| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/287/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. otrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. z   2005r. Nr 236, poz. 2008, z   późn. zmianami)  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala się, że w   zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane wszystkie zmieszane odpady komunalne i   odpady komunalne zbierane selektywnie.  

§   3.   Przyjmuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w   postaci makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, złomu metali oraz odpadów biodegradowalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od rodzaju zabudowy oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i   wyraża się w   pojemności pojemników lub worków przyporządkowanych poszczególnym właścicielom nieruchomości oraz w   częstotliwości odbioru odpadów w   ciągu miesiąca - średnio ilość ta wynosi:  

1)   W zabudowie jednorodzinnej:  

1.   1 na terenie nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 80l – 120l, odbierany minimum 2   razy w   miesiącu; przy czym, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę dopuszcza się odbieranie pojemnika jeden raz w   miesiącu,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci makulatury i   szkła - po jednym worku o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) - odbierane jeden raz w   miesiącu,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych – po dwa worki o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) – odbierane jeden raz w   miesiącu,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci złomu metali - jeden worek o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) - odbierany jeden raz na kwartał,  

e)   frakcja biodegradowalnych odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych – po dwa worki 120l z   folii LDPE (PE-HD), odbierane dwa razy w   miesiącu, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

1.   2 z   nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej trzech osób:  

a)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 80l - 120l na każde kolejne 1   - 3   osoby, lub pojemnik o   większej pojemności dostosowanej do ilości osób zamieszkujących nieruchomość przy uwzględnieniu objętości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca – 80l na miesiąc, albo odpowiednie zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemnika.  

b)   dodatkowo jeden worek 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w   sposób selektywny na każde kolejne 1   -3 osoby.  

2)   W zabudowie wielorodzinnej:  

2.   1 z   nieruchomości zamieszkałej do 20 osób:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 1100l, odbierany jeden raz w   tygodniu, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów na zasadach określonych w   pkt 1.1 a) powyżej,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci makulatury i   szkła – po jednym pojemniku o   pojemności 550-750l, odbieranym co miesiąc lub po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbieranym, co 2   miesiące, a   w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 b) powyżej,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych - po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbieranym, co miesiąc, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 c) powyżej,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci złomu metali – jeden pojemnik o   pojemności 550-750l, odbierany raz na kwartał, lub jeden pojemnik o   pojemności 1100 – 1500l, odbierany jeden co pół roku, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 d) powyżej,  

e)   frakcja odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych - worki foliowe o   pojemności 120l w   ilości zależnej od potrzeb, odbierane w   terminie 48 godz. od zgłoszenia przedsiębiorcy, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

2.   3 z   nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 40 osób:  

a)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 1100l na każde kolejne od 1   do 20 osób lub odpowiednie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów.  

b)   zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w   zależności od potrzeb.  

§   4.   Odpady komunalne wielkogabarytowe, w   tym opony i   odpady w   postaci zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, odbierane akcyjnie trzy razy w   roku z   terenu nieruchomości o   zabudowie jedno i   wielorodzinnej.  

§   5.   Odpady komunalne niebezpieczne w   postaci zużytych chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, odpady komunalne w   postaci zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstwa domowego, odbierane akcyjnie trzy razy w   roku z   terenu nieruchomości o   zabudowie jedno i   wielorodzinnej, w   workach o   pojemności 120l.  

§   6.   1.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe odbierane na zgłoszenie, po załadunku do większych pojemników, które przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć w   terminie 48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.  

2.   Dopuszcza się możliwość odebrania wraz z   załadunkiem, na zgłoszenie, odpadów, o   których mowa w   pkt 1   powyżej, zgromadzonych na terenie nieruchomości w   odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

3.   W ramach zryczałtowanej opłaty odebrane zostaną wyłącznie te odpady, budowlano remontowe i   rozbiórkowe, które powstały z   prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przy czym ilość ta nie może przekroczyć w   ciągu roku 2   m3/gospodarstwo.  

§   7.   1.   Do punktów selektywnego zbierania odpadów, usytuowanych w   miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne (w tym odpady komunalne niebezpieczne i   opakowaniowe), zbierane przez nich selektywnie, w   postaci:  

-   przeterminowanych leków,  

-   zużytych baterii i   akumulatorów małogabarytowych,  

-   opakowań wielomateriałowych.  

2.   Lokalizacja punktów selektywnego zbierania oraz godziny, w   których można dostarczać do nich odpady, wymienione w   pkt 1, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice - www.wojkowice.pl  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »