| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/110/243/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 647) w   związku z   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871)  

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Stwierdzając zgodność z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec (ujednolicony tekst i   rysunek: załącznik do uchwały Nr XXII/58/191/2012 Rady Gminy Suszec z   dnia 2   sierpnia 2012 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru sołectwa Rudziczka.  

2.   Plan obejmuje część obszaru sołectwa Rudziczka o   powierzchni ok. 32,6 ha.  

3.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek planu, w   skali 1   : 1   000 wraz z   wyrysem ze studium;  

2)   załącznik Nr 2   - rozstrzygnięcie Rady Gminy o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik Nr 3   – określenie sposobu realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   2.   1.   Na rysunku planu, o   którym mowa w   § 1   ust.3 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenów wg symboli podanych w   §4.  

2.   Na rysunku planu wprowadzono następujące oznaczenia informacyjne:  

1)   przebieg sieci energetycznej 20kV;  

2)   lokalizacja strefy technicznej dla sieci 20kV;  

3)   przebieg rurociągu wody przemysłowej;  

4)   lokalizacja złoża kruszyw naturalnych – udokumentowanego złoża piasku;  

5)   informacja o   położeniu w   granicach obszaru i   terenu górniczego „Suszec III”.  

§   3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   drobnej wytwórczości   - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z   produkcją i   rzemiosłem – warsztaty rzemieślnicze, nie stwarzającą uciążliwości dla sąsiednich terenów o   innej funkcji np. mieszkaniowej lub usługowej;  

2)   infrastrukturze technicznej   - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i   deszczowe, linie elektroenergetyczne, gazociągi, ciepłociągi i   linie teletechniczne – wraz z   urządzeniami i   obiektami budowlanymi związanymi z   nimi technologicznie i   niezbędnymi do ich funkcjonowania;  

3)   istniejącej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, w   której usytuowana jest elewacja istniejącego budynku od strony drogi publicznej;  

4)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, w   której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w   kierunku linii rozgraniczającej ulicy, z   dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka wykuszu, tarasu, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o   więcej niż 2m;  

5)   powierzchni biologicznie czynnej   - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny rozumiany zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 r. Nr 75 poz. 690 z   późniejszymi zmianami);  

6)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć, że w   danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji;  

7)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów w   obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;  

8)   rysunku planu   – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w   skali 1:1000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały;  

9)   terenie   - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, jeśli z   treści uchwały nie wynika inaczej;  

10)   usługi nieuciążliwe   - należy przez to rozumieć usługi nie należące do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jak również usługi nie powodujące ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, wód i   ziemi, oraz ponadnormatywnych oddziaływań hałasu, szkodliwego promieniowania i   drgań;  

11)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   procentach wskaźnik, określający maksymalną powierzchnię zabudowy wszystkich istniejących i   projektowanych budynków znajdujących się na działce budowlanej, w   odniesieniu do powierzchni tej działki.  

§   4.   1.   Dla terenów niniejszego planu wprowadza się oznaczenie literowe na początku symbolu -   A   , oznaczające obszar jednostki strukturalnej wydzielonej w   granicach gminy.  

2.   Zastosowane w   planie pozostałe symbole oznaczają:  

1)   cyfrowe – kolejny numer terenu w   ramach obszaru objętego planem;  

2)   literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

3.   W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:  

1)   MN   -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)   U/MN   -tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowo - usługowej;  

3)   KDD   -tereny dróg publicznych - droga dojazdowa;  

4)   KDX   -tereny ciągów pieszo – jezdnych.  

§   5.   1.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   dopuszcza się realizację zabudowy w   granicy działki lub zbliżenie do granicy działki, stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690, z   późniejszymi zmianami/;  

2)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków od linii rozgraniczającej, określone na rysunku planu, o   ile przepisy szczegółowe niniejszej uchwały /Rozdział 2/ nie stanowią inaczej, dla drogi:  

a)   KDD – 4,0m,  

b)   KDX – 5,0m;  

3)   dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania w   pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a   linią rozgraniczającą drogę;  

4)   dopuszcza się remont, nadbudowę, rozbudowę i   przebudowę istniejących obiektów, w   pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a   linią rozgraniczającą drogę, pod warunkiem nie przekraczania istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany;  

5)   w zakresie komunikacji wizualnej, obowiązuje: zakaz lokalizacji reklam i   tablic informacyjnych w   terenach dróg publicznych oraz ciągów pieszo - jezdnych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi za wyjątkiem znaków wymienionych w   Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 31 lipca 2002 r. w   sprawie znaków i   sygnałów drogowych /Dz. U. z   2002 r. Nr 170, poz. 1393, z   późniejszymi zmianami/, w   tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej.  

2.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu w   środowisku:  

a)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN   - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   U/MN   - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

2)   dla całego obszaru opracowania ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:  

a)   eksploatacji górniczej w   terenie górniczym „Suszec III”,  

b)   infrastruktury technicznej;  

3)   dla całego obszaru opracowania (nie dotyczy terenu   A 1U/MN)   ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:  

a)   infrastruktury technicznej,  

b)   dróg publicznych,  

c)   obszarów zabudowy mieszkaniowej o   powierzchni powyżej 4   ha;  

4)   nakaz utwardzenia dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej lub według rozwiązań indywidualnych.  

3.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:   na obszarze objętym planem nie występują elementy dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

4.   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

1)   nie wyznacza się obszarów dla których istnieje obowiązek dokonania scaleń i   podziału nieruchomości;  

2)   ustala się scalanie i   podział według następujących warunków:  

a)   minimalne powierzchni nowo wydzielanych działek:  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN   : dla zabudowy wolnostojącej: 700 m², dla zabudowy bliźniaczej 500 m²,  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   U/MN   : 1000 m²,  

b)   minimalne szerokości frontów nowo wydzielanych działek:  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   MN   : dla zabudowy wolnostojącej: 20,0 m, dla zabudowy bliźniaczej: 18,0 m,  

-   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   U/MN   : 20,0 m;  

c)   ustala się możliwość odchylenia od kąta prostego położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego do 30º.  

5.   Parametry i   wskaźnik kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się w   zakresie architektury:  

a)   okładziny ścian – zakaz stosowania okładzin typu siding, stłuczka szklana,  

b)   ogrodzenia - zakaz stosowania do realizacji ogrodzeń z   prefabrykowanych przęseł betonowych od strony dróg publicznych;  

2)   w zakresie zagospodarowania terenu:  

a)   dopuszcza się realizację obiektów małej architektury w   ramach realizacji ciągów pieszo – jezdnych, pieszo - rowerowych;  

b)   dopuszcza się realizację tras rowerowych;  

c)   pozostałe zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

3)   wysokość zabudowy, intensywność zabudowy oraz pozostałe parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy - zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały /Rozdział 2/.  

6.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:   nie zachodzi konieczność ustalania wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

7.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

1)   w terenach zabudowy dopuszcza się różnorodne formy kształtowania parkingów: parkingi naziemne i   podziemne, miejsca postojowe, zatoki przyuliczne;  

2)   ustala się konieczność zabezpieczenia potrzeb parkingowych w   granicach działki:  

a)   dla obiektów handlowych, handlowo-usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną i   usługi dla ludności – nie mniej niż 3   miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   dla gastronomii (bary, kawiarnie) – nie mniej niż 3   miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,  

c)   dla hoteli i   moteli – nie mniej niż 3   miejsca na 10 miejsc noclegowych,  

d)   dla innych obiektów usługowych – nie mniej niż 3   miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – nie mniej niż 2   miejsca parkingowe, w   tym garaż;  

3)   obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zainwestowanie z   dróg dojazdowych, ciągów pieszo jezdnych oraz dróg zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;  

4)   ustala się możliwość remontu oraz przebudowy zabudowy znajdującej się obecnie w   liniach rozgraniczających dróg;  

5)   szerokość dróg wewnętrznych: nie mniej niż 5,0 m;  

6)   zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w   terenach przeznaczonych pod drogi publiczne.  

8.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   w zakresie gospodarki odpadami:  

a)   w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w   wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nakazuje się ich segregację, zagospodarowanie i   unieszkodliwianie (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r.Nr 185, poz. 1243, z   późniejszymi zmianami),  

b)   zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów;  

2)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

a)   dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej,  

b)   dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę ze źródeł indywidualnych,  

c)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury wodociągowej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/,  

d)   dla potrzeb przemysłu, górnictwa i   elektroenergetyki utrzymuje się istniejący i   dopuszcza się do rozwoju wyodrębniony system wodociągów wody przemysłowej;  

3)   w zakresie gospodarki ściekowej:  

a)   obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej,  

b)   dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, mając na uwadze art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst. jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

c)   dopuszcza się odprowadzenie ścieków z   obiektów usługowych lub przemysłowych do kanalizacji sanitarnej,  

d)   odprowadzenie wód deszczowych według rozwiązań indywidualnych, w   sposób zapewniający pełną ochronę przez przenikaniem zanieczyszczeń do wód i   gleby,  

e)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

4)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz:  

a)   zaopatrzenie w   gaz z   istniejącej sieci,  

b)   dopuszcza się stosowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny,  

c)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury gazowej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

5)   w zakresie infrastruktury energetycznej:  

a)   zasilanie poprzez:  

-   istniejące i   projektowane stacje transformatorowe,  

-   sieć napowietrzną i   kablową średniego i   niskiego napięcia,  

-   przyłącza niskiego napięcia,  

b)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury energetycznej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   ciepło:   dopuszcza się ogrzewanie budynków w   oparciu o   indywidualne rozwiązania, przy zastosowaniu proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

7)   w zakresie infrastruktury teletechnicznej:  

a)   zaopatrzenie w   łącza telefoniczne z   istniejących i   projektowanych sieci teletechnicznych,  

b)   dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację nowych sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury teletechnicznej, stosownie do przepisów szczegółowych niniejszej uchwały /Rozdział 2/;  

8)   sieci infrastruktury technicznej realizować w   liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych;  

9)   w szczególnych przypadkach, w   tym braku możliwości realizacji sieci w   liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez inne tereny.  

9.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, a   także szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy:  

1)   strefy techniczne dla sieci infrastruktury energetycznej oraz zagospodarowanie fragmentów terenów leżących w   tych strefach zgodnie z   normami PN-EN 50341-1, PN-EN-50341-3-22, EN 50423-1:2007, PN 5100-1:1998, SEP-003 i   SEP-004;  

2)   strefy kontrolowane dla sieci gazowej oraz zagospodarowanie fragmentów terenów leżących w   tych strefach zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055);  

3)   w obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

4)   w obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;  

5)   teren objęty planem położony jest w   zasięgu obszaru i   terenu górniczego „Suszec III”, dla którego ustala się nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z   uwzględnieniem informacji o   przewidywanych czynnikach dotyczących prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej.  

§   6.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości: 15% (słownie: piętnaście procent), za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MN, dla których ustala się stawkę w   wysokości 10% (słownie: dziesięć procent).  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   7.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1MN ÷ A6MN   , ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.   Dla terenów   A1MN ÷ A6MN   ustala się przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   budynki gospodarcze, garaże;  

2)   zieleń urządzona, izolacyjna;  

3)   usługi nieuciążliwe;  

4)   obiekty małej architektury;  

5)   infrastruktura techniczna;  

6)   miejsca postojowe, drogi wewnętrzne.  

3.   Dla terenów   A1MN ÷ A6MN   ustala się:  

1)   dopuszczenie utrzymania istniejącej w   dniu wejścia w   życie niniejszego planu zabudowy o   innym przeznaczeniu niż podstawowe i   dopuszczalne lub innych parametrach niż podane w   pkt 2-7, z   możliwością podejmowania robót budowlanych na tych obiektach i   przekroczeniem tych parametrów maksymalnie o   20%;  

2)   powierzchnia zabudowy: 40%;  

3)   powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

4)   obowiązek realizacji zabudowy mieszkaniowej i   mieszkaniowo-usługowej w   formie budynków wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych;  

5)   geometria dachów: dachy płaskie, dwu- i   wielopołaciowe, o   jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem 0 o - 45 o ;  

6)   wysokość zabudowy:  

a)   o funkcji wynikającej z   przeznaczenia podstawowego – nie więcej niż 10,5 m,  

b)   o funkcji wynikającej z   przeznaczenia dopuszczalnego – nie więcej niż 6,0 m;  

7)   nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a)   dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   A 5MN   – 7   m licząc od linii rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: A   5MN oraz A   4KDD, zgodnie z   rysunkiem planu,  

b)   dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   A 6MN   – 7   m licząc od linii rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: A   6MN oraz A   4KDD, zgodnie z   rysunkiem planu,  

c)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   A 1MN, A   2MN, A   4MN   – 5   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony zachodniej,  

d)   dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   A 4MN   – 4   m licząc od linii rozgraniczającej wymieniony teren od strony południowej,  

e)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   A 4MN, A   6MN   – 4   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony wschodniej.  

§   8.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1U/MN ÷ A4U/MN   ,ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowo-usługowej.  

2.   Dla terenów   A1U/MN ÷ A4U/MN   ustala się przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   drobna wytwórczość;  

2)   zieleń urządzona, izolacyjna;  

3)   obiekty małej architektury oraz urządzenia rekreacji przydomowej (altany, baseny, kominki, itp.);  

4)   infrastruktura techniczna i   komunikacyjna;  

5)   budynki gospodarcze, garaże;  

6)   parkingi, miejsca postojowe.  

3.   Dla terenów   A1U/MN ÷ A4U/MN   ustala się:  

1)   nakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w   formie jednorodzinnej z   towarzyszącymi usługami;  

2)   dopuszczenie utrzymania istniejącej w   dniu wejścia w   życie niniejszego planu zabudowy o   innym przeznaczeniu niż podstawowe i   dopuszczalne lub innych parametrach niż podane w   pkt 3-7, z   możliwością podejmowania robót budowlanych na tych obiektach i   przekroczeniem tych parametrów maksymalnie o   20%;  

3)   powierzchnia zabudowy: 80%;  

4)   powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% działki budowlanej;  

5)   geometria dachów: dachy płaskie, dwu- i   wielopołaciowe, o   jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem 0 o - 45 o ;  

6)   wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,5m;  

7)   nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   A 1U/MN, A   2U/MN   – 5   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony zachodniej;  

b)   dla części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   A 1U/MN, A   4U/MN   – 4   m licząc od linii rozgraniczającej wymienione tereny od strony wschodniej.  

§   9.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDD ÷ A4KDD   ustala się przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne klasy D (dojazdowe).  

2.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDD ÷ A4KDD   ustala się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.  

3.   Szerokość w   liniach rozgraniczających – 10,0m.  

§   10.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDX ÷ A4KDX   ustala się przeznaczenie podstawowe - ciągi pieszo-jezdne.  

2.   Dla terenów oznaczonych symbolami   A1KDX ÷ A4KDX   ustala się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.  

3.   Szerokość w   liniach rozgraniczających – 6,0m.  

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe  

§   11.   Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

1)   tereny, których przeznaczenie zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą być użytkowane w   dotychczasowy sposób do czasu realizacji ustaleń planu;  

2)   zainwestowanie istniejące w   pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg pozostawia się do czasu przebudowy dróg jako zagospodarowanie tymczasowe.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Suszec.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalaczniknr%201.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalaczniknr%202.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalaczniknr%203.pdf

Załącznik nr 3  


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/110/243/2012  

Rady Gminy Suszec  

z dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie:  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka  

Do opracowania zmiany planu przystąpiono w   2009 roku. Podstawą podjęcia prac planistycznych była uchwała Nr XXX/27/253/2009 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 marca 2009 roku w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Rudziczka.  

Dnia 26 czerwca 2009 roku ukazało się w   prasie ogłoszenie o   przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy zamieszczono obwieszczenie o   przystąpieniu do sporządzenia ww. planu.  

Projekt planu został uzgodniony i   zaopiniowany przez właściwe organy. Do projektu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w   ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano także prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  

Dnia 25 listopada 2011 roku w   prasie oraz na stronach Urzędu Gminy ukazało się ogłoszenie o   wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczono również obwieszczenie o   wyłożeniu w/w. miejscowego planu.  

W dniach od 2   grudnia do 31 grudnia 2011 roku projekt zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. W   czasie wyłożenia umożliwiono zainteresowanym osobom: wzięcie udziału w   dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, a   po zakończeniu okresu wyłożenia, składanie uwag do projektu planu oraz do prognozy.  

Dnia 9   marca 2012 roku w   prasie oraz na stronach Urzędu Gminy ukazało się ogłoszenie o   ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczono również obwieszczenie o   ponownym wyłożeniu w/w. miejscowego planu.  

W dniach od 16 marca do 16 kwietnia 2012 roku projekt zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W   czasie ponownego wyłożenia umożliwiono zainteresowanym osobom: wzięcie udziału w   dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, a   po zakończeniu okresu wyłożenia, składanie uwag do projektu planu oraz do prognozy.  

Dnia 28 września 2012 roku w   prasie oraz na stronach Urzędu Gminy ukazało się ogłoszenie o   ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka. Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczono również obwieszczenie o   ponownym wyłożeniu w/w. miejscowego planu.  

W dniach od 5   października do 5   listopada 2012 roku projekt zmiany planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W   czasie ponownego wyłożenia umożliwiono zainteresowanym osobom: wzięcie udziału w   dyskusji publicznej nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami, a   po zakończeniu okresu wyłożenia, składanie uwag do projektu planu oraz do prognozy.  

Skierowany przez Wójta do Rady Gminy w   celu uchwalenia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie stanowić prawo miejscowe w   rozumieniu art. 14 ust. 8   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Projekt planu jest zgodny z   kierunkami polityki przestrzennej gminy wskazanymi w   studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego. W   stosunku do dotychczas obowiązującego planu miejscowego dla tego obszaru, wprowadzono układ dróg publicznych i   ciągów pieszo – jezdnych koniecznych do obsługi obszaru, zachowując przeznaczenie pozostałych terenów, w   tym terenów usługowych lub usługowo - mieszkaniowych po południowej stronie torów kolejowych z   racji ich położenia w   200 metrowej strefie niekorzystnego oddziaływania kolei wyznaczonej w   studium. Ustalenia planu utrzymują zatem dotychczasowe przeznaczenie tych terenów.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »