| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/288/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm./ oraz art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz,U, z   2005r. Nr 236, poz. 2008, z   późn. zmianami)  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Wojkowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1)   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowania tych odpadów, jeżeli wytworzona ilość odpadów przekracza ilość odpadów budowlanych i   rozbiórkowych ustaloną w   odrębnej uchwale i   odbieraną z   danej nieruchomości w   ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami.  

2)   Opłata za podstawienie i   odbiór kontenera na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie, o   których mowa w   ust. 1, wynosi bez względu na pojemność kontenera – 225,00 zł netto.  

3)   Do kwoty określonej w   ust. 2   zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie odpadów w   wysokości:  

a)   20,00 zł / Mg netto za czysty gruz,  

b)   50,00 zł / Mg netto za gruz zmieszany.  

4)   Do stawek opłat, o   których mowa w   ustęp 1   i 2   powyżej doliczony zostanie podatek od towarów i   usług, według obowiązującej stawki.  

§   3.   1)   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej za odbiór odpadów zielonych pochodzących z   pielęgnacji ogrodów, których nie można umieścić w   workach (gałęzie) i   zagospodarowanie tych odpadów.  

2)   Opłata za transport i   załadunek odpadów, o   których mowa w   ust. 1   wynosi:  

a)   do 4   m3 odpadów – 150,00 zł netto,  

b)   za każde rozpoczęte kolejne 4   m3 odpadów – po 150,00 zł netto.  

3)   Do powyższej kwoty zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie tych odpadów w   wysokości 22,00 zł/ m3 netto.  

4)   Do stawek opłat, o   których mowa w   ustęp 1   i 2   powyżej doliczony zostanie podatek od towarów i   usług, według obowiązującej stawki.  

§   4.   1)   Za wykonanie usług dodatkowych, o   których mowa w   § 2   i 3   odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie zawartej z   gminą.  

2)   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usług określonych w   § 2   i 3   należy złożyć w   formie deklaracji.  

3)   Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/288/ 2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zał.Nr 1   do uchwały 288  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »