

c)   pozostałe zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

3)   wysokość zabudowy, intensywność zabudowy oraz pozostałe parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy - zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały /Rozdział 2/.  

6.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:   nie zachodzi konieczność ustalania wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

7.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

1)   w terenach zabudowy dopuszcza się różnorodne formy kształtowania parkingów: parkingi naziemne i   podziemne, miejsca postojowe, zatoki przyuliczne;  

2)   ustala się konieczność zabezpieczenia potrzeb parkingowych w   granicach działki:  

a)   dla obiektów handlowych, handlowo-usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną i   usługi dla ludności – nie mniej niż 3   miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   dla gastronomii (bary, kawiarnie) – nie mniej niż 3   miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,  

c)   dla hoteli i   moteli – nie mniej niż 3   miejsca na 10 miejsc noclegowych,  

d)   dla innych obiektów usługowych – nie mniej niż 3   miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – nie mniej niż 2   miejsca parkingowe, w   tym garaż;  

3)   obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zainwestowanie z   dróg dojazdowych, ciągów pieszo jezdnych oraz dróg zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;  

4)   ustala się możliwość remontu oraz przebudowy zabudowy znajdującej się obecnie w   liniach rozgraniczających dróg;  

5)   szerokość dróg wewnętrznych: nie mniej niż 5,0 m;  

6)   zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w   terenach przeznaczonych pod drogi publiczne.  

8.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   w zakresie gospodarki odpadami:  

a)   w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w   wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nakazuje się ich segregację, zagospodarowanie i   unieszkodliwianie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r.Nr 185, poz. 1243, z   późniejszymi zmianami),  

b)   zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów;  

2)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

a)   dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej,  

b)   dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę ze źródeł indywidualnych,  

c)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury wodociągowej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/,  

d)   dla potrzeb przemysłu, górnictwa i   elektroenergetyki utrzymuje się istniejący i   dopuszcza się do rozwoju wyodrębniony system wodociągów wody przemysłowej;  

3)   w zakresie gospodarki ściekowej:  

a)   obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej,  

b)   dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, mając na uwadze art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst. jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

c)   dopuszcza się odprowadzenie ścieków z   obiektów usługowych lub przemysłowych do kanalizacji sanitarnej,  

d)   odprowadzenie wód deszczowych według rozwiązań indywidualnych, w   sposób zapewniający pełną ochronę przez przenikaniem zanieczyszczeń do wód i   gleby,  

e)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

4)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz:  

a)   zaopatrzenie w   gaz z   istniejącej sieci,  

b)   dopuszcza się stosowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny,  

c)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury gazowej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

5)   w zakresie infrastruktury energetycznej:  

a)   zasilanie poprzez:  

-   istniejące i   projektowane stacje transformatorowe,  

-   sieć napowietrzną i   kablową średniego i   niskiego napięcia,  

-   przyłącza niskiego napięcia,  

b)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury energetycznej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   ciepło:   dopuszcza się ogrzewanie budynków w   oparciu o   indywidualne rozwiązania, przy zastosowaniu proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

7)   w zakresie infrastruktury teletechnicznej:  

a)   zaopatrzenie w   łącza telefoniczne z   istniejących i   projektowanych sieci teletechnicznych,  

b)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury teletechnicznej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

8)   sieci infrastruktury technicznej realizować w   liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych;  

9)   w szczególnych przypadkach, w   tym braku możliwości realizacji sieci w   liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez inne tereny.  

9.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, a   także szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

1)   strefy techniczne dla sieci infrastruktury energetycznej oraz zagospodarowanie fragmentów terenów leżących w   tych strefach zgodnie z   normami PN-EN 50341-1, PN-EN-50341-3-22, EN 50423-1:2007, PN 5100-1:1998, SEP-003 i   SEP-004;  

2)   strefy kontrolowane dla sieci gazowej oraz zagospodarowanie fragmentów terenów leżących w   tych strefach zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055);  

3)   w obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

4)   w obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;  

5)   teren objęty planem położony jest w   zasięgu obszaru i   terenu górniczego „Suszec III”, dla którego ustala się nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z   uwzględnieniem informacji o   przewidywanych czynnikach dotyczących prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej.  

§   6.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości: 15% (słownie: piętnaście procent), za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MN, dla których ustala się stawkę w   wysokości 10% (słownie: dziesięć procent).  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   7.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1MN ÷ A6MN   , ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.   Dla terenów   A1MN ÷ A6MN   ustala się przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   budynki gospodarcze, garaże;  

2)   zieleń urządzona, izolacyjna;  

3)   usługi nieuciążliwe;  

4)   obiekty małej architektury;  

5)   infrastruktura techniczna;  

6)   miejsca postojowe, drogi wewnętrzne.  

3.   Dla terenów   A1MN ÷ A6MN   ustala się:  

1)   dopuszczenie utrzymania istniejącej w   dniu wejścia w   życie niniejszego planu zabudowy o   innym przeznaczeniu niż podstawowe i   dopuszczalne lub innych parametrach niż podane w   pkt 2-7, z   możliwością podejmowania robót budowlanych na tych obiektach i   przekroczeniem tych parametrów maksymalnie o   20%;  

2)   powierzchnia zabudowy: 40%;  

3)   powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

4)   obowiązek realizacji zabudowy mieszkaniowej i   mieszkaniowo-usługowej w   formie budynków wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych;  

5)   geometria dachów: dachy płaskie, dwu- i   wielopołaciowe, o   jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem 0 o - 45 o ;  

6)   wysokość zabudowy:  

a)   o funkcji wynikającej z   przeznaczenia podstawowego – nie więcej niż 10,5 m,  

b)   o funkcji wynikającej z   przeznaczenia dopuszczalnego – nie więcej niż 6,0 m;  

7)   nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a)   dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   A 5MN   – 7   m licząc od linii rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: A   5MN oraz A   4KDD, zgodnie z   rysunkiem planu,  

b)   dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   A 6MN   – 7   m licząc od linii rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: A   6MN oraz A   4KDD, zgodnie z   rysunkiem planu,  

c)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   A 1MN, A   2MN, A   4MN   – 5   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony zachodniej,  

d)   dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   A 4MN   – 4   m licząc od linii rozgraniczającej wymieniony teren od strony południowej,  

e)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   A 4MN, A   6MN   – 4   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony wschodniej.  

§   8.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1U/MN ÷ A4U/MN   ,ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowo-usługowej.  

2.   Dla terenów   A1U/MN ÷ A4U/MN   ustala się przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   drobna wytwórczość;  

2)   zieleń urządzona, izolacyjna;  

3)   obiekty małej architektury oraz urządzenia rekreacji przydomowej (altany, baseny, kominki, itp.);  

4)   infrastruktura techniczna i   komunikacyjna;  

5)   budynki gospodarcze, garaże;  

6)   parkingi, miejsca postojowe.  

3.   Dla terenów   A1U/MN ÷ A4U/MN   ustala się:  

1)   nakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w   formie jednorodzinnej z   towarzyszącymi usługami;  

2)   dopuszczenie utrzymania istniejącej w   dniu wejścia w   życie niniejszego planu zabudowy o   innym przeznaczeniu niż podstawowe i   dopuszczalne lub innych parametrach niż podane w   pkt 3-7, z   możliwością podejmowania robót budowlanych na tych obiektach i   przekroczeniem tych parametrów maksymalnie o   20%;  

3)   powierzchnia zabudowy: 80%;  

4)   powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% działki budowlanej;  

5)   geometria dachów: dachy płaskie, dwu- i   wielopołaciowe, o   jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem 0 o - 45 o ;  

6)   wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,5m;  

7)   nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   A 1U/MN, A   2U/MN   – 5   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony zachodniej;  

b)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   A 1U/MN, A   4U/MN   – 4   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony wschodniej.  

§   9.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDD ÷ A4KDD   ustala się przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne klasy D (dojazdowe).  

2.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDD ÷ A4KDD   ustala się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.  

3.   Szerokość w   liniach rozgraniczających – 10,0m.  

§   10.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDX ÷ A4KDX   ustala się przeznaczenie podstawowe - ciągi pieszo-jezdne.  

2.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDX ÷ A4KDX   ustala się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.  

3.   Szerokość w   liniach rozgraniczających – 6,0m.  

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe  

§   11.   Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

1)   tereny, których przeznaczenie zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą być użytkowane w   dotychczasowy sposób do czasu realizacji ustaleń planu;  

2)   zainwestowanie istniejące w   pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg pozostawia się do czasu przebudowy dróg jako zagospodarowanie tymczasowe.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Suszec.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalaczniknr%201.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalaczniknr%202.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalaczniknr%203.pdf

Załącznik nr 3  


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012  

Rady Gminy Suszec  

z dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie:  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka  

Do opracowania zmiany planu przystąpiono w   2009 roku. Podstawą podjęcia prac planistycznych była uchwała Nr XXX/27/253/2009 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 marca 2009 roku w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Rudziczka.  

Dnia 26 czerwca 2009 roku ukazało się w   prasie ogłoszenie o   przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy zamieszczono obwieszczenie o   przystąpieniu do sporządzenia ww. planu.  

Projekt planu został uzgodniony i   zaopiniowany przez właściwe organy. Do projektu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w   ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano także prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  

Dnia 25 listopada 2011 roku w   prasie oraz na stronach Urzędu Gminy ukazało się ogłoszenie o   wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczono również obwieszczenie o   wyłożeniu w/w. miejscowego planu.  

W dniach od 2   grudnia do 31 grudnia 2011 roku projekt zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. W   czasie wyłożenia umożliwiono zainteresowanym osobom: wzięcie udziału w   dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, a   po zakończeniu okresu wyłożenia, składanie uwag do projektu planu oraz do prognozy.  

Dnia 9   marca 2012 roku w   prasie oraz na stronach Urzędu Gminy ukazało się ogłoszenie o   ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczono również obwieszczenie o   ponownym wyłożeniu w/w. miejscowego planu.  

W dniach od 16 marca do 16 kwietnia 2012 roku projekt zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W   czasie ponownego wyłożenia umożliwiono zainteresowanym osobom: wzięcie udziału w   dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, a   po zakończeniu okresu wyłożenia, składanie uwag do projektu planu oraz do prognozy.  

Dnia 28 września 2012 roku w   prasie oraz na stronach Urzędu Gminy ukazało się ogłoszenie o   ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczono również obwieszczenie o   ponownym wyłożeniu w/w. miejscowego planu.  

W dniach od 5   października do 5   listopada 2012 roku projekt zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W   czasie ponownego wyłożenia umożliwiono zainteresowanym osobom: wzięcie udziału w   dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, a   po zakończeniu okresu wyłożenia, składanie uwag do projektu planu oraz do prognozy.  

Skierowany przez Wójta do Rady Gminy w   celu uchwalenia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie stanowić prawo miejscowe w   rozumieniu art. 14 ust. 8   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Projekt planu jest zgodny z   kierunkami polityki przestrzennej gminy wskazanymi w   studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego. W   stosunku do dotychczas obowiązującego planu miejscowego dla tego obszaru, wprowadzono układ dróg publicznych i   ciągów pieszo – jezdnych koniecznych do obsługi obszaru, zachowując przeznaczenie pozostałych terenów, w   tym terenów usługowych lub usługowo - mieszkaniowych po południowej stronie torów kolejowych z   racji ich położenia w   200 metrowej strefie niekorzystnego oddziaływania kolei wyznaczonej w   studium. Ustalenia planu utrzymują zatem dotychczasowe przeznaczenie tych terenów.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »