| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/287/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. otrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. z   2005r. Nr 236, poz. 2008, z   późn. zmianami)  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala się, że w   zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane wszystkie zmieszane odpady komunalne i   odpady komunalne zbierane selektywnie.  

§   3.   Przyjmuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w   postaci makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, złomu metali oraz odpadów biodegradowalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od rodzaju zabudowy oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i   wyraża się w   pojemności pojemników lub worków przyporządkowanych poszczególnym właścicielom nieruchomości oraz w   częstotliwości odbioru odpadów w   ciągu miesiąca - średnio ilość ta wynosi:  

1)   W zabudowie jednorodzinnej:  

1.   1 na terenie nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 80l – 120l, odbierany minimum 2   razy w   miesiącu; przy czym, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę dopuszcza się odbieranie pojemnika jeden raz w   miesiącu,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci makulatury i   szkła - po jednym worku o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) - odbierane jeden raz w   miesiącu,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych – po dwa worki o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) – odbierane jeden raz w   miesiącu,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci złomu metali - jeden worek o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) - odbierany jeden raz na kwartał,  

e)   frakcja biodegradowalnych odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych – po dwa worki 120l z   folii LDPE (PE-HD), odbierane dwa razy w   miesiącu, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

1.   2 z   nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej trzech osób:  

a)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 80l - 120l na każde kolejne 1   - 3   osoby, lub pojemnik o   większej pojemności dostosowanej do ilości osób zamieszkujących nieruchomość przy uwzględnieniu objętości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca – 80l na miesiąc, albo odpowiednie zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemnika.  

b)   dodatkowo jeden worek 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w   sposób selektywny na każde kolejne 1   -3 osoby.  

2)   W zabudowie wielorodzinnej:  

2.   1 z   nieruchomości zamieszkałej do 20 osób:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 1100l, odbierany jeden raz w   tygodniu, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów na zasadach określonych w   pkt 1.1 a) powyżej,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci makulatury i   szkła – po jednym pojemniku o   pojemności 550-750l, odbieranym co miesiąc lub po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbieranym, co 2   miesiące, a   w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 b) powyżej,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych - po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbieranym, co miesiąc, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 c) powyżej,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci złomu metali – jeden pojemnik o   pojemności 550-750l, odbierany raz na kwartał, lub jeden pojemnik o   pojemności 1100 – 1500l, odbierany jeden co pół roku, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 d) powyżej,  

e)   frakcja odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych - worki foliowe o   pojemności 120l w   ilości zależnej od potrzeb, odbierane w   terminie 48 godz. od zgłoszenia przedsiębiorcy, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

2.   3 z   nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 40 osób:  

a)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 1100l na każde kolejne od 1   do 20 osób lub odpowiednie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów.  

b)   zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w   zależności od potrzeb.  

§   4.   Odpady komunalne wielkogabarytowe, w   tym opony i   odpady w   postaci zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, odbierane akcyjnie trzy razy w   roku z   terenu nieruchomości o   zabudowie jedno i   wielorodzinnej.  

§   5.   Odpady komunalne niebezpieczne w   postaci zużytych chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, odpady komunalne w   postaci zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstwa domowego, odbierane akcyjnie trzy razy w   roku z   terenu nieruchomości o   zabudowie jedno i   wielorodzinnej, w   workach o   pojemności 120l.  

§   6.   1.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe odbierane na zgłoszenie, po załadunku do większych pojemników, które przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć w   terminie 48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.  

2.   Dopuszcza się możliwość odebrania wraz z   załadunkiem, na zgłoszenie, odpadów, o   których mowa w   pkt 1   powyżej, zgromadzonych na terenie nieruchomości w   odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

3.   W ramach zryczałtowanej opłaty odebrane zostaną wyłącznie te odpady, budowlano remontowe i   rozbiórkowe, które powstały z   prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przy czym ilość ta nie może przekroczyć w   ciągu roku 2   m3/gospodarstwo.  

§   7.   1.   Do punktów selektywnego zbierania odpadów, usytuowanych w   miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne (w tym odpady komunalne niebezpieczne i   opakowaniowe), zbierane przez nich selektywnie, w   postaci:  

-   przeterminowanych leków,  

-   zużytych baterii i   akumulatorów małogabarytowych,  

-   opakowań wielomateriałowych.  

2.   Lokalizacja punktów selektywnego zbierania oraz godziny, w   których można dostarczać do nich odpady, wymienione w   pkt 1, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice - www.wojkowice.pl  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »