| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII286/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 4   ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2005r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Dąbrowie Górniczej nr NS/HK/45-99/1237/2012 z   dnia 19.11.2012r.  

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Wojkowice o   następującej treści:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

Art.1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Wojkowice.  

Art.2.   1.   Ilekroć w   dalszej części regulaminu jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   1996 r. Nr 132, poz. 622 z   późn. zm.),  

2)   nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość w   rozumieniu art. 46 i   461 ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (Dz.U. Z   1964r. Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.)  

3)   gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wojkowice,  

4)   właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy,  

5)   nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, o   których mowa w   art. 6c ust.1 ustawy,  

6)   nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, o   których mowa w   art. 6c ust.2 ustawy,  

7)   zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę w   rozumieniu § 3   pkt 2   w związku z   pkt 4   lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 Nr 75 poz. 690 z   późn. zm.),  

8)   zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki mieszkalne wielorodzinne, nie będącą zabudową jednorodzinną w   rozumieniu § 3   pkt 2   w związku z   pkt 4   lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 Nr 75 poz. 690 z   późn. zm.),  

9)   odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

10)   odpadach ulegających biodegradacji (bioodpadach) – należy przez to rozumieć odpady w   rozumieniu art. 3   ust. 2   pkt 7   ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

11)   odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

12)   odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów z   budów i   remontów,  

13)   odpadach remontowo-budowlanych i   rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcje odpadów pochodzących z   remontów i   budów,  

14)   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe w   rozumieniu ustawy z   dnia 11 maja 2001r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz.U. Z   2001r. Nr 63, poz. 638 z   późn. zm.)  

15)   odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w   rozumieniu art. 3   ust. 2   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

16)   zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć działania w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

17)   selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć działania w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 15a ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.),  

18)   kompostowniku – należy przez to rozumieć specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów organicznych – jego lokalizacja powinna spełniać wymogi określone w   § 36 pkt 6   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. Z   2002r. Nr 75 poz. 690 z   późn. zm.),  

19)   kompostowaniu – należy przez to rozumieć działania w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 15 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. Z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.), tj. procesy odzysku R3, o   których mowa w   załączniku nr 5   do tej ustawy,  

20)   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej WPGO – należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/25/2/2012 z   dnia 24 sierpnia 2012r.  

21)   regionie gospodarki odpadami – rozumie się przez to określony w   WPGO obszar regionu II w   ramach, którego Gmina Wojkowice ma obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi,  

22)   zarządzającym systemem gospodarki odpadami – rozumie się przez to administrację gminy, realizująca zadania opisane w   art. 3   ust. 2   ustawy,  

23)   przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub zarejestrowany w   rejestrze działalności regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  

24)   umowach – należy przez to rozumieć umowy na odbiór odpadów komunalnych podpisywane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub gminę z   przedsiębiorcami oraz umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego podpisywane przez właścicieli nieruchomości z   przedsiębiorcami,  

25)   harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, określający terminy ich odbierania,  

26)   nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy,  

27)   zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć zbiornik w   rozumieniu art. 2   ust. 1   ustawy,  

28)   stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć stacje w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 3   ustawy,  

2.   W sprawach dotyczących utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Wojkowice, nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy.  

3.   W sprawach dotyczących zasad postępowania i   gospodarowania odpadami nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.).  

4.   W sprawach dotyczących utrzymania zwierząt, nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 21sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (t.j. DzU. z   2003r. Nr 106 poz. 1002 z   póżn. zm) oraz przepisy ustawy z   dnia 11 marca 2004r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z   2008r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm).  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenach nieruchomości.  

Art.3.   1.   Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zapewniają utrzymanie nieruchomości w   czystości i   porządku, wykonując obowiązki wynikające z   ustawy oraz poprzez:  

1)   wyposażenie nieruchomości w   odpowiednią ilość i   rodzaj pojemników na zbierane odpady, o   których mowa w   rozdziale III niniejszego regulaminu, poprzez ich zakup lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy świadczącego usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych albo w   inny sposób ustalony z   przedsiębiorcą świadczącym usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych,  

2)   prowadzenie selektywnego zbierania i   odbierania, w   zakresie szczegółowo opisanym w   art. 5   regulaminu, następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

a)   papieru,  

b)   szkła,  

c)   tworzyw sztucznych,  

d)   metali,  

e)   odpadów wielomateriałowych,  

f)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

g)   odpadów niebezpiecznych, powstałych w   gospodarstwach domowych, w   tym chemikalia, świetlówki, zużyte smary oleje, puszki po farbach lakierach i   in.,  

h)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, zużytych baterii i   akumulatorów,  

i)   przeterminowanych leków,  

j)   zielonych odpadów ulegających biodegradacji,  

k)   zużytych opon,  

l)   odpadów z   remontów.  

3)   bieżące utrzymanie czystości na częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w   tym drogach publicznych, ulicach i   placach, chodnikach w   obrębie dróg publicznych, przylegających bezpośrednio do ich nieruchomości, poprzez usunięcie i   pozbycie się w   sposób zgodny z   przepisami ustawy, błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń niezwłocznie po ich pojawieniu się, przy czym czyszczenie suchych powierzchni winno być realizowane po uprzednim zwilżeniu ich wodą, natomiast likwidacja lodu przy użyciu dozwolonych środków chemicznych nie działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa.  

2.   Na właścicielach nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej ciążą obowiązki, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy.  

Art.4.   1.   Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w   następujących miejscach:  

1)   na terenie nieruchomości, która nie służy do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest na utwardzonej jej części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych i   specjalnie oznaczonych.  

2.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie w   odniesieniu do drobnych napraw należących do właściciela nieruchomości pojazdów mechanicznych polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach w   sytuacji, gdy nie są one uciążliwe dla właściciela sąsiednich nieruchomości, nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby a   powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   przepisami ustawy.  

Art.5.   1.   Określa się szczegółowo zakres selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych:  

1)   selektywne zbieranie odpadów w   postaci makulatury (papieru, tektury, odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, gazet itp.), szkła (w tym odpadów opakowaniowych) i   metalu (w tym odpadów opakowaniowych), tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych) jest obowiązkowe we wszystkich typach zabudowy i   rodzajach nieruchomości, z   tym że:  

a)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie odbierane są sprzed nieruchomości, której właściciel ma obowiązek w   terminie określonym w   harmonogramie wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić w   otwartym ogrodzonym miejscu dostępnym z   ulicy,  

b)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych na obszarze zabudowy wielorodzinnej odpady zbierane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę ze specjalnie wydzielonych, zabezpieczonych lub ogrodzonych, udostępnionych w   dniu odbioru miejsc, zlokalizowanych w   bezpośrednim sąsiedztwie budynków,  

c)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – odpady zbierane selektywnie, odbierane są selektywnie w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w sytuacji przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości, na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

2)   selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji w   postaci odpadów zielonych jest  

a)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na obszarze zabudowy jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z   przydomowego kompostownika, prowadząc kompostowanie na własne potrzeby, po zgłoszeniu tego faktu w   gminie. Nadmiar odpadów ulegających biodegradacji oraz odpady te wytwarzane przez pozostałych właścicieli nieruchomości przekazywane są przedsiębiorcy - w   terminie określonym w   harmonogramie, właściciel ma obowiązek wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub pozostawić w   otwartym ogrodzonym miejscu dostępnym z   ulicy,  

b)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na obszarze zabudowy wielorodzinnej odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie, odbierane są przez przedsiębiorcę na zgłoszenie ze specjalnie wydzielonych, udostępnionych mu w   dniu odbioru miejsc zlokalizowanych w   bezpośrednim sąsiedztwie budynków,  

c)   na terenach nieruchomości zamieszkałych, odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z   przyciętych lub ściętych krzewów i   drzew, które nie mogą być kompostowane w   przydomowym kompostowniku, można przekazać przedsiębiorcy w   ramach usługi dodatkowej. Chęć skorzystania z   usługi dodatkowej świadczonej za pośrednictwem gminy – należy potwierdzić składając w   urzędzie stosowną deklarację i   zamawiając u   przedsiębiorcy odpowiedni pojemnik, który powinien zostać dostarczony w   ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia,  

d)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie, odbierane są selektywnie w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w sytuacji przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości, na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

3)   selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych, przeterminowanych leków i   chemikaliów, resztek nieprzydatnych farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp. zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będących na wyposażeniu gospodarstw, gromadzonych w   sposób uniemożliwiający ich rozlanie, rozsypanie, lub przedarcie opakowania i   worka, jest obowiązkowe we wszystkich typach zabudowy i   rodzajach nieruchomości, z   tym że:  

a)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych, odpady w   postaci przeterminowanych leków oraz małogabarytowych baterii i   akumulatorów, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnego zbierania tych odpadów, usytuowanych w   miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, których adresy oraz godziny otwarcia podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice: www.wojkowice.pl,  

b)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na obszarze zabudowy jednorodzinnej pozostałe odpady, wymienione w   punkcie 3, zbierane selektywnie, odbierane są 3   razy w   roku, z   posesji lub ze specjalnie wydzielonych, ogrodzonych miejsc, do których właściciel nieruchomości udostępni przedsiębiorcy wejście - w   terminach określonych w   harmonogramie.  

c)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na obszarze zabudowy wielorodzinnej pozostałe odpady, wymienione w   punkcie 3, zbierane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę 3   razy w   roku z   zabezpieczonych pomieszczeń, lub ze specjalnie wydzielonych, ogrodzonych miejsc, zlokalizowanych w   bezpośrednim sąsiedztwie budynków, dysponujący lokalem mają obowiązek w   terminie określonym w   harmonogramie odpady te tam wstawiać, a   właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy,  

d)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – odpady niebezpieczne zbierane selektywnie, odbierane są selektywnie w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w sytuacji przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości, na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

4)   odpady opakowaniowe wielomateriałowe, właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do punktów selektywnego zbierania tych odpadów, usytuowanych w   miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, których adresy oraz godziny otwarcia podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice: www.wojkowice.pl, na terenie nieruchomości niezamieszkałych – odpady te zbierane są selektywnie i   odbierane są selektywnie w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w sytuacji przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

5)   opróżnione z   zawartości, odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwoli przed umieszczeniem w   pojemniku lub worku należy trwale zgnieść,  

6)   selektywne zbieranie mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, jest obowiązkowe we wszystkich typach zabudowy i   rodzajach nieruchomości, z   tym że:  

a)   w przypadku nieruchomości zamieszkałych odpady te 3   razy w   roku odbierane są przez przedsiębiorcę, w   terminie określonym w   harmonogramie, właściciele nieruchomości i   dysponujący lokalami mają obowiązek wystawić je przed wejście na teren nieruchomości,  

b)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – odpady wielkogabarytowe zbierane selektywnie, odbierane są selektywnie w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w sytuacji przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości, na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych,  

7)  

a)   na terenie nieruchomości zamieszkałej w   przypadku usługi realizowanej w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, dysponujący lokalem mieszkalnym w   zabudowie wielorodzinnej lub właściciel nieruchomości w   zabudowie jednorodzinnej, zgłasza przedsiębiorcy potrzebę skorzystania z   kontenera na odpady budowlano-remontowe o   pojemności do 2   m3, lub odpady te gromadzi w   wyznaczonym i   zabezpieczonym folią miejscu w   obrębie nieruchomości a   następnie zgłasza potrzebę ich odbioru przedsiębiorcy, który powinien wykonać usługę wraz z   załadunkiem odpadów w   ciągu 48 godzin,  

b)   na terenie nieruchomości zamieszkałej, w   przypadku wytworzenia w   ciągu roku odpadów budowlano-remontowych w   ilości większej niż 2m3, dysponujący lokalem mieszkalnym w   zabudowie wielorodzinnej lub właściciel nieruchomości w   zabudowie jednorodzinnej, może przekazać przedsiębiorcy odpad w   ramach usługi dodatkowej. Chęć skorzystania z   usługi dodatkowej świadczonej za pośrednictwem gminy – należy potwierdzić składając w   urzędzie stosowną deklarację i   zamawiając u   przedsiębiorcy odpowiedni pojemnik, który powinien zostać dostarczony w   ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia,  

c)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – odpady budowlano-remontowe zbierane selektywnie, odbierane są selektywnie w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w sytuacji przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości, na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

Art.6.   1.   Zarządzający systemem gospodarki odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oblicza potrzebną ilość pojemników w   oparciu o   prognozowane normatywy objętościowe wytwarzanych odpadów, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstość odbierania odpadów odrębnie dla każdego z   rodzajów zabudowy, jednorodzinnej, wielorodzinnej.  

2.   Przyjmując dwutygodniowy cykl odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, jeden statystyczny mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej powinien dysponować około 40 l odpadów na cykl, przy czym w   obrębie zabudowy wielorodzinnej objętość ta jest większa i   może wynosić 80 l na mieszkańca.  

3.   Przyjmując dwutygodniowy cykl odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, normatywy objętościowe zmieszanych odpadów komunalnych wynoszą:  

1)   minimum jeden pojemnik o   pojemności 110 l w   wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w   której ma to miejsce oraz każdej nieruchomości nie zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,  

2)   dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,  

3)   dla szkół – 2   l na każdego ucznia i   pracownika,  

4)   dla żłobków i   przedszkoli – 5   l na każde dziecko i   pracownika,  

5)   dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 l na lokal,  

6)   dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 l na każdy punkt,  

7)   dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w   tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 l,  

8)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 l,  

9)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – pojemnik o   pojemności 110 l na każdych 10 pracowników,  

10)   w wypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, przed lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.  

4.   Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażyć miejsce, na którym ona się odbywa w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w   imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4   godzin, jeżeli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o   50% w   stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4   godziny trwania imprezy.  

Art.7.   1.   Zmieszane odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej winny być gromadzone, w   sposób dostosowany do rodzaju zabudowy, w   pojemnikach o   minimalnej pojemności:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej – 80l,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej – 110l, spełniających wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadających wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z   ustawą z   dnia 30 sierpnia 2002r. o   systemie oceny zgodności t.j. Dz.U. Nr. 2010r. Nr 138, poz.935) i   przystosowanych do wszystkich grzebieniowych systemów opróżniania.  

2.   Zmieszane odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, winny być gromadzone, w   znormalizowanych pojemnikach o   minimalnej pojemności 110l przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, przy czym pojemność pojemników winna być każdorazowo dostosowana do rodzaju prowadzonej na terenie nieruchomości działalności.  

3.   Frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie powstających na terenie nieruchomości zamieszkałej, w   postaci tworzyw sztucznych, złomu metali, szkła i   makulatury, powinny być gromadzone w   workach lub pojemnikach, w   zależności od rodzaju zabudowy:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej – stosuje się worki wykonane z   folii LPD lub PE-HD o   pojemności 120l, opisane rodzajem gromadzonego odpadu, o   odpowiedniej kolorystyce:  

a)   do zbiórki tworzyw sztucznych - worki w   kolorze żółtym,  

b)   do zbiórki złomu metali - worki w   kolorze czerwonym,  

c)   do zbiórki szkła - worki w   kolorze zielonym,  

d)   do zbiórki makulatury - worki w   kolorze niebieskim,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej – worki jak wyżej lub pojemniki na odpady segregowane o   minimalnej pojemności 240l, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, opisane nazwą gromadzonego odpadu i   o odpowiedniej kolorystyce pojemnika lub trwałego oznaczenia na pojemniku, np. w   formie niezmywalnej naklejki:  

a)   do zbiórki tworzyw sztucznych - kolor żółty,  

b)   do zbiórki złomu metali - kolor czerwony,  

c)   do zbiórki szkła - kolor zielony,  

d)   do zbiórki makulatury - kolor niebieski.  

4.   Frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w   postaci tworzyw sztucznych, złomu metali, szkła i   makulatury na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, powinny być gromadzone w   workach lub pojemnikach określonych w   punkcie 3.1) lub 3.2) powyżej.  

5.   Frakcje odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w   postaci odpadów zielonych zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości, winny być gromadzone w   workach wykonanych z   folii LPD lub PE-HD o   objętości 120l w   kolorze czarnym lub w   workach ulegających biodegradacji.  

Art.8.   Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych stosuje się kosze uliczne o   minimalnej pojemności 10 l, wskazane jest aby były one wyposażone w   zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi.  

Art.9.   1.   Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

1)   warunki rozmieszczania pojemników w   obrębie nieruchomości:  

a)   pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zobowiązani są lokalizować zgodnie z   przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z   późn. zm.), przy czym w   razie braku możliwości spełnienia wymogów zawartych w   powyższym rozporządzeniu dopuszcza się:  

-   lokalizowanie pojemników w   miejscu udostępnionym przez właściciela sąsiedniej nieruchomości – za zgodą jej właściciela lub w   porozumieniu z   nim, po zgłoszeniu takiego przypadku - w   odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych - gminie i   przedsiębiorcy, w   odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych – przedsiębiorcy,  

-   wspólne korzystanie przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości zamieszkałych z   pojemników na odpady komunalne – w   drodze porozumienia miedzy właścicielami nieruchomości, po zgłoszeniu takiego przypadku gminie i   przedsiębiorcy,  

b)   kontenery na wyselekcjonowane odpady budowlane i   zielone pochodzące z   pielęgnacji drzew i   krzewów, udostępnione przez przedsiębiorcę należy lokalizować w   miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy i   nieutrudniającym korzystania z   nieruchomości,  

2)   warunki lokalizowania pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:  

a)   odległość między koszami rozstawionymi na drogach publicznych i   w parkach nie może przekraczać 500 m,  

b)   na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokować pod wiatą, a   jeżeli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

3)   warunki utrzymania pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

a)   miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w   stanie czystości poprzez ich zamiatanie i   uprzątanie,  

b)   pojemniki należy poddawać bieżącemu czyszczeniu, dezynfekcji, dezynsekcji i   konserwacji.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

Art.10.   1.   Ustala się następujące częstotliwości i   sposób pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w   zbiornikach bezodpływowych i   osadów z   osadników oczyszczalni przydomowych:  

1)   opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego przedsiębiorcy, z   którym podpisał umowę,  

2)   częstotliwość opróżniania z   nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z   ich pojemności,  

3)   częstotliwość opróżniania z   osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z   ich instrukcji eksploatacji,  

4)   nieczystości ciekłe muszą być usuwane z   nieruchomości z   częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i   wód podziemnych oraz zapobiegający procesów gnilnych w   zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

Art.11.   1.   Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z terenu nieruchomości zamieszkałej w   zabudowie jednorodzinnej:  

a)   zmieszane odpady komunalne – odbierane są nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, z   zastrzeżeniem punkt 1b,  

b)   w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę – odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu,  

c)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie w   postaci szkła, makulatury i   tworzyw sztucznych – odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu, każda z   wymienionych frakcji osobno,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie w   postaci złomu – odbierana jest nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,  

e)   frakcja zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji – w   okresie od 15 marca do 15 listopada każdego roku – odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu,  

f)   frakcje zbieranych selektywnie odpadów w   postaci odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, opon, odpadów niebezpiecznych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w   postaci zużytych chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, odpady komunalne w   postaci zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstwa domowego – odbierane są nie rzadziej niż trzy razy na rok,  

g)   odpady budowlane i   remontowe pochodzące z   remontów nie wymagających zgłoszenia albo pozwolenia na budowę w   ilości nie przekraczającej 2   m3/gospodarstwo na rok – odbierane na indywidualne zgłoszenia,  

h)   odpady budowlane, których ilość przekracza 2   m3 na rok na gospodarstwo oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, których nie można umieścić w   workach (gałęzie) – odbierane na indywidualne zgłoszenia za dodatkową opłatą,  

2)   z terenu nieruchomości zamieszkałej w   zabudowie wielorodzinnej:  

a)   zmieszane odpady komunalne – odbierane są nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, z   zastrzeżeniem punkt 2b,  

b)   w przypadku nieruchomości zamieszkałej do dwudziestu osób, odpady zmieszane odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na tydzień z   zastrzeżeniem punkt 2c,  

c)   w przypadku nieruchomości zamieszkałej do dziesięciu osób, dopuszcza się odbieranie odpadów na zasadach określonych w   punkcie 1a powyżej,  

d)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie w   postaci szkła i   makulatury odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu, każda z   wymienionych frakcji osobno, z   zastrzeżeniem punkt 2g,  

e)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie w   postaci tworzyw sztucznych odbierana jest nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu, z   zastrzeżeniem punkt 2g,  

f)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie w   postaci złomu metali – odbierana jest nie rzadziej niż co kwartał, z   zastrzeżeniem punkt 2g,  

g)   w przypadku nieruchomości zamieszkałej do dziesięciu osób, dopuszcza się odbieranie zbieranych selektywnie odpadów w   postaci makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i   złomu na zasadach określonych w   punkcie 1c i   1d powyżej,  

h)   frakcja zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji – w   okresie od 15 marca do 15 listopada każdego roku – odbierane są każdorazowo na indywidualne zgłoszenia,  

i)   frakcje zbieranych selektywnie odpadów w   postaci odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, opon, odpadów niebezpiecznych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w   postaci zużytych chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, odpady komunalne w   postaci zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstwa domowego – odbierane są nie rzadziej niż trzy razy na rok,  

j)   odpady budowlane i   remontowe pochodzące z   remontów nie wymagających zgłoszenia albo pozwolenia na budowę w   ilości nie przekraczającej 2   m3/gospodarstwo na rok – odbierane na indywidualne zgłoszenia.  

k)   odpady budowlane, których ilość przekracza 2   m3 na rok na gospodarstwo oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, których nie można umieścić w   workach (gałęzie) – odbierane są na indywidualne zgłoszenia za dodatkowa opłatą,  

3)   częstotliwość odbioru frakcji selektywnie zbieranych odpadów w   postaci:  

-   przeterminowanych leków,  

-   zużytych baterii i   akumulatorów małogabarytowych  

-   opakowań wielomateriałowych z   punktów selektywnego zbierania usytuowanych w   miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, jest dostosowana do ilości gromadzonych odpadów i   odbywa się każdorazowa po napełnieniu pojemników.  

4)   z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   na których powstają odpady komunalne, odbiór odpadów komunalnych, zebranych selektywnie i   zmieszanych następuje według harmonogramu ustalonego w   umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a   przedsiębiorcą świadczącym usługi w   przedmiotowym zakresie, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w   tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i   nie może być rzadsza niż:  

a)   w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu,  

b)   w przypadku odpadów selektywnie w   postaci makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, złomu metali – nie rzadziej niż raz na kwartał,  

c)   w przypadku pozostałych frakcji odpadów nie ustala się minimalnej częstotliwości odbioru odpadów,  

5)   częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z   terenów publicznych nie może być rzadsza niż:  

a)   w przypadku odpadów z   koszy ulicznych – jeden raz w   tygodniu,  

b)   w przypadku cmentarzy – jeden raz w   tygodniu,  

c)   w przypadku targowisk, parków, centrów handlowo usługowych - jeden raz w   tygodniu.  

Art.12.   1.   Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości:  

1)   właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się odpadów komunalnych zmieszanych za pośrednictwem przedsiębiorcy:  

a)   w dniu odbioru odpadów zgodnie z   harmonogramem, przedsiębiorca opróżnia pojemniki udostępnione mu w   otwartych w   wydzielonych boksach, albo wystawione przez właścicieli nieruchomości o   ustalonej w   harmonogramie porze na chodnik lub ulicę, w   sposób nie powodujący utrudnień w   ruchu pieszych lub pojazdów,  

b)   w przypadku gdy właściciel nieruchomości ze względu na podeszły wiek lub udokumentowaną/stwierdzoną niepełnosprawność nie jest w   stanie samodzielnie wystawić pojemnika na chodnik lub ulicę, pojemnik wystawia i   odstawia na miejsce przedsiębiorca, po wcześniejszym uzgodnieniu takiego odbioru odpadów pomiędzy właścicielem nieruchomości i   przedsiębiorcą,  

c)   dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach po uzgodnieniu takiego odbioru pomiędzy właścicielem nieruchomości i   przedsiębiorcą,  

2)   właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   na których powstają odpady komunalne, pozbywają się odpadów komunalnych zmieszanych za pośrednictwem przedsiębiorcy, z   którym zawarli umowę – w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   przedsiębiorcą, a   w przypadku przejęcia przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych z   tych nieruchomości na zasadach obowiązujących w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych,  

3)   sposób pozbywania się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości szczegółowo określa art. 5   regulaminu.  

4)   właściciele nieruchomości wyposażonych w   zbiornik bezodpływowy, pozbywają się z   terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za pośrednictwem przedsiębiorcy, z   którym zawarli umowę, w   sposób uszczegółowiony w   umowie z   tym przedsiębiorcą.  

2.   Na terenie gminy zabrania się pozbywania odpadów komunalnych poprzez:  

1)   podrzucanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości lub umieszczanie ich w   pojemnikach na odpady komunalne będących w   posiadaniu innego właściciela, bez jego zgody,  

2)   gromadzenie w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów innych aniżeli komunalne nie pochodzących z   działalności gospodarczej,  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

Art.13.   1.   Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej niż do 2015r.  

2.   Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015r.  

3.   Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z   sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z   nieruchomości gminy Wojkowice w   instalacjach regionalnych lub w   instalacjach zastępczych zlokalizowanych w   granicach Regionu II.  

4.   Zaleca się na terenach zabudowy jednorodzinnej, powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji, wykorzystywać przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

Art.14.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

Art.15.   1.   Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy w   szczególności:  

1)   w odniesieniu do psów:  

a)   poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu - w   nałożonym kagańcu,  

b)   dopuszcza się zwolnienie psów z   uwięzi na terenach mało uczęszczanych, a   także specjalnie do tego wyznaczonych w   sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne,  

c)   zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w   sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w   sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i   wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,  

2)   w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a)   stały i   skuteczny dozór nad zwierzętami,  

b)   zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi i   innych zwierząt oraz w   szczególności dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,  

c)   niepozostawianie w   szczególności w   miejscu publicznym, zwierzęcia agresywnego lub mogącego stanowić zagrożenie dla otoczenia pod opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad nim,  

d)   niepozostawianie bez właścicieli zwierząt w   obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,  

e)   niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej placówek handlowych i   gastronomicznych, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy hodowców, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów przewodników i   osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów opiekunów,  

f)   niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placówek gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,  

g)   natychmiastowe usunięcie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., nieczystości te, umieszczone w   szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w   komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z   psów opiekunów,  

h)   zabezpieczenie przed wydostaniem się z   pomieszczeń na zewnątrz pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków i   innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na terenie nieruchomości,  

i)   padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w   tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt,  

j)   hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.  

Art.16.   Zasady postępowania z   bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojkowice.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

Art.17.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:  

1)   utrzymywania ich w   pomieszczeniach zamkniętych, przeznaczonych do hodowli zwierząt i   na terenach ogrodzonych, z   których zwierzęta nie będą mogły wydostać się na tereny i   drogi publiczne,  

2)   utrzymywania ich w   sposób nie stwarzający uciążliwości w   szczególności odorowych dla współużytkowników nieruchomości i   sąsiednich nieruchomości, emisje będące skutkiem hodowli, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

2.   Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w   punkcie 1, zobowiązany jest do:  

1)   przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  

2)   gromadzenia i   usuwania wytwarzanych podczas hodowli zwierząt odpadów zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   sposób niepowodujący zanieczyszczenia nieruchomości, wód powierzchniowych i   podziemnych,  

3)   przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w   których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną i   jesienią, realizowana przez podmiot uprawniony.  

4)   pszczoły trzymać w   ulach, ustawionych w   odległości, co najmniej 20 m od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania  

Art.18.   1.   Ustala się obszar przeprowadzenia deratyzacji obejmujący gminę Wojkowice.  

2.   Na obszarze określonym w   punkcie 1, deratyzację należy przeprowadzić raz w   roku w   miesiącu wrześniu lub październiku.  

3.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Wojkowice, w   porozumieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w   Będzinie, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez obwieszczenie, termin jej przeprowadzenia.  

4.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w   każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.  

5.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

§   2.   1.   Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta poprzez działania uprawnionych pracowników gminy.  

2.   Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu podlega sankcjom wynikającym z   obowiązujących przepisów prawnych.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Nr XLV/220/2006 Rady Gminy Wojkowice z   dnia 20.09.2006r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Wojkowice.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »